Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije
o saradnji u oblasti naftne i gasne privrede

Vlada Republike Srbije i Vlada Ruske Federacije (u daljem tekstu: Strane), u težnji da podrže povećanje energetske sigurnosti na osnovu obezbeđenja kontinuiranih isporuka gasa i nafte iz Ruske Federacije u Republiku Srbiju, njihovog tranzita u treće zemlje, kao i proizvodnje naftnih derivata na teritoriji Republike Srbije i njihove realizacije, u cilju uzajamno korisne saradnje u unapređenju naftne i gasne privrede dve zemlje, u želji da stvore povoljne uslove za projektovanje, finansiranje, izgradnju, rekonstrukciju i korišćenje objekata gasne i naftne privrede na teritoriji Republike Srbije, dogovorile su se o sledećem:


Član 1.

Strane će pružiti pomoć oko projektovanja, izgradnje i korišćenja objekata u okviru realizacije sledećih projekata: u okviru magistralnog gasovodnog sistema u izgradnji iz Ruske Federacije kroz Crno more i teritoriju trećih zemalja i Republike Srbije za tranzit i isporuke prirodnog gasa u druge zemlje Evrope (u daljem tekstu: gasovodni sistem) izgradnja na teritoriji Republike Srbije deonice gasovodnog sistema (u daljem tekstu: gasovod); izgradnja podzemnog skladišta gasa na mestu iscrpljenog gasnog polja „Banatski Dvor“, koje se nalazi 60 kilometara severo-istočno od Novog Sada, Republika Srbija; rekonstrukcija i modernizacija tehnološkog kompleksa koji pripada Akcionarskom društvu „Naftna industrija Srbije“, Republika Srbija.


Član 2.

U cilju realizacije projekata gasovoda i podzemnog skladišta gasa Strane pružaju pomoć u osnivanju odgovarajućih kompanija. Učesnici kompanija su od Ruske Federacije Otvoreno akcionarsko društvo „Gazprom“, ili njegova afilirana lica (kompanije-kćerke) koja ono odredi i od Republike Srbije Javno preduzeće „Srbijagas“ (u daljem tekstu: učesnici). Učesnici Kompanija dogovaraju mesto njihove registracije. Infrastrukturni, proizvodni i drugi objekti, kao i druga imovina koju Kompanije grade, modernizuju i/ili nabavljaju tokom obavljanja privredne delatnosti u okviru svakog od projekata navedenih u članu 1. ovog sporazuma predstavljaju njihovo vlasništvo. Imovina Kompanija ne može biti eksproprisana, nacionalizovana ili podvrgnuta merama ekvivalentnim po posledicama eksproprijaciji ili nacionalizaciji.


Član 3.

1. Učesnici imaju sledeće udele u osnivačkom kapitalu svake od Kompanija: ruski učesnik – najmanje 51 odsto; srpski učesnik – najviše 49 odsto. 2. Do osnivanja Kompanija sve troškove, koje učesnici dogovore, vezane za njihovu delatnost, snose učesnici u skladu sa udelima navedenim u stavu 1. ovog člana. Nakon osnivanja Kompanija svaki od učesnika samostalno obezbeđuje finansiranje delatnosti Kompanija u skladu sa svojim udelom u osnivačkom kapitalu Kompanija. 3. Bez štete po realizaciju stava 1. ovog člana u Kompaniju se mogu privlačiti novi akcionari uz odgovarajuću preraspodelu udela.


Član 4.

Gasovod ima propusnu moć najmanje 10 milijardi kubnih metara prirodnog gasa godišnje i sastoji se od linijskog dela, kompresorskih stanica, kao i druge infrastrukture neophodne za funkcionisanje gasovoda. Učesnici dogovaraju maršrutu gasovoda, uključujući geografske tačke njegovog ulaska na teritoriju Republike Srbije i izlaska sa nje, kao i projektnu propusnu moć. Učesnici će razmotriti mogućnost povećanja obima isporuka prirodnog gasa iz Ruske Federacije u Republiku Srbiju uz korišćenje gasovodnog sistema. Konkretni obimi, uslovi i rokovi takvih isporuka prirodnog gasa određuju se odgovarajućim ugovorima.


Član 5.

Strane će uložiti moguće napore za dodelu gasovodnom sistemu statusa projekta transevropske energetske mreže kako bi se iskoristile sve prednosti koje dobijaju slični gasnotransportni projekti.


Član 6.

