Opštinska uprava opštine Ljig – Odeljenje za opštu upravu, na osnovu člana 14, 17 i 19. Zakona o izboru narodnih poslanika (Sl. glasnik Republike Srbije br. 35/2000), člana 6. Uputstva o načinu ažuriranja biračkih spiskova (Sl. glasnik Republike Srbije br. 42/2000) i člana 192. Zakona o opštem upravnom postupku (Sl. list SRJ br. 33/97), po zahtevu R.M. iz B., donosi

 
REŠENJE

BRIŠE SE R.M., rođen ______godine, JMBG______, sa prebivalištem u B., iz biračkog spiska opštine Ljig, gde se vodi pod red. brojem___, za naseljeno mesto B., na osnovu ličnog zahteva.

 
Obrazloženje

R.M. iz B. obratio se opštinskoj upravi opštine Ljig zahtevom od 25.12 2009.g. kojim traži da se briše iz biračkog spiska za naseljeno mesto B. jer u isti ne želi da bude upisan.

Članom 14. stav 2. Zakona o izboru narodnih poslanika (Sl. glasnik Rep. Srbije br. 35/2000) predviđeno je da se upis u birački spisak i brisanje iz tog spiska vrši na zahtev birača i na osnovu drugih verodostojnih dokaza.

Na osnovu iznetog odlučeno je kao u dispozitivu.

 
POUKA O PRAVNOM SREDSTVU: Protiv ovog rešenja može se izjaviti žalba Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu Republike Srbije, Beograd, u roku od 15 dana od dana prijema rešenja.

 
OPŠTINA LJIG
opštinska uprava
odeljenje za opštu upravu
broj:_______
Datum: 11.01.2010.g.
NAČELNIK ODELJENJA
N.J., dipl.pravnik

 
Peščanik.net, 17.03.2012.