- Peščanik - https://pescanik.net -

Unija malih plata

 
Aprila 2010. pregovaračka trojka sastavljena od predstavnika Evropske komisije, MMF-a i ECB-a, zahtevala je po prvi put od Grčke smanjenje plata u javnom sektoru za 25%. Nedugo zatim, Trojka je intervenisala na sličan način i u Rumuniji, sada i u privatnom sektoru: juna 2010. vladi u Bukureštu je naloženo da pokrene reformu radnog i prava kolektivnog pregovaranja, da bi se smanjili troškovi zapošljavanja i da bi zarade postale fleksibilnije.[1]

U decembru 2011, Trojka je prvi put zahtevala od Grčke smanjenje minimalne zarade u privatnom sektoru. Juna iste godine, Evropska komisija je upozorila Belgiju u vezi sa odredbama o indeksiranoj zaradi (automatsko prilagođavanje plata prema stopi inflacije), i da u Belgiji troškovi rada rastu brže nego u okolnim zemljama.[2]

Grčka, Rumunija, Belgija – očigledno je da EU u centar svoje strategije za borbu protiv krize sve više pomera stanje u sektoru zarada. Brisel upozorava države članice da moraju smanjiti visinu zarada, mada u Mastrihtskom ugovoru, koji je kao dodatni protokol priključen ugovoru o Evropskoj uniji i koji je 1. novembra 1993. stupio na snagu, u članu 2.6 stoji odredba da se podrška i dopuna nacionalnih socijalnih politika kroz EU ne odnose na zarade, pravo udruživanja, pravo na štrajk i na pravo poslodavca na lockout (sprečavanje radnika da dođu na posao). Ova ograničenja preuzeo je i Lisabonski ugovor.


Novi briselski kurs

Iako sama Unija nema nikakve nadležnosti nad politikom zarada, nove mere EU koje se donose na budžetsku i kontrolu zaduživanja imaju baš ovo u vidu, to jest cilj im je uvođenje „ograničenja i kontrolisanja zarada“. Ovaj uticaj ranije je bio prilično diskretan i odvijao se bez direktnog mešanja u unutrašnju politiku zemalja članica. Sada se to promenilo.

Novi briselski kurs, prema rečima Žozea Manuela Baroza, predsednika Evropske komisije, nije puka krizna epozoda: „Ono što se sada dešava jeste tiha, postepena revolucija ka čvršćem ekonomsko-političkom upravljanju. Države članice su prihvatile – i uvažile – da se na evropske institucije moraju preneti veće nadležnosti.“[3]

Vlade su odlučile da na evropskom nivou koordinišu međusobne politike i da sprovedu restriktivnu politiku u pogledu zarada. Već u martu 2011, dogovoreni Evro plus pakt postarao se za eroziju nadležnosti partnera u kolektivnom pregovaranju. Novim ograničenjima godišnjeg budžetskog deficita i visine državnog duga – koja bi prema nemačkom modelu trebalo da budu uneta u ustave pojedinih država članica – EU želi da se umeša i u kolektivne ugovore unutar država članica, ne bi li sprovela svoju ideju o disciplini zarada.


Otrovni Sixpack

Zakonodavni paket za ekonomsko političko upravljanje (Sixpack), koji je krajem septembra 2011. donet u Evropskom parlamentu, snabdeva Euro plus pakt – koji je bio samo međudržavna deklaracija – mogućnošću izricanja pravnih sankcija.

Ovaj pravni okvir, koji se sastoji od šest evropskih zakonodavnih mera, instaliran je u velikoj žurbi i u potpunoj diskreciji. Pod nadzorom Generalne direkcije za ekonomiju i finansije (DG Ecfin), nacionalnih ministarstava za ekonomiju i Evropske centralne banke, trebalo bi da posebna tabla za bodovanje pozove na uzbunu čim makroekonomska neravnoteža ili gubitak konkurentnosti u nekoj od zemalja članica postanu ozbiljni. Ako se neka država ne drži preporuka, mogla bi da bude i finansijski kažnjena.

Indeks koji bi trebalo da prikazuje ovu ekonomsku ravnotežu nije neutralan u pogledu zarada. Kao odlučujuća veličina važe, naime, troškovi po jedinici rada – a ne kvote zarada.[4] Prva vrednost odslikava razvoj u nivou zarada u jednoj zemlji u odnosu na visinu zarada u drugim zemljama, a druga meri raspodelu dohotka između rada (plate) i kapitala (dobitka).


Konkurencija među radnicima

U stvari radi se – što izraz „konkurentno sposobni“ samo prikriva – o sve većoj konkurenciji između evropskih radnika unutar Unije, koja bi prema svojim javno proklamovanim ciljevima trebalo da podstakne kooperaciju između država članica.