Srpska strana garantuje puni obim i nesmetani tranzit gasa kroz gasovod u skladu sa ugovorima (aranžmanima) koji se zaključuju.


Član 7.

Podzemno skladište gasa navedeno u članu 1. ovog sporazuma karakterišu sledeći pokazatelji: aktivni obim – najmanje 300 miliona kubnih metara gasa, kapacitet protoka – najmanje 1,6 miliona kubnih metara dnevno. Učesnici će precizirati karakteristike podzemnog skladišta gasa nakon sprovođenja neophodnih istraživanja.


Član 8.

Funkcije operatera gasovoda i podzemnog skladišta gasa ostvaruju odgovarajuće Kompanije osnovane radi realizacije projekata navedenih u članu 1. ovog sporazuma. Cene usluga transportovanja i utiskivanja, (skladištenja) i protoka gasa određuju odgovarajuće Kompanije, što predstavlja njihovu isključivu nadležnost. Pravo na korišćenje svih kapaciteta gasovoda i podzemnog skladišta gasa pripada ruskim učesnicima.


Član 9.

U cilju realizacije projekta rekonstrukcije i modernizacije tehnološkog kompleksa Akcionarskog društva „Naftna industrija Srbije“ srpska Strana prodaje Otvorenom akcionarskom društvu „Gazprom“, ili afiliranom licu (kompaniji-kćerki) koju ono odredi, 51-procentni udeo učešća u Akcionarskom društvu „Naftna industrija Srbije“, pod uslovima koje oni dogovore, polazeći od toga da se Akcionarsko društvo „Naftna industrija Srbije“ sastoji od celokupne imovine koja se nalazi u njegovom vlasništvu na dan 31. decembar 2007. godine, uključujući (ali ne ograničavajući se time) objekte za dobijanje, proizvodnju, preradu, transport i plasman nafte i naftnih derivata.


Član 10.

Strane pružaju podršku učesnicima i Kompanijama koje oni osnivaju oko dobijanja u utvrđenoj proceduri svih neophodnih dozvola vezanih za realizaciju projekata navedenih u članu 1. ovog sporazuma, kao i za isporuke potrebnih mašina i opreme, obavljanje građevinsko-montažnih radova i drugih usluga. Izbor izvođača (više izvođača), kao i isporučilaca materijalno-tehničkih resursa i organizacija koje pružaju usluge neophodne za realizaciju ovih projekata, obavljaju Kompanije i Akcionarsko društvo „Naftna industrija Srbije“ na osnovu konkursa (tendera). Uz druge podjednake uslove prednost se daje privrednim subjektima država Strana. Strane daju nalog odgovarajućim državnim organima da shodno važećem zakonodavstvu država Strana obezbede pojednostavljenu proceduru prelaska granica država Strana za stručnjake, materijale, građevinsko-montažnu tehniku i opremu, neophodne za realizaciju ovih projekata. Strane u skladu sa zakonodavstvom svojih država obezbeđuju neophodne uslove za nesmetano obavljanje radova na realizaciji navedenih projekata, kao i dobijanje od strane Kompanija svih dozvola i licenci.


Član 11.

Srpska Strana za realizaciju projekata navedenih u članu 1. ovog sporazuma obezbeđuje: dodelu zemljišnih parcela koje zadovoljavaju ciljeve i uslove realizacije pomenutih projekata, i neopozivu dodelu u odnosu na navedene zemljišne parcele prava koja obezbeđuju nesmetanu realizaciju ovih projekata; njihovo sigurno i stabilno energetsko obezbeđenje; dodelu povoljnog carinskog i poreskog režima; zadržavanje u periodu do završetka rekonstrukcije i modernizacije tehnološkog kompleksa Akcionarskog društva „Naftna industrija Srbije“ važećih zahteva u pogledu kvaliteta produkata od prerade nafte koji se proizvode.


Član 12.

U cilju povećanja ekonomske efikasnosti prilikom realizacije projekata navedenih u članu 1. ovog sporazuma, srpska Strana se obavezuje da će dodeliti Kompanijama najpovoljniji poreski režim u skladu sa zakonodavstvom njene države. Srpska Strana će razmotriti mogućnost da se materijali, usluge i radovi neophodni za realizaciju projekata navedenih u članu 1. ovog sporazuma, oslobode poreza na dodatu vrednost do dostizanja njihove isplativosti.


Član 13.

