Odlukom Apelacionog suda u Novom Sadu potvrđena je presuda kojom je Osnovni sud u Novom Sadu utvrdio da je tuženi grad Novi Sad – gradska uprava za opšte poslove, diskriminatorski postupao prema licima romske nacionalnosti u postupcima naknadnog upisa u matičnu knjigu rođenih.

Gradska uprava za opšte poslove grada Novog Sada je zahteve za naknadni upis troje pravno nevidljivih Roma odbacila s pozivanjem na „trenutnu situaciju u Novom Sadu, sa sve većim prilivom lica romske nacionalnosti koji za sebe i svoju decu tvrde da su rođeni u Novom Sadu“, ističući i bojazan da će „brzopleto, neozbiljno i neoprezno“ postupanje po njihovim zahtevima „izazvati masovnu pojavu sličnih zahteva lica romske nacionalnosti“, zbog čega je Praxis, u oktobru 2010. godine, podneo tužbu protiv grada Novog Sada tražeći da se utvdi diskriminatorsko postupanje prema licima romske nacionalnosti.

Presudom Osnovnog suda u Novom Sadu od septembra 2011. godine utvrđeno je da se „tuženi rukovodio ličnim svojstvima podnosioca zahteva, neopravdano praveći razliku u odnosu na ova lica, zasnovanu na njihovoj nacionalnoj pripadnosti, (…) te ih stavio u nepovoljniji položaj u odnosu na druge podnosioce zahteva koji nisu romske nacionalnosti, čime je učinio akt neposredne diskriminacije“.

Odlučujući u žalbenom postupku, Apelacioni sud u Novom Sadu je dana 18.01.2012. godine odbio kao neosnovanu žalbu tuženog od decembra 2011. godine i potvrdio prvostepenu presudu kojom je utvrđen teži oblik diskriminatorskog postupanja grada Novog Sada. Tuženi je obavezan da u roku od 15 dana u celosti objavi presudu u dnevnom listu Politika.

Peščanik.net, 22.02.2012.