PREDLOG
STATUT AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

 
U Novom Sadu, oktobar 2008. godine

Na osnovu Ustava Republike Srbije i na osnovu istorijskog prava građanki i građana Vojvodine na ostvarivanje, negovanje i zaštitu autonomije u okviru Republike Srbije, na očuvanje visokog stepena demokratije i osnovnih ljudskih prava, postizanje održivog ekonomskog i socijalnog napretka i želje da žive zajedno u slobodi, pravdi i miru, istrajavajući na zajedničkim interesima i poštujući različitost kultura nacionalnih zajednica koje žive na prostoru Vojvodine, Skupština Autonomne Pokrajine Vojvodine donosi

 
STATUT
AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

 
I. OSNOVNE ODREDBE

Autonomna Pokrajina Vojvodina
Član 1.

Vojvodina je autonomna pokrajina građanki i građana (u daljem tekstu: građani) koji u njoj žive, u sastavu Republike Srbije, nastala na osnovu posebnih nacionalnih, istorijskih, kulturnih i drugih svojstava područja, kao višenacionalna, višekulturalna i višekonfesionalna demokratska evropska regija. Vojvodina predstavlja sastavni deo jedinstvenog kulturnog, civilizacijskog, ekonomskog i geografskog prostora Srednje Evrope. Autonomna Pokrajina Vojvodina (u daljem tekstu:AP Vojvodina) je autonomna teritorijalna zajednica u Republici Srbiji.

Status AP Vojvodine
Član 2.

AP Vojvodina ima status pravnog lica.

Skupština AP Vojvodine pokrajinskom skupštinskom odlukom određuje organ AP Vojvodine koji zastupa AP Vojvodinu kao pravno lice i pri tome vrši prava i obaveze koje AP Vojvodina ima kao osnivač javnih preduzeća i ustanova i drugih organizacija u skladu sa zakonom.

Teritorija AP Vojvodine
Član 3.

Teritorija AP Vojvodine sastoji se od geografskih oblasti: Bačke, Banata i Srema.
Teritoriju AP Vojvodine čine teritorije jedinica lokalnih samouprava u njenim geografskim oblastima, utvrđene zakonom u vreme stupanja na snagu ovog statuta.

Teritorija AP Vojvodine ne može se menjati bez saglasnosti njenih građana, izražene na referendumu.

Referendum je punovažan ako je na njemu glasala većina od ukupnog broja birača upisanih na teritoriji AP Vojvodine.

Odluka o promeni teritorije je doneta ako je za promenu glasala većina od ukupnog broja birača upisanih na teritoriji AP Vojvodine.

Nosioci prava na pokrajinsku autonomiju
Član 4.

Nosioci prava na pokrajinsku autonomiju jesu građani AP Vojvodine.
Pravo iz stava 1. ovog člana podleže samo nadzoru ustavnosti i zakonitosti.
Pokrajinski organi, političke organizacije, grupa ili pojedinac ne mogu prisvojiti pravo građana na pokrajinsku autonomiju, niti uspostaviti vlast u organima AP Vojvodine mimo slobodno izražene volje građana AP Vojvodine.

Ostvarivanje prava na pokrajinsku autonomiju
Član 5.

Građani AP Vojvodine samostalno ostvaruju svoja prava i izvršavaju svoje dužnosti utvrđene Ustavom Republike Srbije (u daljem tekstu: Ustav), zakonom, Statutom Autonomne Pokrajine Vojvodine (u daljem tekstu: Statut) i opštim aktima organa AP Vojvodine. Građani AP Vojvodine svoje pravo na pokrajinsku autonomiju ostvaruju neposredno, narodnom inicijativom ili referendumom i putem svojih slo6odno izabranih predstavnika.

Nacionalna ravnopravnost
Član 6.

U AP Vojvodini, Srbi, Mađari, Slovaci, Hrvati, Crnogorci, Rumuni, Romi, Bunjevci, Rusini i Makedonci, kao i druge brojčano manje nacionalne zajednice koje u njoj žive, ravnopravni su u ostvarivanju svojih prava.

Multikulturalizam i interkulturalizam
Član 7.

Višejezičnost, multikulturalizam i multikonfesionalizam predstavljaju opštu vrednost od posebnog značaja za AP Vojvodinu. Dužnost je svih pokrajinskih organa i organizacija da, u okviru svojih prava i dužnosti, podstiču i pomažu očuvanje i razvijanje višejezičnosti i kulturne 6aštine nacionalnih zajednica koje tradicionalno žive u AP Vojvodini, kao i da posebnim merama i aktivnostima pomažu međusobno uvažavanje i upoznavanje različitih jezika, kultura i veroispovesti u AP Vojvodini.

Ravnopravna zastupljenost žena i muškaraca
Član 8.

AP Vojvodina utvrđuje politiku jednakih mogućnosti i donosi posebne mere za podsticanje ravnopravnosti polova.

AP Vojvodina utvrdiće uslove i način obezbeđivanja ravnopravne zastupljenosti žena i muškaraca u organima AP Vojvodine.

Simboli AP Vojvodine
Član 9.

AP Vojvodina ima simbole.

Simboli autonomne pokrajine su zastava i grb.

Skupština AP Vojvodine uređuje izgled i upotrebu simbola pokrajinskom skupštinskom odlukom.

Glavni grad AP Vojvodine
Član 10.

Glavni grad AP Vojvodine je Novi Sad.

Sedište organa AP Vojvodine je u Novom Sadu. Pokrajinskom skupštinskom odlukom može se predvideti da sedište određenih pokrajinskih organa bude u nekom drugom mestu u AP Vojvodini.

Položaj Novog Sada, kao glavnog grada autonomne pokrajine, uređuje se pokrajinskom skupštinskom odlukom, u skladu sa zakonom.

Imovina AP Vojvodine
Član 11.

U javnoj svojini AP Vojvodine su pokretne i nepokretne stvari utvrđene zakonom i Statutom, a pre svega stvari u javnoj svojini koje u trenutky donošenje ovog statuta na osnovu zakona koriste organi AP Vojvodine i javna preduzeća i ustanove čiji je ona osnivač.

Skupština AP Vojvodine pokrajinskom skupštinskom odlukom određuje organe nadležne za upravljanje i raspolaganje imovinom AP Vojvodine na način utvrđen zakonom.

Poslove pravne zaštite imovinskih prava i interesa AP Vojvodine obavlja Pokrajinsko javno pravobranilaštvo.

Poljoprivredno zemljište
Član 12.

Obradivo poljoprivredno zemljište, prirodne retkosti, naučno, kulturno i istorijsko nasleđe uživaju posebnu zaštitu pod uslovima određenim zakonom i aktima AP Vojvodine. Poljoprivredno, šumsko i vodno zemljište služe opštem dobru. Poljoprivredno zemljište ne može menjati svoju namenu, osim u izuzetnim, zakonom i pokrajinskom skupštinskom odlukom utvrđenim slučajevima, kada je to neophodno radi zadovoljavanja neophodnih potreba društva, koje ce na drugi način nisu mogle zadovoljiti.

Zaštita životne sredine
Član 13.

AP Vojvodina, u skladu sa zakonom, obezbeđuje uslove za zaštitu i unapređivanje životne sredine i preduzima mere za sprečavanje i otklanjanje štetnih posledica koje ugrožavaju životnu sredinu i dovode u opasnost život i zdravlje ljudi.

Saradnja s jedinicama lokalne samouprave
Član 14.

AP Vojvodina, u vršenju poslova iz svoje nadležnosti, ostvaruje saradnju i koordinaciju s jedinicama lokalne samouoprave na svojoj teritoriji.

Razvoj AP Vojvodine
Član 15.

AP Vojvodina je odgovorna za sopstveni održivi ekonomski, naučni, obrazovni, kulturni i turistički razvoj, kao celine, te uravnoteženi razvoj svojih geografskih oblasti.

Međuregionalna saradnja
Član 16.

AP Vojvodina sarađuje s teritorijalnim zajednicama i drugim oblicima autonomije drugih država u okviru spoljne politike Republike Srbije i uz obavezu poštovanja njenog teritorijalnog jedinstva i pravnog poretka.