Evropa dobija novi model, nemački, koji je tokom prvih pet godina 21. veka, za vreme vlade Gerharda Šredera, restrukturiran u tom smeru. „Nemačka je u poslednjih 10 godina uradila izvanredan posao“, divila se u martu 2010. bivša ministarka finansija Francuske, Kristin Lagard. „Nemačka je unapredila svoju konkurentnost i značajno smanjila troškove rada.“[5]

Septembra 2010. Nemačku je pohvalio i tadašnji predsednik Evropske centralne banke, Žan Klod Triše, naglasivši da su se nemački preduzetnici brzo prilagodili globalizaciji: „Posebno obraćanje pažnje na troškove proizvodnje i uvođenje reformi koje su ekonomiju učinile fleksibilnijom, moglo bi da posluži kao primer njenim susedima.“[6]

Gerhard Šreder je ubrzo dobio nadimak „Drugar šefova“ (Genosse der Bosse), jer se njegova borba za veću konkurentnost završila socijalnom katastrofom. Ovde treba napomenuti da je nemačka deflatorna politika konkurentnosti – čitaj podsticanje izvoza smanjivanjem zarada – upravo pravi primer toga kakva ne treba da bude evropska saradnja.[7]

Nemačka je otpočela sa ovakvom politikom krajem devedesetih objašnjavajući njeno uvođenje padom produktivnosti i pogoršanim trgovinskim bilansom uzrokovanim ponovnim ujedinjenjem. U međuvremenu su se svi ti brojevi ponovo vratili u zeleno – ali po koju cenu? „Izgradili smo najveći sektor niskih plata koji postoji u Evropi“, rekao je Šreder u januaru 2005. na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu.


Manje nemačka Nemačka

Upravo je fleksibilizacija tržišta rada (Hartz-IV zakoni) doprinela povećanju siromaštva u Nemačkoj. Rad na određeno vreme razvio se u potpuno samostalan sektor; pomoć za nezaposlene je smanjena; umesto toga ima sve više tzv. „mini poslova“. Danas se 40% zaposlenih nalazi u „netipičnim“, a otprilike jedna trećina u „nesigurnim“ radnim odnosima. Istovremeno, 6,5 miliona Nemaca radi za takozvane male plate, koje iznose manje od 10 evra na sat.[8]

Odnosi između dohodaka regularno zaposlenih nisu više tako stabilni kao ranije. Među svim OECD zemljama, između 2000. i 2009. u Nemačkoj je zabeležen najsporiji rast neto zarada. Realne zarade (ako se oduzme inflacija) su čak pale za 4,5%, dok su u istom tom periodu u Francuskoj plate porasle za 8,6%, a u Finskoj za 22%.[9]

Nemačka bi mogla da se proglasi za uzoran model, kada bi se ignorisala činjenica da Nemci mogu da prodaju samo ono što njihovi partneri mogu da kupe.[10] Nemački izvoz zavisi od potrošnje u okolnim zemljama, a ona zavisi od kupovne moći stanovništva ovih zemalja. Viškovi u trgovinskom bilansu uslovljeni su trgovinskim deficitima drugih. U uvodniku Fajnenšal tajmsa, Martin Volf izvodi zaključak da „Nemačka mora postati manje nemačka“, da bi prebrodila krizu.[11]

Gurue iz Brisela to uopšte ne zanima: oni zahtevaju da se drugi ugledaju na Berlin. Ali time se oni služe jednom odavno prevaziđenom logikom. Osamdesetih je evropski monetarni sistem (EWS) praktično vezao nacionalne valute za nemačku marku. Time su druge države postale podređene novčanoj i budžetskoj ortodoksiji nemačkih čuvara valute.


Evro i plate

Tada su države članice imale dve strategije kako bi smanjile troškove proizvodnje: devalvaciju valute ili politiku stabilizacije (putem plata i poreza). Tome je došao kraj kada su 1992. Mastrihtskim ugovorom uvedeni određeni konvergencijski kriterijumi, neoliberalno obojena koordinacija pojedinih ekonomskih politika, koja je odražavala odnos moći među velikim zemljama EU.

Godine 2002. došao je evro. Francuska je želela jedinstvenu valutu kao garanciju za uključenje ponovo ujedinjene Nemačke. S druge strane, Helmut Kol je uspeo da se izbori za Evropsku centralnu banku po nemačkom modelu, sa naglaskom na stabilnosti.

Prema Mastrihtskim kriterijumima, budžetski deficit nije smeo biti viši od 3%, a državno zaduženje nije smelo preći 60% BDP-a. Uz to, države je trebalo da teže visokom nivou stabilnosti cena (godišnja inflacija nije smela biti veća od 1,5% iznad prosečne stope inflacije u tri zemlje sa najnižom inflacijom). Tada za plate još uvek nisu bile predviđene nikakve smernice.

Uvođenje još uvek virtuelnog evra početkom 1999. označilo je zaokret. Zajednička valuta oduzela je državama mogućnost da svoju konkurentnost podižu devalviranjem svoje valute, oduzevši im istovremeno i mogućnost da utiču na svoju konkurentnost drugim mehanizmima vezanim za kurs. Time su zarade postale jedina varijabla kojom su se mogli smanjiti troškovi proizvodnje. To je značilo konstantan pritisak na kupovnu moć evropskih radnika.


