čovek prelazi preko porušenog mosta
Petersburg tales ©Александр Петросян

Prvi sporazum o principima koji uređuju normalizaciju odnosa

1. Ustanoviće se asocijacija/zajednica opština sa većinski srpskim stanovništvom na Kosovu. Ona će biti otvorena za pristupanje bilo koje druge opštine pod uslovom da se članovi (asocijacije/zajednice) saglase.

2. Zajednica/asocijacija biće ustanovljena statutom. Njeno raspuštanje će moći da nastupi samo na osnovu odluke opština koje je čine. Pravne garancije će biti predviđene zakonom i ustavnim zakonom (uključujući pravilo o dvotrećinskoj većini).

3. Organi asocijacije/zajednice će se organizovati na istoj osnovi kao u postojećem zakonu o asocijaciji kosovskih opština, tj. imaće predsednika, potpredsednika, skupštinu i veće.

4. U skladu sa nadležnostima predviđenima Evropskom poveljom o lokalnoj samoupravi i kosovskim pravom, opštine koje čine asocijaciju/zajednicu će biti ovlašćene da sarađuju u vršenju njihovih ovlašćenja kroz zajednicu/asocijaciju kolektivno. Asocijacija/zajednica će imati potpuni uvid u područjima ekonomskog razvoja, obrazovanja, zdravlja, urbanog i ruralnog planiranja.

5. Asocijacija/zajednica će vršiti ostale nadležnosti, kao poverene od strane centralnih vlasti.

6. Radi ostvarenja ovog cilja zajednica/asocijacija će imati predstavničku ulogu u centralnim vlastima i imaće predstavnika u konsultativnom savetu opština. Radi ostvarenje ove ulogu biće predviđena posmatračka funkcija.

7. Na Kosovu će postojati jedna policija pod nazivom Kosovska policija. Celokupna policija na severnom Kosovu biće uključena u okvir Kosovske policije. Zarade će se isplaćivati iz KP (Kosovske policije).

8. Članovima drugih srpskih bezbednosnih struktura biće ponuđeno odgovarajuće mesto u kosovskim strukturama.

9. Policijski regionalni komandant će biti postavljen za četiri severne opštine sa srpskom većinom (Severna Mitrovica, Zvečan, Zubin Potok i Leposavić). Komandant ovog regiona će biti kosovski Srbin, koga imenuje Ministarstvo unutrašnjih poslova sa liste koju predlože četiri predsednika opština (gradonačelnika) u ime zajednice/asocijacije. Sastav KP na severu će odražavati etničku strukturu stanovništva četiri opštine. (Drugi regionalni komandant će biti postavljen za opštine Južna Mitrovica, Srbica i Vučitrn). Regionalni komandant četiri severne opštine će sarađivati sa ostalim regionalnim komandantima.

10. Sudska vlast će biti integrisana i delovaće u kosovskom pravnom okviru. Apelacioni sud u Prištini će ustanoviti veće sastavljeno od većine sudija K/S (kosovskih Srba) da postupaju u svim opštinama sa srpskom većinom. Odeljenje ovog apelacionog suda sastavljeno od administrativnog osoblja i sudija stalno će zasedati u Severnoj Mitrovici (Okružni sud Mitrovica). Svako veće ovog odeljenja će biti sastavljeno od većine sudija – kosovskih Srba. U zavisnosti od sudskog predmeta, zasedaće odgovarajuće sudije.

11. Lokalni izborni će biti organizovani 2013. godine u severnim opštinama, uz pomoć OEBS-a, u skladu sa kosovskim zakonima i međunarodnim standardima.

12. Do 26. aprila biće sačinjen implementacioni plan koji sadrži rokove. U primeni ovog sporazuma biće poštovan princip transparentnog finansiranja.

13. Razgovori o električnoj energiji i telekomunikacijama biće intenzivirani među dvema stranama i okončani do 15. juna.

14. Ugovoreno je da nijedna strana neće blokirati, niti ohrabrivati na blokiranje napredak druge strane prema EU.

15. Dve strane će osnovati implementacioni komitet uz pomoć EU.

(inicijali nečitki)

Dopisano rukom:
Ovim potvrđujem da je ovo tekst predloga o čijem prihvatanju ili odbijanju će obe strane podneti odgovarajuće odluke.
(inicijali: I.D.)

RTV B92, 19.03.2013.

Preveo Luka Vodinelić

Peščanik.net, 19.04.2013.

KOSOVO