AP Vojvodina zaključuje međunarodne ugovore u oblastima iz svoje nadležnosti.

AP Vojvodina može biti član evropskih i svetskih udruženja regiona.

AP Vojvodina može osnovati predstavništva u regionima Evrope i Briselu, radi promocije i unapređivanja svojih privrednih, naučnih, obrazovnih, kulturnih i turističkih kapaciteta.

Vojvođanska akademija nauka i umetnosti
Član 17.

Vojvođanska akademija nauka i umetnosti je naučna i umetnička ustanova od posebnog značaja u AP Vojvodini.

Vojvođansku akademiju nauka i umetnosti osniva Skupština AP Vojvodine pokrajinskom skupštinskom odlukom, kojom utvrđuje njenu ulogu, uređuje njenu delatnost i način ostvarivanja.

Organi AP Vojvodine obezbeđuju uslove za rad Vojvođanske akademije nauka i umetnosti.

Zaštita pokrajinske autonomije
Član 18.

Skupština AP Vojvodine ili Vlada AP Vojvodine, u okviru svojih prava i dužnosti definisanih Ustavom i Statutom, imaju pravo žalbe Ustavnom sudu ako se pojedinačnim aktom ili radnjom državnog organa ili organa jedinice lokalne samouprave onemogućava vršenje nadležnosti AP Vojvodine.

Skupština AP Vojvodine ili Vlada AP Vojvodine mogu pokrenuti postupak za ocenu ustavnosti ili zakonitosti zakona i drugog opšteg akta Republike Srbije ili opšteg akta jedinice lokalne samouprave kojim se povređuje pravo na pokrajinsku autonomiju.

U slučaju da je postupak iz st. 1. i 2. ovog člana pokrenula Vlada AP Vojvodine, dužna je da o tome obavesti Skupštinu AP Vojvodine, na prvoj narednoj sednici nakon pokretanja postupka.

Pravni akti AP Vojvodine
Član 19.

AP Vojvodina putem svojih organa donosi sledeće pravne akte:

 • Statut kao najviši pravni akt AP Vojvodine;
 • pokrajinske skupštinske odluke koje imaju značaj zakona na teritoriji AP Vojvodine u pitanjima koja su neposredno, na osnovu Ustava, nadležnost AP Vojvodine ili koja su zakonom određena kao pitanja od pokrajinskog značaja;
 • pokrajinske uredbe;
 • odluke;
 • deklaracije;
 • rezolucije;
 • poslovnike;
 • pravilnike;
 • uputstva;
 • naredbe;
 • rešenja;
 • preporuke;
 • zaključke i druge pravne akte.


II. OSTVARIVANJE LJUDSKIH I MANJINSKIH PRAVA

Zabrana diskriminacije
Član 20.

Pri vršenju poslova iz nadležnosti AP Vojvodine, svi građani su jednaki u pravima i dužnostima, bez obzira na rasu, pol, mesto rođenja, jezik, nacionalnu pripadnost, veroispovest, političko ili drugo uverenje, obrazovanje, socijalno poreklo, imovno stanje ili koje drugo lično svojstvo.

Zabranjena je svaka diskriminacija, neposredna ili posredna, na bilo kom osnovu, a naročito na osnovu rase, pola, nacionalne pripadnosti, socijalnog porekla, mesta rođenja, veroispovesti, političkog ili drugog uverenja, imovnog stanja, kulture, jezika, starosti i psihičkog ili fizičkog invaliditeta.

Ne smatraju se diskriminacijom mere koje AP Vojvodina može uvesti u ekonomskom, socijalnom, kulturnom i političkom životu radi postizanja pune ravnopravnosti između pripadnika zajednica i grupa koji su zbog svoje različitosti u nepovoljnijem položaju od građana koji pripadaju većinskoj zajednici.

Posebna prava majke i deteta
Član 21.

Radi stabilnog demografskog razvoja, AP Vojvodina obezbeđuje dodatna i dopunska prava i zaštitu, odnosno viši stepen zaštite porodice, prava dece, trudnica, majki tokom porodiljskog odsustva i samohranih roditelja sa decom.

AP Vojvodina posebnim merama podstiče rađanje dece, zapošljavanje i rad majki s maloletnom decom i samohranih roditelja.

Prava nacionalnih zajednica
Član 22.

Pripadnici nacionalnih zajednica koje čine brojčanu manjinu u ukupnom stanovništvu AP Vojvodine, uživaju posebnu zaštitu i sva prava koja su aktima Republike Srbije garantovana nacionalnim manjinama i pripadnicima nacionalnih manjina.

Zaštita stečenih prava
Član 23.

Dostignuti nivo ljudskih i manjinskih prava, kao i individualnih i kolektivnih, ne može se smanjivati.

AP Vojvodina može obezbediti dodatna ili dopunska prava, odnosno postaviti viši stepen zaštite prava pripadnika nacionalnih zajednica koje čine brojčanu manjinu u ukupnom stanovništvu AP Vojvodine.

AP Vojvodina prati ostvarivanja ljudskih prava iz stava 1. ovog člana i obezbeđuje njihovo ostvarivanje i zaštitu u slučaju kada ta zaštita nije obezbeđena na republičkom ili lokalnom nivou.

Srazmerna zastupljenost
Član 24.

U pokrajinskim organima i organizacijama, pripadnici nacionalnih zajednica u AP Vojvodini treba da budu zastupljeni srazmerno njihovoj zastupljenosti u stanovništvu na području rada pokrajinskih organa odnosno organizacija.

Na osnovu  pokrajinske skupštinske odluke Skupštine AP Vojvodine, Vlada AP Vojvodine dužna je da preduzme posebne mere i aktivnosti s ciljem postizanja srazmerne zastupljenosti u slučaju postojanja nesrazmerne zastupljenosti pripadnika različitih nacionalnih zajednica u određenim pokrajinskim organima odnosno organizacijama.

Posebne mere i aktivnosti iz stava 2. ovog člana traju dok postoji značajnija nesrazmerna zastupljenost, ali te mere i aktivnosti ne mogu da ugroze rad u pokrajinskom organu odnosno organizaciji, ni opšte uslove zapošljavanja u njima.

Autonomija nacionalnih zajednica
Član 25.

Pripadnici nacionalnih zajednica koje čine brojčanu manjinu u ukupnom stanovništvu AP Vojvodine, putem izabranih nacionalnih saveta ostvaruju oblik autonomije, osnivaju ustanove, samostalno odlučuju ili učestvuju u odlučivanju u pitanjima iz oblasti obrazovanja, kulture, upotrebe jezika i informisanja.

AP Vojvodina u okviru svojih prava i dužnosti poverava vršenje pojedinih poslova nacionalnim savetima ili ih uključuje u odlučivanje o pitanjima iz stava 1. ovog člana i obezbeđuje sredstva za vršenje tih poslova.

Službeni jezici i pisma
Član 26.

U organima i organizacijama AP Vojvodine u službenoj upotrebi su srpski jezik i ćiriličko pismo, mađarski, slovački, hrvatski, rumunski i rusinski jezik i njihova pisma, u skladu sa zakonom i pokrajinskom skupštinskom odlukom.

Primena latiničkog pisma srpskog jezika u organima i organizacijama AP Vojvodine urediće se pokrajinskom skupštinskom odlukom u skladu sa zakonom.

Pravo na službenu upotrebu jezika nacionalnih zajednica, koji nisu navedeni u stavu 1. ovog člana, ostvaruje se u skladu s ratifikovanim međunarodnim ugovorima, zakonom i  pokrajinskom skupštinskom odlukom.


III. NADLEŽNOSTI AP VOJVODINE

Član 27.