Stalna prilagođavanja na dole

Politika kolektivnog pregovaranja je time u osnovi izmenjena. Ona je postala pretežno defanzivna. Pod pritiskom mera restrukturiranja i rastuće masovne nezaposlenosti, mnogi evropski sindikati (pre svega nemački) korigovali su svoje zahteve na dole.

Pošto su pregovarali pod pretnjom opadajuće nacionalne konkurentosti, više se nisu bavili povećanjem plata, već očuvanjem radnih mesta. S time je išlo smanjenje broja kolektivnih ugovora u određenim industrijskim granama, što se može videti na ogromnom broju kolektivnih ugovora donetih od strane poslodavaca, koji su prihvaćeni radi očuvanja radnih mesta, uz ustupke vezane za duže radno vreme.[12]

Duže radno vreme znači niže troškove zarada. To zna i Žan Lapaje, tadašnji generalni sekretar evropskog saveza sindikata (EGB). On je objasnio uzdržavanje sindikata od zahteva za povećanje plata u ovoj fazi visoke nezaposlenosti širom EU, koja se kretala između 12 i 13 odsto, rečima: „Mislili smo da to činimo u interesu zaposlenih. Istovremeno smo osećali da su nas poslodavci izdali i prodali zato što je nivo zarada i dalje padao, bez istovremenog poboljšanja stanja na tržištu rada.“[13]


Obesmišljene plate

Pod ovim novim uslovima plate su obesmišljene. Dok su ranije bile u najboljem smislu reči objekat političkog pregovaranja, danas su se pretvorile u samo jednu od varijabli za zaustavljanje inflacije i povećanje konkurentnosti. Odlučujuće pitanje o preraspodeli dohotka izgubilo je na značaju.

Na nivou EU, ekonomsko-politički akteri rado pomeraju diskusiju o ekonomskim alternativama u političku sferu. Oni apeluju na „odgovornost“ socijalnih partnera, čiji prioritetni interes mora biti smanjivanje troškova rada. „Socijalni partneri u državama članicama bi trebalo da budu odgovorni“, kaže se u preporuci Evropskog saveta iz 2001, „i da zaključuju kolektivne ugovore u skladu sa opštim principima koji su određeni dugoročnim ekonomsko-političkim perspektivama.“[14]

Od kada je tema zarada u Briselu skinuta sa socijalno-političke agende, prešla je u oblast zajedničke ekonomske politike. Na ovom nivou međutim, makroekonomska ograničenja dopuštaju samo organizovani damping zarada. Pošto su u ovom trenutku u okviru prava EU ne naziru kolektivni pregovori na nivou cele EU, niti harmonizovanje zarada na gore, ostaje samo jedna tema za diskusiju: prilagođavanje na dole.

 
Autorka je sociološkinja na Katoličkom univerzitetu u Lionu, napisala knjigu La salaire, un enjeu pour l’eurosyndicalisme (Plata, izazov za evropske sindikate), izdanje univerziteta u Nansiju, 2011.

Anne Dufresne, Taz, 16.02.2012.
preneto iz Le Monde diplomatique, 10.02.2012.
Sa francuskog preveo Thomas Laugstein
Izbor i prevod sa nemačkog Miroslav Marković

Peščanik.net, 20.02.2012.

———–    

 1. Izjava o namerama rumunske vlade prema MMF-u, 16. juni 2010.
 2. Evropska komisija, preporuka Saveta za program reformi u Belgiji, Brisel, 7. jun 2011, paragraf 12.
 3. Izvod sa konferencije evropskog visokoškolskog instituta u Firenci, 18 jun 2010.
 4. Kvota zarada je odnos između dohotka svih radnika, izuzev onih koji obavljaju samostalne delatnosti, i BDP-a jedne zemlje.
 5. „Lagarde au Conseil des ministres allemands“, Le Figaro, 30. mart 2010.
 6. „Les pays da la zone euro doivent faire des efforts“, intervju sa Žan-Klodom Trišeom, Le Figaro, 3. septembar 2010.
 7. Simon Sturn i Till Van Trek, „Opasna nejednakost“, La Monde diplomatique, decembar 2010.
 8. Podaci iz: Reinhard Bispinck i Thorsten Schulte, „Trade Union Responses to Precarious Employment in Germany“, WSI-Diskussions papier,Nr.178, decembar 2011, S.27 i S.16.
 9. OECD, „Global Wage Report: Wage Policies in Times of Crisis“: www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/@publ/documents/publication/wcms_145265.pdf.
 10. Oko 60% nemačkog izvoza ide u zemje EU, oko 40% u zemlje evro zone.
 11. Martin Wolf, „A disastrous failure at the summit“, The Financial Times, 14. decembar 2011.
 12. Najpoznatiju primer je kolektivni ugovor Simensa iz 2004. i Boša iz 2005.
 13. Intervju koji je vodila autorka ovog teksta.
 14. „Preporukue saveta od 15. juna 2001. o principima ekonomske politike“, ABI. L 179 od 2. juna 2001.