Oporezivanje delatnosti Kompanija, Akcionarskog društva „Naftna industrija Srbije“, učesnika i izvođača koji učestvuju u projektima navedenim u članu 1. ovog sporazuma vrši se u skladu sa zakonodavstvom države svake od Strana na čijoj teritoriji se ta delatnost obavlja. U slučaju unošenja u zakonodavstvo Republike Srbije izmena koje dovode do pogoršanja uslova oporezivanja Kompanija, Akcionarskog društva „Naftna industrija Srbije“, učesnika i izvođača koji učestvuju u navedenim projektima, oporezivanje Kompanija, Akcionarskog društva „Naftna industrija Srbije“, učesnika i izvođača u periodu učešća u projektovanju, izgradnji i korišćenju gasovoda i podzemnog skladišta gasa, kao i u rekonstrukciji i modernizaciji tehnološkog kompleksa Akcionarskog društva „Naftna industrija Srbije“ do dostizanja isplativosti datih projekata vršiće se u skladu sa zakonodavstvom Republike Srbije, koje je bilo na snazi na dan potpisivanja ovog sporazuma. Pod pogoršanjem uslova oporezivanja u svrhu ovog sporazuma podrazumeva se uvođenje (uspostavljanje) novih poreza, taksi, carina i (ili) drugih sličnih dažbina, povećanje poreskih stopa, iznosa taksi i carina i (ili) drugih sličnih dažbina. Odredbe ovog člana primenjuju se isključivo u odnosu na oporezivanje delatnosti na realizaciji navedenih projekata.


Član 14.

Organi ovlašćeni za realizaciju ovog sporazuma su: sa ruske Strane – Ministarstvo industrije i energetike Ruske Federacije; sa srpske Strane – Ministarstvo rudarstva i energetike Republike Srbije. U slučaju promene njihovih ovlašćenih organa Strane će bez odlaganja diplomatskim putem o tome obavestiti jedna drugu.


Član 15.

U slučaju nastanka okolnosti koje sprečavaju jednu od Strana u ostvarivanju njenih obaveza ili drugih razlika u vezi ovog sporazuma, ovlašćeni organi Strana obavljaju odgovarajuće konsultacije radi donošenja uzajamno prihvatljivih odluka o prevazilaženju nastalih okolnosti ili razlika i obezbeđenju realizacije ovog sporazuma. Razlike između Strana u tumačenju i (ili) primeni odredaba ovog sporazuma koje ne mogu biti otklonjene kroz konsultacije između ovlašćenih organa, rešavaće se putem pregovora između Strana uz pravno uobličavanje odgovarajućih protokola.


Član 16.

Odredbe ovog sporazuma ne zadiru u prava i obaveze svake od Strana po drugim međunarodnim sporazumima čiji su potpisnici Strane. Strane ne snose odgovornost po obavezama Kompanija i učesnika koje proističu iz učešća u projektima navedenim u članu 1. ovog sporazuma. Svaka Strana preduzima mere usmerene na obezbeđenje adekvatnog ispunjenja od strane Kompanija i učesnika njihovih obaveza u okviru ovih projekata.


Član 17.

1. Ovaj sporazum stupa na snagu nakon što Strane diplomatskim putem prime poslednje pismeno obaveštenje o tome da su Strane obavile procedure unutar države, neophodne za njegovo stupanje na snagu i važi 30 godina. 2. Po isteku ovog perioda ovaj sporazum će se automatski produžavati na sledeće petogodišnje periode, ako jedna od Strana ne obavesti drugu Stranu najkasnije 9 meseci pre isteka odgovarajućeg perioda o svojoj nameri da ga raskine. Ovo obaveštenje u pismenoj formi predaje se diplomatskim putem. 3. Ovaj sporazum može biti izmenjen uz pismenu saglasnost Strana. Sve izmene ovog sporazuma stupaju na snagu u skladu sa stavom 1. ovog člana. 4. Prestanak važenja ovog sporazuma ne zadire u realizaciju obaveza predviđenih ugovorima (aranžmanima) zaključenim u okviru ovog sporazuma u periodu njegovog važenja. 5. Ovaj sporazum privremeno se primenjuje od datuma njegovog potpisivanja.

Sačinjeno u Moskvi, januara 2008. godine, u dva primerka, svaki na srpskom jeziku i ruskom jeziku, pri čemu oba teksta imaju podjednaku snagu. U slučaju razlika u tumačenju odredaba ovog sporazuma merodavan će biti tekst na ruskom jeziku.