AP Vojvodina putem svojih organa:

 • donosi Statut i odlučuje o promeni Statuta;
 • donosi pokrajinske skupštinske odluke i druga opšta akta, kojima u skladu sa Ustavom, zakonom i Statutom uređuje oblasti iz svoje nadležnosti, kao i pitanja od pokrajinskog značaja;
 • izvršava pokrajinske skupštinske odluke i donosi propise za njihovo sprovođenje;
 • izvršava zakone i donosi propise za njihovo sprovođenje, kada je to zakonom predviđeno;
 • uređuje izbor, organizaciju i rad organa i organizacija čiji je ona osnivač, kao i službenu upotrebu jezika i pisama u njima;
 • uređuje položaj, prava i dužnosti izabranih, imenovanih, postavljenih i zaposlenih lica u organima AP Vojvodine;
 • prati i vrednuje politiku regionalnog razvoja AP Vojvodine, prikuplja i obrađuje statističke podatke od interesa za AP Vojvodinu;
 • propisuje prekršaje i prekršajne kazne za povrede propisa koje donose u okviru svoje nadležnosti;
 • raspisuje pokrajinski referendum;
 • donosi strateške planove privrednog i društvenog razvoja AP Vojvodine;
 • odlučuje o korišćenju svojih izvornih prihoda i sredstava za obavljanje poverenih poslova;
 • odlučuje o zaduživanju AP Vojvodine;
 • donosi svoj budžet i završni račun;
 • osniva organizacije, agencije, javna preduzeća i ustanove, fondove, privredna društva radi obavljanja poslova AP Vojvodine i vrši nadzor nad njihovim radom;
 • ustanovljava pokrajinska odlikovanja, priznanja i nagrade fizičkim i pravnim licima;
 • uređuje druge oblasti i pitanja propisana Ustavom, zakonom i Statutom.

Međusobni odnos republičkih i pokrajinskih organa
Član 28.

Međusobni odnosi republičkih i pokrajinskih organa pri izvršavanju zakona i drugih republičkih propisa zasnivaju se na Ustavom, zakonom i Statutom predviđenim pravima i obavezama republičkih i pokrajinskih organa i na njihovoj saradnji.

Radi zakonitog, uspešnog i nesmetanog obavljanja poslova iz svoje nadležnosti, AP Vojvodina može predložiti osnivanje Stalne mešovite komisije sastavljene od predstavnika organa Republike Srbije i organa AP Vojvodine.

Član 29.

AP Vojvodina je nadležna za vršenje sledećih poslova:

1. Prostorno planiranje

 • donosi regionalni prostorni plan, prostorni plan posebne namene i prostorni plan mreže infrastrukture i mreže područja ili objekata s posebnim funkcijama za područja na teritoriji AP Vojvodine i uređuje urbanističko, prostorno i razvojno planiranje u okviru mera ekonomske politike Republike Srbije.

2. Regionalni razvoj

 • uređuje i obezbeđuje ravnomerni regionalni razvoj i kapitalne rashode iz sredstava AP Vojvodine u skladu sa Ustavom, potvrđenim međunarodnim ugovorima i zakonom koji određuje pitanja od pokrajinskog značaja;
 • donosi strateške i druge dokumente u vezi s regionalnim razvojem, a u skladu sa strategijom regionalnog razvoja Republike Srbije;
 • u skladu sa Ustavom i zakonom sarađuje u utvrđivanju regionalne politike Republike Srbije, kao i u donošenju i realizaciji dokumenata koji tu politiku definišu;
 • osniva Razvojnu banku AP Vojvodine;
 • osniva organizacije koje se bave uspostavljanjem ravnomernog regionalnog razvoja;
 • razvija administrativne kapacitete pokrajinske uprave i lokalne samouprave s ciljem uspešnog korišćenja strukturnih i kohezionih fondova Evropske unije.

3. Poljoprivreda, ruralni razvoj, vodoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov

 • uređuje pitanja od pokrajinskog značaja u oblasti poljoprivrede u skladu sa Ustavom, potvrđenim međunarodnim ugovorima i zakonom koji određuje pitanja od pokrajinskog značaja;
 • donosi, sprovodi i nadzire mere agrarne politike i mere ruralnog razvoja u skladu sa strategijom razvoja poljoprivrede i ruralnog razvoja Republike Srbije;
 • obrazuje poseban budžet, fondove ili druge oblike organizovanja iz oblasti poljoprivrede;
 • obrazuje robne rezerve AP Vojvodine;
 • donosi vodoprivrednu osnovu za AP Vojvodinu u skladu s vodoprivrednom osnovom Republike Srbije;
 • donosi, sprovodi i nadzire redovne i vanredne mere odbrane od spoljnih i unutrašnjih voda u skladu sa usvojenim planovima AP Vojvodine i Republike Srbije;
 • uređuje lovstvo u skladu sa Ustavom, potvrđenim međunarodnim ugovorima i zakonom koji određuje pitanja od pokrajinskog značaja i obezbeđuje javni interes u oblasti lovstva;
 • uređuje ribolov u skladu sa Ustavom, potvrđenim međunarodnim ugovorima i zakonom koji određuje pitanja od pokrajinskog značaja i obezbeđuje javni interes u oblasti ribolova;
 • upravlja poljoprivrednim zemljištem, šumskim zemljištem, šumama i šumskim proizvodima u svojoj imovini, kao i vodnim resursima i veštačkim i prirodnim vodotocima na teritoriji AP Vojvodine;
 • vrši druge poslove propisane zakonom koji čine njenu izvornu ili poverenu nadležnost.

4. Turizam, ugostiteljstvo, banje i lečilišta

 • uređuje pitanja od pokrajinskog značaja u oblasti turizma u skladu sa Ustavom, potvrđenim međunarodnim ugovorima i zakonom koji određuje pitanja od pokrajinskog značaja;
 • uređuje korišćenje mineralnih i termalnih voda, balneoloških i klimatskih resursa u skladu sa Ustavom, potvrđenim međunarodnim ugovorima i zakonom koji određuje pitanja od pokrajinskog značaja i obezbeđuje javni interes u tim oblastima;
 • osniva organizacije za unapređivanje i razvoj turizma;
 • osniva ustanove u oblasti banja i lečilišta;
 • vrši druge poslove propisane zakonom koji čine njenu izvornu ili poverenu nadležnost.

5. Zaštita životne sredine

 • uređuje, unapređuje i obezbeđuje zaštitu životne sredine u skladu sa Ustavom, potvrđenim međunarodnim ugovorom i zakonom;
 • donosi plan i program upravljanja prirodnim resursima i dobrima u skladu sa strateškim dokumentima;
 • donosi program zaštite životne sredine u skladu s nacionalnim programom;
 • vrši kontrolu korišćenja i zaštitu prirodnih resursa i dobara;
 • proglašava određenu teritoriju za zaštićeno prirodno dobro i propisuje mere zaštite u skladu sa zakonom;
 • vrši sistematski monitoring činilaca životne sredine s praćenjem i procenom razvoja zagađenja životne sredine;
 • vrši druge poslove propisane zakonom koji čine njenu izvornu ili poverenu nadležnost.

6. Industrija i zanatstvo

 • uređuje pitanja od pokrajinskog značaja u oblasti industrije u skladu sa Ustavom, potvrđenim međunarodnim ugovorima i zakonom koji određuje pitanja od pokrajinskog značaja;
 • donosi plan i program ravnomernog privrednog razvoja AP Vojvodine, u skladu s planom razvoja Republike Srbije;
 • učestvuje u odlučivanju o korišćenju prirodnih bogatstava i mineralnih sirovina na svom području i stara se o njihovom unapređivanju i korišćenju;
 • uređuje osnivanje i način rada zanatskih radnji, kao oblika privatnog preduzetništva, u skladu sa Ustavom, potvrđenim međunarodnim ugovorima i zakonom koji određuje pitanja od pokrajinskog značaja;
 • vrši druge poslove propisane zakonom koji čine njenu izvornu ili poverenu nadležnost.

7. Drumski, rečni i železnički saobraćaj i uređivanje puteva

 • uređuje pitanja od pokrajinskog značaja u drumskom, rečnom i železničkom saobraćaju u skladu sa Ustavom, potvrđenim međunarodnim ugovorima i zakonom koji određuje pitanja od pokrajinskog značaja;
 • upravlja javnim putevima na teritoriji AP Vojvodine, osim državnih puteva koji su deo mreže evropskih puteva i opštinskih puteva, te osniva javno preduzeće za upravljanje javnim putevima na teritoriji AP Vojvodine;
 • upravlja plovnim putevima, osniva javno preduzeće za upravljanje plovnim putevima, donosi godišnji program obeležavanja i održavanja plovnih puteva na teritoriji AP Vojvodine;
 • vrši druge poslove propisane zakonom koji čine njenu izvornu ili poverenu nadležnost.

