Organizacije civilnog društva upozoravaju narodne poslanike i javnost da vladajuća većina u Skupštini Srbije nastavlja sa praksom ignorisanja organizacija civilnog društva, kao i da je ponovo za funkciju Poverenika za zaštitu ravnopravnosti predložila osobu koja ne ispunjava uslove propisane Zakonom o zabrani diskriminacije.

Demokratska stranka predložila je novu kandidatkinju za Poverenika za zaštitu ravnopravnosti , ignorišući već postojeći predlog iza koga je stalo više od 200 organizacija civilnog društva. Ovakvo ponašanje Demokratske stranke ozbiljno narušava teško uspostavljeno poverenje između vlasti i civilnog društva. Uprkos isteku svih zakonskih rokova, Demokratska stranka odbacila je Gorana Miletića, koga je uz podršku organizacija civilnog društva predložila poslanička grupa Liberalno demokratske partije bez ijednog argumenta.

Kandidatkinja Demokratske stranke ovog puta je Nevena Petrušić, dekanica Pravnog fakulteta Univerziteta u Nišu. Podsećamo javnost da su nevladine organizacije oštro osudile njenu odluku da u septembru 2008. godine dozvoli održavanje tribine na Pravnom fakultetu u Nišu, čiji cilj je bio relativizacija i negiranje genocida u Srebrenici. Kandidatkinja Petrušić ne samo da se nije usprotivila održavanju ovakve tribine, što bi se moglo očekivati od ličnosti koja je predložena za funkciju Poverenika, već je i javno tvrdila da se osporavanjem zločina genocida iznose politički stavovi.

Ova tribina predstavljala je inače samo jednu od tribina koje se svakog meseca redovno organizuju na Pravnom fakultetu od strane ultradesničarskih organizacija, bez ikakvog formalnog odobrenja uprave fakulteta, plaćanja naknade i uz proteste brojnih profesora toga fakulteta.

Upozoravamo da kandidatkinja Petrušić ne ispunjava zakonom propisane uslove koji se odnose na visoke stručne i moralne kvalitete potrebne za izbor na funkciju Poverenika za ravnopravnost građana, jer je nesumnjivo utvrđeno da je u svom dvogodišnjem mandatu Dekanice Pravnog fakulteta u Nišu svesno kršila brojne propise, među kojima su i oni koji se odnose na ustavom zajamčena prava građana. (U prilogu* su navedene četiri grupe slučajeva njenog protivzakonitog postupanja.)

Pozivamo Demokratsku stranku da još jednom proceni kvalitet oba ponuđena kandidata i da razmotri argumente koje su za izbor Gorana Miletića pružile brojne organizacije civilnog društva i saveti nacionalnih manjina.

Pozivamo i kandidatkinju Petrušić da se javno oglasi povodom nesprečavanja relativizacije genocida i govora mržnje u prostorijama svog fakulteta.

Ukoliko želite da se pridružite organizacijama potpisnicama saopštenja, pošaljite mejl na:  [email protected]


Organizacije civilnog društva potpisnice saopštenja:

1. Anti Trafiking Centar – ATC

2. Centar za unapređivanje pravnih studija, CUPS

3. Centar za integraciju mladih

4. CHRIS

5. Centar za mir i razvoj demokratije

6. Centar za kulturnu dekontaminaciju

7. Centar za evroatlantske studije

8. Fond za humanitarno pravo

9. Forum nevladinih organizacija Kraljevo

10. Gayten LGBT

11. Građanski centar Kragujevac

12. Grupa Most

13. Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji

14. Inicijativa za inkluziju “VelikiMali”

15. Inicijativa mladih za ljudska prava

16. Inkluzivni pokret

17. LABRIS

18. LINET

19. Mental Disability Rights Initiative Serbia

20. Narodni parlament Leskovac

21. Nezavisno udruženje novinara Vojvodine

22. Naša kuća

23. Novinska agencija TimocPress

24. PRAXIS

25. PAAD Centar za sociokulturološke izuzetnosti Novi Bečej

26. Reginalni centar za manjine

27. Resurs centar Beograd

28. Resurs centar Stari Grad

29. Resurs centar Čukarica

30. Ruke prijateljstva, Kraljevo

31. Sandžački odbor za zaštitu ljudskih prava

32. Sandžački intelektualni krug

33. Savez Vlaha Srbije

34. Udruženje studenata sa hendikepom

35. Vojvođanski građanski centar

36. Vojvođanski romski centar za demokratiju

37. Žene u crnom

38. Ženski forum Negotin

 
Beograd, 19. mart 2010.

 

Prilog uz saopštenje organizacija civilnog društva


I Kršenje Zakona o visokom obrazovanju u vezi sa realizacijom diplomskih-master studija

Na osnovu predloga redovnih profesora Pravnog fakulteta u Nišu, Prosvetna inspekcija Ministarstva prosvete izvršila je upravni nadzor u vezi sa realizacijom diplomskih-master studija zbog jasnih dokaza da se konkurs za ove studije izvodi protivno Zakonu o visokom obrazovanju, Statutu Univerziteta u Nišu i Statutu Pravnog fakulteta u Nišu.