PROTOKOL o osnovnim uslovima kupovine od strane OAO „Gazprom njeft“ akcija kompanije „Naftna industrija Srbije A.D., Novi Sad“, koje čine 51%osnivačkog kapitala

Vlada Republike Srbije (u daljem tekstu takođe i Vlada, Vlada Srbije), sa jedne, i,

Otvoreno akcionarsko društvo „Gazprom njeft“ (u daljem tekstu: Gazprom njeft), sa druge strane,

u daljem tekstu zajedno i pojedinačno: Strane/Strana,

uzimajući u obzir:

• da je Akcionarsko društvo „Naftna industrija Srbije A.D., Novi Sad“ (u daljem tekstu: NIS) osnovano od strane Vlade Republike Srbije Odlukom 05/023-4377/2005-1 od 7. jula 2005. god.

• da je NIS osnovan i deluje kao Zatvoreno akcionarsko društvo u skladu sa Zakonom o privrednim društvima Republike Srbije

• da je NIS registrovan u Agenciji za privredne registre Republike Srbije pod brojem 20084693 uz navođenje osnovne vrste delatnosti: 11 101 – Prerada sirove nafte. Adresa registracije – Novi Sad, ul. Narodnog fronta 12.

• da je 22.01.2008. god. usaglašen tekst Sporazuma između Vlade Ruske Federacije i Vlade Republike Srbije o saradnji u oblasti naftne i gasne privrede.

• da za obavljanje rekonstrukcije i modernizacije tehnološkog kompleksa NIS i obezbeđenje kontinuiranih isporuka rafinerijama NIS sirove nafte Vlada Srbije namerava da putem prodaje akcija NIS, koje iznose 51% (pedeset jedan odsto) osnivačkog kapitala NIS privuče investitora iz reda krupnih naftnih i gasnih kompanija.

• da u cilju proširenja sopstvenih kapaciteta za preradu nafte i plasman naftnih derivata i dobijanja dobiti od investiranog kapitala Gazprom njeft je zainteresovan za kupovinu akcija NIS, koje iznose 51% (pedeset jedan odsto) osnivačkog kapitala NIS (u daljem tekstu: Aranžman).

Strane su postigle saglasnost oko osnovnih principa i procedure kupovine od strane Gazprom njefta akcija NIS-a, koje iznose 51% (pedeset jedan odsto) osnivačkog kapitala i potpisale ovaj protokol (u daljem tekstu: Protokol).

Vlada Republike Srbije obavezuje se da proda Gazprom njeftu po ceni od 400 000 000 evra (četristo miliona evra) (u daljem tekstu: cena kupovine) 4158040 akcija NIS-a, koje iznose 51% (pedeset jedan odsto) osnivačkog kapitala NIS (Udeo koji se prodaje), a Gazprom njeft da preuzme i plati Udeo koji se prodaje.

U slučaju uspešnog zaključenja aranžmana čiji bi rezultat mogao da bude kupovina od strane Gazprom njefta Udela koji se prodaje (u daljem tekstu: Aranžman), Gazprom njeft će preuzeti na sebe obavezu da sprovede rekonstrukciju i modernizaciju tehnološkog kompleksa NIS sa ukupnim iznosom investicija od najmanje 500 000 000 evra (petsto miliona evra) u periodu od 2008. do 2012. godine.

Vlada Republike Srbije obezbediće u periodu do završetka rekonstrukcije i modernizacije tehnološkog kompleksa NIS zadržavanje postojećih zahteva prema kvalitetu produkata od prerade nafte koji se proizvode.

Vlada Republike Srbije obezbediće zaštitu tržišta plasmana naftnih derivata koje proizvodi NIS u periodu od najmanje 2 (dve) godine.

Strane su se dogovorile da će zaključiti osnovni Ugovor o kupovini akcija AD NIS-a od strane Gazprom njefta koje iznose 51% (pedeset jedan odsto) osnivačkog kapitala, od Vlade Republike Srbije (u daljem tekstu: Ugovor) u najkraćem roku, a najkasnije do 31. 12. 2008. god. Ovaj ugovor će predviđati, između ostalog i davanje prava Gazprom njeftu na operativno upravljanje NIS-om.

Ovaj protokol stupa na snagu od momenta potpisivanja Sporazuma između Vlade Ruske Federacije i Vlade Republike Srbije o saradnji u oblasti naftne i gasne privrede i važi do trenutka potpisivanja Ugovora.

www.srbija.gov.rs, 25.01.08.

Peščanik.net, 24.01.2008.