8. Priređivanje sajmova i drugih privrednih manifestacija

 • uređuje sajmove i druge privredne manifestacije od pokrajinskog značaja u skladu sa Ustavom, potvrđenim međunarodnim ugovorima i zakonom koji određuje pitanja od pokrajinskog značaja;
 • vrši druge poslove propisane zakonom koji čine njenu izvornu ili poverenu nadležnost.

9. Prosveta, sport i kultura

 • uređuje srednje obrazovanje u skladu sa Ustavom, potvrđenim međunarodnim ugovorima i zakonom koji određuje pitanja od pokrajinskog značaja i obezbeđuje javni interes u oblasti srednjeg obrazovanja;
 • uređuje obrazovanje odraslih u skladu sa Ustavom, potvrđenim međunarodnim ugovorima i zakonom koji određuje pitanja od pokrajinskog značaja i obezbeđuje javni interes u oblasti obrazovanja odraslih;
 • uređuje učenički i studentski standard u skladu sa Ustavom, potvrđenim međunarodnim ugovorima i zakonom koji određuje pitanja od pokrajinskog značaja i obezbeđuje javni interes u oblasti učeničkog i studentskog standarda;
 • uređuje pitanja od pokrajinskog značaja u predškolskom, osnovnom i visokom obrazovanju u skladu sa Ustavom, potvrđenim međunarodnim ugovorima i zakonom koji određuje pitanja od pokrajinskog značaja;
 • obezbeđuje ostvarivanje prava na obrazovanje na maternjem jeziku pripadnicima nacionalnih zajednica koje čine brojčanu manjinu u ukupnom stanovništvu AP Vojvodine na svim nivoima obrazovanja;
 • osniva ustanove obrazovanja s ciljem obezbeđivanja javnog interesa u oblasti obrazovanja, osim u predškolskom i osnovnom obrazovanju;
 • uređuje pitanja od pokrajinskog značaja u oblastima koje su u vezi sa interesom mladih;
 • uređuje pitanja od pokrajinskog značaja u sportu i fizičkoj kulturi u skladu sa Ustavom, potvrđenim međunarodnim ugovorima i zakonom koji određuje pitanja od pokrajinskog značaja;
 • osniva organizacije za obavljanje sportskih delatnosti od interesa za AP Vojvodinu;
 • uređuje pitanja od pokrajinskog značaja u oblasti kulture u skladu sa Ustavom, potvrđenim međunarodnim ugovorima i zakonom koji određuje pitanja od pokrajinskog značaja;
 • uređuje i obezbeđuje opšti interes u oblasti kulture nacionalnih zajednica koje čine brojčanu manjinu u ukupnom stanovništvu AP Vojvodine, u skladu sa Ustavom, potvrđenim međunarodnim ugovorima i zakonom koji određuje pitanja od pokrajinskog značaja;
 • uređuje samostalno obavljanje umetnosti i drugih delatnosti u oblasti kulture u skladu sa Ustavom, potvrđenim međunarodnim ugovorima i zakonom koji određuje pitanja od pokrajinskog značaja;
 • osniva arhive, muzeje, biblioteke, pozorišta, zavode i druge ustanove od pokrajinskog značaja koje obezbeđuju javni interes u oblasti kulture;
 • vrši upravne poslove u pogledu registracije i vođenja evidencije o zadužbinama, fondovima i fondacijama sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine;
 • vrši druge poslove propisane zakonom koji čine njenu izvornu ili poverenu nadležnost.

10. Nauka, inovacije i tehnološki razvoj

 • bliže uređuje pojedina pitanja u nauci, inovacijama i tehnološkom razvoju u skladu sa Ustavom, potvrđenim međunarodnim ugovorima i zakonom;
 • osniva ili učestvuje u osnivanju istraživačko-razvojnih centara, inovacionih centara, poslovno-tehnoloških inkubatora, naučno-tehnoloških parkova i instituta i na druge načine, putem odgovarajućih fondova, podstiče inovacione delatnosti i razvoj i popularizaciju naučnog i tehnološkog stvaralaštva na teritoriji AP Vojvodine;
 • vrši druge poslove propisane zakonom koji čine njenu izvornu ili poverenu nadležnost.

11. Zdravstvena i socijalna zaštita

 • uređuje pitanja od pokrajinskog značaja u zdravstvu i zdravstvenom osiguranju i unapređuje zaštitu zdravlja, zdravstvenu i farmaceutsku službu na teritoriji AP Vojvodine u skladu sa Ustavom, potvrđenim međunarodnim ugovorima i zakonom koji određuje pitanja od pokrajinskog značaja;
 • uređuje pitanja od pokrajinskog značaja i unapređuje stanje u penzijskom osiguranju, zapošljavanju, boračkoj i invalidskoj zaštiti, socijalnoj zaštiti porodice, dece, omladine i starih;
 • osniva ustanove sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite koje obezbeđuju javni interes u zdravstvenoj zaštiti u AP Vojvodine;
 • osniva ustanove socijalne zaštite koje obezbeđuju javni interes u socijalnoj zaštiti u AP Vojvodini, osim ustanova koje osniva lokalna samouprava;
 • vrši druge poslove propisane zakonom koji čine njenu izvornu ili poverenu nadležnost.

12. Javno informisanje na pokrajinskom nivou

 • uređije pitanja od pokrajinskog značaja u javnom informisanju u skladu sa Ustavom, potvrđenim međunarodnim ugovorima i zakonom koji određuje pitanja od pokrajinskog značaja;
 • utvrđuje javni interes građana AP Vojvodine u oblasti javnog informisanja i radiodifuzije i bliže uređuje uslove i način obavljanja delatnosti pokrajinskog javnog radiodifuznog servisa;
 • obezbeđuje rad javnih glasila od pokrajinskog značaja na jezicima nacionalnih zajednica koje čine brojčanu manjinu u ukupnom stanovništvu AP Vojvodine;
 • vrši druge poslove propisane zakonom koji čine njenu izvornu ili poverenu nadležnost.

13. Razvoj infrastrukture i kapitalna ulaganja

 • putem kapitalnih ulaganja učestvuje u izgradnji, opremanju i razvoju infrastrukture koja čini imovinu lokalne samouprave i AP Vojvodine na teritoriji AP Vojvodine;
 • putem kapitalnih ulaganja učestvuje u izgradnji i opremanju značajnih građevinskih objekata koji služe ostvarivanju javnog interesa;
 • vrši druge poslove propisane zakonom koji čine njenu izvornu ili poverenu nadležnost.

14. Nadležnosti u drugim oblastima

 • stara se o ostvarivanju ljudskih prava i prava nacionalnih zajednica koje čine brojčanu manjinu u ukupnom stanovništvu AP Vojvodine, te utvrđuje dodatna prava u skladu sa zakonom;
 • bliže uređuje službenu upotrebu jezika i pisama nacionalnih zajednica koje čine brojčanu manjinu u ukupnom stanovništvu AP Vojvodine, u skladu sa zakonom,
 • ostvaruje saradnju s crkvama i verskim zajednicama na teritoriji AP Vojvodine i pomaže njihove delatnosti koje vrše u javnom interesu;
 • stara se o ostvarivanju i unapređivanju politike u oblasti ravnopravnosti polova u AP Vojvodini;
 • stara se o ostvarivanju politike u oblasti rada i zapošljavanja na teritoriji AP Vojvodine;
 • predlaže mrežu sudova na teritoriji AP Vojvodine;
 • vrši druge poslove propisane zakonom koji čine njenu izvornu ili poverenu nadležnost.

Privremeno uređivanje
Član 30.

AP Vojvodina može da uređuje pitanja koja nisu obuhvaćena zakonom, kada je to od posebnog interesa za građane AP Vojvodine i kada se ta pitanja mogu uspešnije i svrsishodnije uređivati i rešavati unutar AP Vojvodine i na osnovu njenih propisa.

O pitanjima od republičkog značaja o kojima nije donet zakon, Skupština AP Vojvodine može doneti pokrajinsku skupštinsku odluku kojom se ta pitanja privremeno uređuju za teritoriju AP Vojvodine u skladu sa Ustavom i Statutom.

