U nedeljama nakon objavljivanja pisma sudije Harhofa, kancelariji tužioca upućeni su mnogi zahtevi za komentar. Poput svih onih koji podržavaju međunarodnu krivičnu pravdu, i ja sam zabrinut zbog destruktivnih elemenata u debati koja je usledila nakon objavljivanja pisma. Međutim, nije prikladno niti pomaže da kancelarija tužioca ulazi u raspravu. Naš glavni cilj je da MKSJ do kraja svog rada ubedljivo demonstrira legitimnost svog procesa, visok kvalitet svojih presuda i kapacitet da obezbedi pravdu za žrtve konflikta u bivšoj Jugoslaviji.

Istovremeno, razumem razočarenje koji mnogi osećaju, naročito u zajednicama koje su stradale, zbog nedavnih oslobađajućih presuda koje sudija Harhof pominje u pismu. Moja kancelarija deli ovo razočarenje. Iako oslobađajuće presude mogu biti pravedan i prikladan rezultat svakog sudskog postupka, one se moraju zasnivati na jasnoj analizi dokaza i koherentnom pravnom obrazloženju. Takođe moraju biti uverljivo objašnjene zajednicama na koje se odnose. Ovim zajednicama, kancelarija tužioca ponavlja da će upotrebiti sve preostale pravne mehanizme kako bi insistirala na ishodima koji ispravno odražavaju krivicu optuženih pred Tribunalom.

S tim u vezi, do petka ćemo uložiti žalbu povodom presude Pretresnog veća u slučaju Jovice Stanišića i Franka Simatovića koja ih oslobađa svake odgovornosti za zločine za koje su optuženi. Smatramo da ova većinska presuda sadrži nekoliko ozbiljnih grešaka koje vode do nepravednog ishoda koji treba da se ispravi.

Takođe verujemo da postoje uverljivi razlozi da se odstupi od pravnih principa izraženih u presudi Žalbenog veća u predmetu Perišić. Moja kancelarija je iznela detaljne argumente, prvo pred Žalbenim većem u predmetu Šainović i drugi a zatim pred Žalbenim većem u slučaju Đorđević, gde smo objasnili svoje razloge. Između ostalog, istakli smo da test koji je upotrebilo Žalbeno veće u predmetu Perišić nema osnova u međunarodnom običajnom pravu, da je suprotan ranijoj praksi Žalbenog veća, da mu nedostaje koherentnost pravne doktrine i da podriva poštovanje međunarodnog humanitarnog prava. Očekuje se da će Žalbena veća u predmetima Šainović i drugi i Perišić doneti odluku o našim argumentima do kraja ove godine.

Što se tiče predmeta Gotovina i drugi, moja kancelarija razmatra da li je dostignut poseban prag potreban za reviziju žalbene presude. Ukoliko jeste, pokrenućemo postupak u zakonskom roku od jedne godine. Takođe ćemo pružiti svu moguću pomoć nacionalnim vlastima u bivšoj Jugoslaviji za krivično gonjenje zločina počinjenih u toku i nakon operacije Oluja.

U proteklih 20 godina, MKSJ je prevazišao mnoge prepreke i postavio čvrste temelje za savremenu međunarodnu krivičnu pravdu. Kako bi očuvao svoj ugled u budućnosti, Tribunal mora uzeti u obzir valjanu kritiku. On mora upotrebiti konstruktivne aspekte pokrenute rasprave kao odskočnu dasku za ojačavanje svojih postupaka.

 
Preveo Ivica Pavlović

Original u PDF-u

Peščanik.net, 25.06.2013.

 

Srodni linkovi:

BT: Pismo sudije Harhofa

The New York Times: Pismo Frederika Harhofa