Protivzakoniti akti su se odnosili na određivanje visine školarine (bez ikakve saglasnosti Univerziteta i fakulteta), objavljivanje konkursa iako je školska godina već počela (po zakonu konkurs se mora objaviti 5 meseci pre početka), nepostojanje kriterijuma za upis, nepostojanje rang liste i upis studenata koji ne ispunjavaju zakonske uslove (njima je novac vraćen). Za sve ove postupke direktno je pravno odgovorna Dekanica i uprava fakulteta.

Prosvetna inspekcija je u svom izveštaju o upravnom nadzoru iz jula 2009. godine jasno utvrdila da je konkurs raspisan protivzakonito, da uprava fakulteta nije čak ni podnela zahtev za akreditaciju ovog programa, a da ni sam program nije realizovan.

Profesori Pravnog fakulteta su na osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja tražili na uvid sve relevantne informacije u vezi sa organizovanjem Master studija na Pravnom fakultetu u Nišu (odluku o obrazovanju Kolegijuma master studija, opšte akte, zapisnike sa svih sednica Kolegijuma i relevantne odluke o ovim studijima). Ni na jedan od ovih šest zahteva, Dekanica nije odgovorila, a Poverenik za informacije od javnog značaja joj je 27.11.2009. godine (rešenje 07-00-00527/2009-03), naložio da tražene informacije dostavi u roku od tri dana.


II Protivpravno postupanje u vezi sa izmenom Pravilnika o radu Centra za pravna i društvena istraživanja Pravnog fakulteta u Nišu

Katedra za međunarodnopravne nauke je na sednici 25. januara 2010. godine zaključila da je Dekanica Pravnog fakulteta Nevena Petrušić, protivno Statutu fakulteta, sama donela Pravinik o radu Centra za pravna i društvena istraživanja, iako to može učiniti jedino Naučno-nastavno veće. U istom zapisniku se konstatuje da su najmanje šest odredaba Pravilnika koji je Dekanica sama sačinila u direktnoj suprotnosti sa Statutom fakulteta. Istovremeno, ističe se da je Dekanica, protivno Pravilniku, samovoljno donela pojedinačna rešenja po kojima mandat Upravnika i Naučnog sekretara Centra skraćuje na godinu i manje dana, dok je po Pravilniku predviđeno da njihov mandat traje 3 godine.

Dekanica je odbila da sazove Kolegijum Pravnog fakulteta gde bi se o ovome raspravljalo, a kada se Kolegijum ipak sastao, bez njenog prisustva, zaključeno je da se Pravilnik koji je ona donela mora staviti van snage, jer je u suprotnosti sa Statutom Pravnog fakulteta u Nišu.


III Kršenje Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja

Povodom tri grupe od petnaestak pojedinačnih zahteva za pristup javnim informacijama traženim od strane profesora Pravnog fakulteta, dekanica je svesno prekršila obaveze iz Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja i nije odgovorilla ni na jedan zahtev.

1.Na osnovu šest zahteva vezanih za Master studije, Poverenik za informacije od javnog značaja je 27.11.2009. godine (rešenje 07-00-00527/2009-03), naložio Dekanici da tražene informacije dostavi tražiocima u roku od tri dana.

2.Profesori Pravnog fakulteta su se obraćali Vladi Srbije kako bi ona obezbedila izvršenje rešenja Poverenika za informacije od javnog značaja od 29. juna 2009. (rešenje 07-00-0434/2009-434), kojim se Dekanici nalagalo da dostavi osam različitih informacija od javnog značaja, a koje rešenje Poverenika ona nije izvršila na naloženi način.

3.Grupa profesora Pravnog fakulteta u Nišu je 8. marta 2010. godine, zatražila od dekanice po Zakonu o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, podatke o nabavljenoj računarskoj opremi, onoj koja je data na revers pojedinim nastavnicima, kao i o računarskoj opremi koja je rashodovana. Na ove zahteve uprava Pravnog fakulteta nije odgovorila.


IV Odgovornost za remećenje nastave u vezi sa tribinom u organizaciji „Dveri Srpske“ i „Srpska nacionalna svest“

Na sednici Katedre za međunarodnopravne nauke Pravnog fakulteta u Nišu, 25. januara 2010, zaključeno je da je „neprihvatljivo što je u nekoliko navrata prekidana nastava koja se po rasporedu održavala u amfiteatru, kao i to što je saradnicima i studentima usmeno nalagano od strane odgovornog lica iz uprave fakulteta da promene prostoriju, kako bi se održala tribina u amfiteatru“. Pomenute tribine, „Dveri Srpske“ i „Srpska nacionalna svest“ organizuju u saradnji sa Savezom studenata Pravnog fakulteta u Nišu, a u zaključku sa sednice zahtevano je od uprave da se izjasni o tome da li postoji odobrenje za ovakve tribine i da li se za korišćenje plaća bilo kakva naknada.

 
Peščanik.net, 18.03.2010.