Pokrajinska skupštinska odluka o privremenom uređivanju prestaje da važi danom stupanja na snagu odgovarajućeg zakona.

Poveravanje nadležnosti
Član 31.

AP Vojvodina može pokrajinskom skupštinskom odlukom poveriti jedinicama lokalne samouprave i nacionalnim savetima nacionalnih manjina obavljanje pojedinih poslova iz svoje nadležnosti.

Pokrajinski upravni okruzi
Član 32.

S ciljem vršenja određenih poslova pokrajinske uprave, van mesta sedišta pokrajinskih organa uprave, osnivaju se pokrajinski upravni okruzi u skladu sa Statutom i  pokrajinskom skupštinskom odlukom.

Na teritoriji AP Vojvodine,  pokrajinskom skupštinskom odlukom osnovaće se sedam pokrajinskih upravnih okruga.

Pokrajinski upravni okruzi osnovaće se u sledećim sedištima:

 • na teritoriji Bačke – u Subotici i Somboru;
 • na teritoriji Banata – u Kikindi, Vršcu, Pančevu i Zrenjaninu;
 • na teritoriji Srema – u Sremskoj Mitrovici.


IV. ORGANI AP VOJVODINE

1.SKUPŠTINA AP VOJVODINE

Položaj
Član 33.

Skupština AP Vojvodine (u daljem tekstu: Skupština) je najviši organ i nosilac normativne vlasti u AP Vojvodini.

Nadležnost
Član 34.

Skupština:

 • donosi Statut i odlučuje o promeni Statuta;
 • donosi pokrajinske skupštinske odluke, odluke, rezolucije, deklaracije, preporuke, zaključke i druga akta;
 • utvrđuje osnove politike na nivou AP Vojvodine;
 • vrši kontrolu nad radom Vlade AP Vojvodine;
 • donosi regionalni prostorni plan, prostorni plan posebne namene i prostorni plan mreže područja i objekata s posebnim funkcijama za područja na teritoriji AP Vojvodine;
 • donosi strategiju razvoja, poljoprivrede, šumarstva, vodoprivrede, privrede i drugih oblasti iz nadležnosti AP Vojvodine;
 • donosi budžet i završni račun;
 • odlučuje o zaduživanju AP Vojvodine;
 • raspisuje pokrajinski referendum;
 • donosi akt o potvrđivanju međunarodnih ugovora koje sklapa Vlada AP Vojvodine;
 • donosi pokrajinsku skupštinsku odluku o izboru i prestanku mandata i položaju poslanika i  pokrajinsku skupštinsku odluku o izbornim jedinicama;
 • pokrajinskom skupštinskom odlukom uređuje prava, dužnosti i položaj izabranih, imenovanih, postavljenih i zaposlenih lica u organima, i organizacijama AP Vojvodine;
 • propisuje prekršaje za povrede pokrajinskih propisa;
 • bira i razrešava predsednika i potpredsednike Skupštine, predsednika, potpredsednike i članove Vlade AP Vojvodine, predsednike i članove radnih tela Skupštine, sekretara Skupštine i druge funkcionere organa i organizacija koje ona osniva;
 • bira pokrajinskog ombudsmana i uređuje njegova ovlašćenja i način njihovog ostvarivanja pokrajinskom skupštinskom odlukom;
 • donosi akt o osnivanju Razvojne banke Vojvodine radi podsticanja privrednog i društvenog razvoja AP Vojvodine;
 • donosi akt o osnivanju, nadležnostima i uređenju organizacija, agencija i javnih preduzeća i ustanova, osim onih organizacija, preduzeća i ustanova čije je osnivanje povereno Vladi AP Vojvodine, pokrajinskom skupštinskom odlukom;
 • predlaže zakone, druge propise i opšte akte koje donosi Narodna skupština Republike Srbije;
 • daje mišljenje na promene Ustava koje se odnose na položaj, prava i dužnosti AP Vojvodine;
 • predlaže mrežu sudova na teritoriji AP Vojvodine;
 • donosi poslovnik o svom radu;
 • vrši druge poslove određene Ustavom, zakonom i Statutom.

Sastav Skupštine
Član 35.

Skupština ima 120 poslanika, koji se biraju na neposrednim izborima, tajnim glasanjem.

Izbor i prestanak mandata poslanika, način omogućavanja srazmerne zastupljenosti nacionalnih zajednica i obrazovanje izbornih jedinica uređuje Skupština, pokrajinskom skupštinskom odlukom.

Izbor poslanika i konstituisanje Skupštine
Član 36.

Izbore za poslanike raspisuje predsednik Skupštine, 90 dana pre isteka mandata Skupštine, tako da se izbori okončaju u narednih 60 dana.

Prvu sednicu Skupštine zakazuje predsednik Skupštine iz prethodnog saziva, tako da se sednica održi najkasnije 30 dana od dana proglašenja konačnih rezultata izbora.

Skupština na prvoj sednici potvrđuje poslaničke mandate.

Skupština je konstituisana potvrđivanjem mandata dve trećine poslanika.

Na odluku donetu u vezi s potvrđivanjem mandata, dopuštena je žalba Ustavnom sudu koji po njoj odlučuje u roku od 72 sata. Potvrđivanjem mandata dve trećine poslanika prestaje mandat prethodnog saziva Skupštine.

Položaj poslanika
Član 37.

Mandat poslanika u Skupštini traje četiri godine.

Mandat poslanika počinje da teče danom potvrđivanja mandata u Skupštini i traje četiri godine odnosno do prestanka mandata poslanika tog saziva Skupštine.

Poslanik je slobodan, pod uslovima određenim pokrajinskom skupštinskom odlukom, da neopozivo stavi svoj mandat na raspolaganje političkoj stranci na čiji je predlog izabran za poslanika.

Pokrajinskom skupštinskom odlukom, u skladu sa Ustavom i zakonom, određuje se koje funkcije i dužnosti predstavljaju sukob interesa.

Skupština može, u slučaju proglašenja vanrednog stanja ili ratnog stanja, odlučiti da se mandat poslanika produži dok takvo stanje traje odnosno dok ne budu stvoreni uslovi za izbor novih poslanika.

Zaštita poslanika
Član 38.

Poslanik ne može biti pozvan na krivičnu odgovornost, pritvoren ili kažnjen zbog iznetog mišljenja ili davanja glasa na sednici skupštine i radnih tela.

Predsednik i potpredsednici Skupštine
Član 39.

Skupština ima predsednika i jednog ili više potpredsednika, koje bira iz reda poslanika.

Mandat predsednika i potpredsednika traje četiri godine.

Predsednik Skupštine predstavlja Skupštinu u zemlji i inostranstvu, predsedava i rukovodi sednicama Skupštine, raspisuje izbore za poslanike, potpisuje akte koje je donela Skupština i vrši druge poslove predviđene Statutom i poslovnikom Skupštine.

Potpredsednik pomaže predsedniku Skupštine u vršenju njegove funkcije, zamenjuje predsednika u slučaju njegove sprečenosti i obavlja druge poslove utvrđene poslovnikom Skupštine.

Način i postupak predlaganja i izbor predsednika i potpredsednika i određivanje broja potpredsednika uređuje se poslovnikom Skupštine.

Predsednik i potpredsednik izabrani su kada za njih glasa većina od ukupnog broja poslanika.

Savet nacionalnih zajednica
Član 40.

U Skupštini se ustanovljava Savet nacionalnih zajednica.

Savet nacionalnih zajednica predstavlja posebno telo Skupštine koje ima 30 članova.

Polovina članova saveta bira se iz reda poslanika koji se izjašnjavaju kao pripadnici nacionalne zajednice koja čini brojčanu većinu u ukupnom stanovništvu AP Vojvodine.

Polovina članova saveta bira se iz reda poslanika koji se izjašnjavaju kao pripadnici nacionalnih zajednica koje čine brojčanu manjinu u ukupnom stanovništvu AP Vojvodine.

Broj članova saveta iz reda poslanika koji se izjašnjavaju kao pripadnici nacionalnih zajednica koje čine brojčanu manjinu u ukupnom stanovništvu AP Vojvodine, utvrđuje se srazmerno ukupnom broju poslanika u sastavu Skupštine, koji se izjašnjavaju kao pripadnici te nacionalne zajednice.

Ukoliko u sastavu Skupštine AP Vojvodine nema pripadnika neke nacionalne zajednice, pri donošenju odluke obavezno se pribavlja mišljenje nacionalnog saveta nacionalne manjine, ukoliko on ima sedište na teritoriji AP Vojvodine.

Pri rešavanju pitanja iz nadležnosti Skupštine, koja su posredno ili neposredno u vezi sa ostvarivanjem prava nacionalnih zajednica koje čine brojčanu manjinu u ukupnom stanovništvu AP Vojvodine, a naročito u oblasti kulture, obrazovanja, javnog informisanja i službene upotrebe jezika i pisama, obavezno se pribavlja mišljenje Saveta nacionalnih zajednica

Savet nacionalnih zajednica odluke donosi većinom od ukupnog broja članova.

Način rada i izbora Saveta nacionalnih zajednica uređuje se pokrajinskom skupštinskom odlukom i poslovnikom Skupštine.

Način odlučivanja
Član 41.

Skupština odlučuje većinom glasova na sednici kojoj prisustvuje većina od ukupnog broja poslanika, ukoliko Statutom nije predviđena posebna većina.

Skupština odlučuje dvotrećinskom većinom glasova ukupnog broja poslanika:

 • o promeni Statuta;
 • o donošenju pokrajinske skupštinske odluke za sprovođenje Statuta;
 • o izboru i razrešenju pokrajinskog ombudsmana.

Skupština odlučuje većinom glasova od ukupnog broja poslanika:

 • o donošenju budžeta AP Vojvodine i usvajanju završnog računa;
 • o izboru i razrešenju predsednika i potpredsednika Skupštine;
 • o izboru i razrešenju predsednika, potpredsednika i članova Vlade AP Vojvodine;
 • o donošenju pokrajinske skupštinske odluke o simbolima AP Vojvodine;
 • o donošenju poslovnika o svom radu;
 • o raspisivanju referenduma na svojoj teritoriji;
 • o drugim pitanjima predviđenim ovim statutom.

Zasedanje
Član 42.

Skupština se sastaje prema potrebi, a najmanje četiri puta godišnje.

Raspuštanje Skupštine
Član 43.

Predsednik Skupštine, na obrazloženi predlog Vlade AP Vojvodine, može da raspusti Skupštinu.

U slučaju da ne raspusti Skupštinu na obrazloženi predlog Vlade AP Vojvodine, predsednik Skupštine je dužan da pribavi mišljenje Vlade Republike Srbije o neophodnosti odlaganja raspuštanja Skupštine, u roku od 10 dana od dana podnošenja predloga.

Vlada AP Vojvodine ne može predložiti raspuštanje Skupštine ako je podnet predlog da joj se izglasa nepoverenje ili ako je postavila pitanje svoga poverenja.

Skupština se raspušta ako u roku od 90 dana od dana konstituisanja ne izabere Vladu AP Vojvodine.

Skupština ne može biti raspuštena za vreme ratnog ili vanrednog stanja.

Skupština koja je raspuštena vrši samo tekuće ili neodložne poslove, određene zakonom i pokrajinskom skupštinskom odlukom.

U slučaju proglašenja ratnog ili vanrednog stanja, ponovo se uspostavlja njena puna nadležnost koja traje do okončanja ratnog, odnosno vanrednog stanja.

Pravo predlaganja
Član 44.

Pravo predlaganja pokrajinskih odluka i opštih akata koje donosi Skupština imaju Vlada AP Vojvodine, poslanici, skupštine jedinica lokalne samouprave ili najmanje 15 000 birača.

Predlog za donošenje  pokrajinske skupštinske odluke mogu podneti Vlada AP Vojvodine, najmanje pet poslanika, skupštine jedinica lokalne samouprave ili najmanje 30 000 birača.

Pokrajinski ombudsman ima pravo predlaganja pokrajinskih skupštinskih odluka iz oblasti svoje nadležnosti.

Referendum
Član 45.

Skupština može odlučiti da o pojedinim pitanjima u njenoj nadležnosti odluku donose građani – referendumom.

Skupština je dužna da raspiše pokrajinski referendum ako zahtev za njegovo raspisivanje podnese najmanje 30 000 birača.

Odluku donetu na referendumu proglašava Skupština.

Pokrajinska skupštinska odluka i poslovnik Skupštine
Član 46.

O Skupštini se donosi pokrajinska skupštinska odluka.

Način rada Skupštine uređuje se poslovnikom Skupštine.

2. VLADA AP VOJVODINE

Položaj i odgovornost
Član 47.

Vlada AP Vojvodine (u daljem tekstu: Pokrajinska vlada) je organ AP Vojvodine i u okviru nadležnosti AP Vojvodine nosilac izvršne vlasti na njenoj teritoriji.

Pokrajinska vlada je odgovorna Skupštini za svoj rad.

Nadležnost
Član 48.

Pokrajinska vlada:

 • utvrđuje i vodi politiku u okviru prava i dužnosti AP Vojvodine u oblastima njene izvorne nadležnosti, u okviru osnova koje utvrđuje Skupština;
 • izvršava zakone ako je za to ovlašćena;
 • izvršava pokrajinske skupštinske odluke i druga opšta akta Skupštine;
 • ukoliko je ovlašćena zakonom ili pokrajinskom skupštinskom odlukom, donosi pokrajinske uredbe, odluke i druga opšta akta radi izvršavanja zakona i pokrajinskih skupštinskih odluka;
 • zastupa AP Vojvodinu kao pravno lice, osniva i vrši prava i obaveze koje AP Vojvodina ima kao osnivač javnih preduzeća i ustanova i drugih organizacija ako je za to ovlašćena pokrajinskom skupštinskom odlukom;
 • obrazuje stručne i druge službe za obavljanje poslova u svom delokrugu, u skladu sa Statutom, zakonom i pokrajinskom skupštinskom odlukom;
 • predlaže programe razvoja, budžet i završni račun AP Vojvodine i preduzima mere za njihovo sprovođenje;
 • predlaže Skupštini pokrajinske skupštinske odluke i druga opšta akta;
 • postavlja i razrešava funkcionere organizacija čiji je osnivač AP Vojvodina, osim onih koje bira Skupština;
 • usmerava i usklađuje rad pokrajinskih organa uprave i organizacija čiji je osnivač AP Vojvodina, te vrši nadzor nad njihovim radom;
 • nadzire rad privrednih društava i ustanova koje vrše javna ovlašćenja ili druge poslove od pokrajinskog značaja;
 • upravlja i raspolaže imovinom AP Vojvodine, u skladu sa zakonom;
 • daje mišljenje Skupštini na predlog pokrajinskih skupštinskih odluka ili opšteg akta koji je Skupštini podneo drugi predlagač;
 • donosi akte i preduzima radnje i mere iz nadležnosti Skupštine u slučaju elementarnih nepogoda i drugim vanrednim okolnostima, ako Skupština ne može blagovremeno da se sastane;
 • zaključuje međunarodne ugovore iz oblasti koje su u nadležnosti AP Vojvodine;
 • donosi poslovnik o svom radu;
 • vrši druge poslove utvrđene zakonom, Statutom i pokrajinskom skupštinskom odlukom.

Sastav Pokrajinske vlade
Član 49.

Pokrajinsku vladu čine predsednik, jedan ili više potpredsednika i članovi vlade.

Predsednik Pokrajinske vlade vodi, usklađuje i usmerava rad Pokrajinske vlade i predstavlja Pokrajinsku vladu, potpisuje akta koje ona donosi, stara se o primeni njenog poslovnika i vrši druge poslove utvrđene Statutom, pokrajinskom skupštinskom odlukom i poslovnikom Pokrajinske vlade.

Članovi pokrajinske vlade, za svoj rad i za stanje u oblasti iz delokruga za koji su zaduženi, odgovorni su predsedniku Pokrajinske vlade, Pokrajinskoj vladi i Skupštini.

Nespojivost funkcija
Član 50.

Pokrajinskom skupštinskom odlukom, u skladu sa Ustavom i zakonom, određuje se koje su funkcije, poslovi ili privatni interesi u sukobu s položajem predsednika, potpredsednika i člana pokrajinske vlade.

Izbor Pokrajinske vlade
Član 51.

Kandidata za predsednika Pokrajinske vlade Skupštini predlaže predsednik Skupštine, pošto sasluša mišljenje predstavnika poslaničkih grupa.

Kandidat za predsednika Pokrajinske vlade Skupštini iznosi program Pokrajinske vlade i predlaže njen sastav.

Skupština bira i razrešava predsednika, potpredsednika i članove Pokrajinske vlade, većinom glasova od ukupnog broja poslanika.

Početak i prestanak mandata Pokrajinske vlade i njenih članova
Član 52.

Mandat Pokrajinske vlade traje do isteka mandata Skupštine koja ju je izabrala.

Mandat Pokrajinske vlade počinje da teče danom polaganja zakletve pred Skupštinom.

Mandat Pokrajinske vlade prestaje pre isteka vremena na koje je izabrana: izglasavanjem nepoverenja, raspuštanjem Skupštine ili ostavkom predsednika Pokrajinske vlade.

Pokrajinska vlada kojoj je prestao mandat može da vrši samo poslove određene  pokrajinskom skupštinskom odlukom, do izbora nove Pokrajinske vlade.

Pokrajinska vlada kojoj je prestao mandat ne može da predloži raspuštanje Skupštine.

Članu Pokrajinske vlade mandat prestaje pre isteka vremena na koje je izabran: konstatovanjem ostavke, ostavkom predsednika Pokrajinske vlade, izglasavanjem nepoverenja u Skupštini i ako ga Skupština razreši na predlog predsednika Pokrajinske vlade.

Interpelacija
Član 53.

Interpelaciju u vezi s radom Pokrajinske vlade ili pojedinog njenog člana može podneti najmanje 30 poslanika.

Odgovor na podnetu interpelaciju Pokrajinska vlada dužna je da podnese u roku od 30 dana.

O odgovoru koji su podneli Pokrajinska vlada ili njen član, raspravlja i glasa Skupština.

Izglasavanjem prihvatanja odgovora, Skupština nastavlja da radi po usvojenom dnevnom redu.

Ako Skupština glasanjem ne prihvati odgovor Pokrajinske vlade ili njenog člana, pristupiće se glasanju o nepoverenju Pokrajinskoj vladi ili njenom članu, ukoliko prethodno, po neprihvatanju odgovora na interpelaciju, predsednik Pokrajinske vlade, odnosno njen član ne podnese ostavku.

O pitanju koje je bilo predmet interpelacije ne može se ponovo raspravljati pre isteka roka od 90 dana.

Glasanje o nepoverenju Pokrajinskoj vladi ili njenom članu
Član 54.

Glasanje o nepoverenju Pokrajinskoj vladi ili pojedinom njenom članu može zatražiti najmanje 30 poslanika.

Predlog za glasanje o nepoverenju Pokrajinskoj vladi ili pojedinom njenom članu Skupština razmatra na prvoj narednoj sednici, a najranije pet dana po podnošenju predloga.

Nakon okončanja rasprave, pristupa se glasanju o predlogu.

Skupština je prihvatila predlog za izglasavanje nepoverenja Pokrajinskoj vladi ili njenom članu ako je za njega glasalo više od polovine od ukupnog broja poslanika.

Ako Skupština izglasa nepoverenje Pokrajinskoj vladi, predsednik Skupštine dužan je da pokrene postupak za izbor nove Pokrajinske vlade.

Ako Skupština ne izabere novu Pokrajinsku vladu u roku od 30 dana od izglasavanja nepoverenja, predsednik Skupštine dužan je da raspusti Skupštinu i raspiše izbore.

Ako Skupština izglasa nepoverenje članu Pokrajinske vlade, predsednik Pokrajinske vlade dužan je da pokrene postupak za izbor novog člana Pokrajinske vlade, u skladu sa Statutom i  pokrajinskom skupštinskom odlukom.

Ako Pokrajinskoj vladi ili članu Pokrajinske vlade ne bude izglasano nepoverenje, potpisnici predloga ne mogu podneti novi predlog za glasanje o nepoverenju pre isteka roka od 180 dana.

Glasanje o poverenju Pokrajinskoj vladi
Član 55.

Pokrajinska vlada može zatražiti glasanje o svom poverenju.

Predlog za glasanje o poverenju Pokrajinskoj vladi, na zahtev Pokrajinske vlade, može se razmatrati i na sednici Skupštine koja je u toku, a ako Pokrajinska vlada nije podnela takav zahtev, predlog se razmatra na prvoj narednoj sednici, najranije pet dana od njegovog podnošenja.

Nakon okončanja rasprave pristupa se glasanju o predlogu.

Skupština je prihvatila predlog za izglasavanje poverenja Pokrajinskoj vladi ako je za njega glasalo više od polovine od svih poslanika.

Ako Skupština ne izglasa poverenje Pokrajinskoj vladi, Pokrajinskoj vladi prestaje mandat, a predsednik Skupštine dužan je da pokrene postupak za izbor nove Pokrajinske vlade.

Ako Skupština ne izabere novu Pokrajinsku vladu u roku od 30 dana od dana neizglasavanja poverenja, predsednik Skupštine dužan je da raspusti Skupštinu i raspiše izbore.

Ostavka Pokrajinske vlade
Član 56.

Predsednik Pokrajinske vlade može podneti ostavku Skupštini.

Predsednik Pokrajinske vlade ostavku podnosi predsedniku Skupštine i istovremeno o njoj obaveštava javnost.

Skupština na prvoj narednoj sednici konstatuje ostavku, bez rasprave.

Pokrajinskoj vladi prestaje mandat danom konstatacije ostavke predsednika Pokrajinske vlade.

Kada Skupština konstatuje ostavku predsednika Pokrajinske vlade, pokreće se postupak za izbor nove Pokrajinske vlade.

Kada Skupština konstatuje ostavku predsednika Pokrajinske vlade, predsednik Skupštine dužan je da pokrene postupak za izbor nove Pokrajinske vlade.

Ako Skupština ne izabere novu Pokrajinsku vladu u roku od 30 dana od dana konstatacije ostavke predsednika Pokrajinske vlade, predsednik Skupštine dužan je da raspusti Skupštinu i raspiše izbore.

Ostavka i razrešenje člana Pokrajinske vlade
Član 57.

Član Pokrajinske vlade može podneti ostavku predsedniku Pokrajinske vlade.

Predsednik Pokrajinske vlade dostavlja podnetu ostavku predsedniku Skupštine koja je konstatuje na prvoj narednoj sednici.

Predsednik Pokrajinske vlade može da predloži Skupštini razrešenje pojedinog člana Pokrajinske vlade.

Skupština na prvoj narednoj sednici razmatra i glasa o predlogu za razrešenje člana Pokrajinske vlade.

Odluka o razrešenju člana Pokrajinske vlade doneta je ako je za nju glasala većina od ukupnog broja poslanika.

Članu Pokrajinske vlade koji je podneo ostavku mandat prestaje danom konstatacije ostavke, a članu Pokrajinske vlade koji je razrešen, danom donošenja odluke o razrešenju.

Položaj i ovlašćenja člana Pokrajinske vlade koji je podneo ostavku ili je podnet predlog za njegovo razrešenje, do prestanka mandata uređuje se  pokrajinskom skupštinskom odlukom.

Predsednik Pokrajinske vlade, po prestanku mandata člana Pokrajinske vlade zbog podnete ostavke ili razrešenja, dužan je da u skladu s posebnom pokrajinskom skupštinskom odlukom pokrene postupak za izbor novog člana Pokrajinske vlade.

Zaštita predsednika i člana Pokrajinske vlade
Član 58.

Predsednik i član Pokrajinske vlade ne odgovaraju za mišljenje izneto na sednici Pokrajinske vlade, Skupštine ili za glasanje na sednici Pokrajinske vlade.

Pokrajinska skupštinska odluka i poslovnik o Pokrajinskoj vladi
Član 59.

O Pokrajinskoj vladi donosi se pokrajinska skupštinska odluka.

Način rada Pokrajinske vlade uređuje se poslovnikom Pokrajinske vlade.

3. POKRAJINSKA UPRAVA

Položaj pokrajinske uprave
Član 60.

Pokrajinska uprava je samostalna; poslove iz svoje nadležnosti obavlja u skladu sa zakonom, Statutom i  pokrajinskom skupštinskom odlukom, a za svoj rad odgovorna je Pokrajinskoj vladi.

Poslove pokrajinske uprave obavljaju pokrajinski organi uprave i druge pokrajinske organizacije određene  pokrajinskom skupštinskom odlukom.

Poslovi pokrajinske uprave i broj pokrajinskih organa uprave određuje se pokrajinskom skupštinskom odlukom.

Unutrašnje uređenje pokrajinskih organa uprave i drugih pokrajinskih organizacija propisuje Pokrajinska vlada.

Pojedinačni akti i radnje pokrajinskih organa uprave i organizacija kojima su poverena ovlašćenja, moraju biti zasnovani na zakonu i pokrajinskoj skupštinskoj odluci.

U sklopu nadzora nad radom pokrajinskih organa uprave, na način utvrđen  pokrajinskom skupštinskom odlukom, Pokrajinska vlada može poništiti ili ukinuti svaki opšti i pojedinačni akt pokrajinskih organa uprave koji nije u skladu sa Statutom, zakonom ili pokrajinskom skupštinskom odlukom.

Zakonitost konačnih pojedinačnih akata kojima se odlučuje o pravu, obavezi ili na zakonu zasnovanom interesu, podleže preispitivanju pred sudom u upravnom sporu, ako u određenom slučaju zakonom nije predviđena drugačija sudska zaštita.

4. POKRAJINSKI OMBUDSMAN

Član 61.

Pokrajinski ombudsman je nezavisan i samostalan organ autonomne pokrajine, koji štiti ljudska prava i slobode svakog lica, zajemčena Ustavom, potvrđenim međunarodnim ugovorima o ljudskim pravima, opšteprihvaćenim pravilima međunarodnog prava, zakonom i propisima AP Vojvodine.

Pokrajinski ombudsman posebno štiti ljudska prava i slobode od povreda učinjenih nezakonitim, necelishodnim i neefikasnim postupanjem organa pokrajinske, gradske i opštinske uprave, organizacija i javnih preduzeća i ustanova koje vrše upravna i javna ovlašćenja, a čiji je osnivač pokrajina, odnosno grad ili opština na teritoriji AP Vojvodine.

Pokrajinskog ombudsmana bira i razrešava Skupština dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja poslanika.

Pokrajinski ombudsman ima zamenike, čiji se broj, uslovi za izbor, način izbora i nadležnosti uređuju pokrajinskom skupštinskom odlukom o pokrajinskom ombudsmanu.

Pokrajinski ombudsman i njegovi zamenici za svoj rad odgovorni su Skupštini.

Pokrajinski ombudsman i njegovi zamenici uživaju zaštitu kao poslanici u Skupštini.

O pokrajinskom ombudsmanu donosi se  pokrajinska skupštinska odluka.


V. FINANSIRANJE AP VOJVODINE

Budžet autonomne pokrajine
Član 62.

AP Vojvodina ima budžet u kome se prikazuju svi rashodi i prihodi kojima se finansiraju nadležnosti AP Vojvodine.

Budžet AP Vojvodine iznosi najmanje 7% u odnosu na budžet Republike Srbije.

Tri sedmine budžeta AP Vojvodine koristiće se za finansiranje kapitalnih rashoda.

Prihodi autonomne pokrajine
Član 63.

AP Vojvodina ima izvorne prihode kojima finansira svoje nadležnosti i koje samostalno utvrđuje i naplaćuje u skladu sa zakonom i pokrajinskom skupštinskom odlukom.

AP Vojvodina svoje prihode stiče:

 • naplatom poreza, taksa i drugih naknada;
 • prihodima od imovine čiji je titular;
 • učešćem u prihodima javnih preduzeća i ustanova;
 • javnim zajmovima;
 • komercijalnim zajmovima i kreditima;
 • transferom budžetskih sredstava;
 • primanjem donacija i drugih davanja bez naknade;
 • iz drugih izvora u skladu sa zakonom i pokrajinskom skupštinskom odlukom.

Vrsta i visina izvornih prihoda bliže se utvrđuje zakonom i pokrajinskom skupštinskom odlukom u skladu sa zakonom.

Nadležnosti AP Vojvodine finansiraju se iz sredstava obezbeđenih, pre svega, iz poreza na dobit preduzeća i poreza na dohodak građana, naplaćenih na teritoriji AP Vojvodine, kao i drugih prihoda utvrđenih zakonom i  pokrajinskom skupštinskom odlukom u skladu sa zakonom.

Prihodom AP Vojvodine smatra se i dopunski transfer iz budžeta Republike Srbije.


VI. USAGLAŠENOST POKRAJINSKIH PRAVNIH AKATA, OBJAVLJIVANJE I STUPANJE NA SNAGU

Usaglašenost pravnih akata
Član 64.

Statut je najviši pravni akt AP Vojvodine.

Statut, pokrajinske skupštinske odluke i drugi opšti akti moraju biti saglasni sa Ustavom i zakonom.

Pokrajinske skupštinske odluke i opšti akti Skupštine moraju biti u saglasnosti sa Statutom.

Pokrajinske uredbe, odluke i drugi opšti akti Pokrajinske vlade moraju biti saglasni sa Statutom i  pokrajinskom skupštinskom odlukom i drugim opštim aktima Skupštine.

Akti pokrajinskih organa uprave i organizacija moraju biti saglasni sa Statutom, pokrajinskim skupštinskim odlukama i drugim opštim aktima Skupštine i Pokrajinske vlade.

Akti organa jedinice lokalne samouprave moraju biti saglasni sa Statutom i  pokrajinskim skupštinskim odlukama.

Objavljivanje
Član 65.

Statut, pokrajinske skupštinske odluke i opšti akti Skupštine, kao i pokrajinske uredbe i odluke Pokrajinske vlade, objavljuju se u „Službenom listu Autonomne Pokrajine Vojvodine”.

Akti Pokrajinske vlade, izuzev akata iz stava 1. ovog člana, akti pokrajinskih organa uprave i organizacija objavljuju se kada je to tim aktima predviđeno.

Akti iz st. 1. i 2. ovog člana objavljuju se na svim jezicima koji su u službenoj upotrebi u radu organa AP Vojvodine. U slučaju neusaglašenosti, merodavan je tekst objavljen na srpskom jeziku.

Stupanje na snagu
Član 66.

Pokrajinska skupštinska odluka i drugi opšti akti stupaju na snagu najranije osmog dana od dana objavljivanja.

Akti iz stava 1. ovog člana mogu da stupe na snagu i danom objavljivanja ako za to postoje naročito opravdani razlozi, utvrđeni prilikom njihovog donošenja.


VII. PROMENA STATUTA

Predlog za promenu Statuta
Član 67.

Predlog za promenu Statuta mogu podneti: najmanje jedna trećina od ukupnog broja poslanika, Pokrajinska vlada i radno telo Skupštine nadležno za pitanja ustavno-pravnog položaja AP Vojvodine i najmanje 40 000 birača.

O predlogu za promenu Statuta odlučuje Skupština dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja poslanika.

Utvrđivanje pokrajinske skupštinske odluke o promeni Statuta
Član 68.

Ako Skupština usvoji predlog za promenu Statuta, pristupa se izradi, odnosno razmatranju  pokrajinske skupštinske odluke o promeni Statuta.

Skupština utvrđuje predlog  pokrajinske skupštinske odluke o promeni Statuta dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja poslanika i dostavlja ga Narodnoj skupštini Republike Srbije, radi davanja saglasnosti.


VIII. ZAVRŠNE ODREDBE

Član 69.

Za sprovođenje Statuta doneće se  pokrajinska skupštinska odluka.

Pokrajinsku skupštinsku odluku o sprovođenju Statuta donosi Skupština dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja poslanika.

Stupanje na snagu
Član 70.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja odluke o proglašenju u Skupštini.

 
Izvršno veće AP Vojvodine

Peščanik.net, 11.02.2009.