Sveobuhvatni predlog za REŠENJE statusa Kosova specijalnog izaslanika UN Martija Ahtisarija

IZVRŠNI REZIME

I. Opšte

Cilj Sveobuhvatnog predloga za rešenje statusa Kosova je da definiše odredbe neophodne za jedno buduće Kosovo koje je sposobno za život, održivo i stabilno. Predlog uključuje detaljne mere koje će obezbediti promovisanje i zaštitu prava zajednica i njihovih članova, efikasnu decentralizaciju vlasti kao i očuvanje i zaštitu kulturnog i verskog nasleđa. Pored toga, Rešenje propisuje ustavne, ekonomske i bezbednosne odredbe čiji je zajednički cilj da doprinesu razvoju multietničkog, demokratskog i prosperitetnog Kosova. Važan elemenat Rešenja je mandat za buduće međunarodno civilno i vojno prisustvo na Kosovu kako bi se nadgledala primena Rešenja i pružila pomoć nadležnim vlastima Kosova u obezbeđivanju mira i stabilnosti širom Kosova. Odredbe Rešenja će imati pravnu snagu iznad svih drugih pravnih odredbi na Kosovu.

II. Odredbe rešenja

Rešenje se sastoji od glavnog dela u kojem se nalazi četrnaest članova koji uspostavljaju ključne principe i dvanaest aneksa kojima se ti principi razrađuju l Kosovo će biti multietničko društvo, koje će upravljati samo sobom demokratski i uz puno poštovanje vladavine zakona, najviših međunarodno priznatih standarda ljudskih prava i osnovnih sloboda, i koje promoviše mirnu i prosperitetnu egzistenciju svih svojih stanovnika.

l Kosovo će usvojiti Ustav kako bi se takvi principi zaštitili. Iako Rešenje ne propisuje kompletan Ustav, ono definiše ključne elemente koji moraju biti deo Ustava.

l Kosovo će imati pravo da pregovara i zaključuje međunarodne sporazume, uključujući i pravo da traži članstvo u međunarodnim organizacijama.

l Centralni element Rešenja je zaštita i promovisanje prava članova zajednica. Rešenje se bavi ključnim aspektima koji treba da budu zaštićeni, uključujući kulturu, jezik, obrazovanje i simbole. Ono takođe predviđa konkretne mehanizme predstavljanja za članove ne-albanskih zajednica na Kosovu u ključnim javnim institucijama kako bi se očuvalo i podstaklo njihovo efikasno i aktivno učešće u javnom životu. Kako bi se u zakonodavnom procesu zaštitila prava članova ne-albanskih zajednica na Kosovu, Rešenje takođe predviđa da određeni taksativno nabrojani zakoni mogu biti usvojeni samo ukoliko većina ne-albanskih članova kosovske Skupštine pristane na njihovo usvajanje.

l Rešenje daje širok predlog za decentralizaciju, koji je po opsegu obiman i ima za nameru promovisanje dobre vlasti, transparentnosti i efikasnosti javnih usluga. Predlog se posebno koncentriše na konkretne potrebe i bojazni zajednice Srba na Kosovu, koji će imati visoki stepen kontrole nad svojim poslovima. Elementi decentralizacije uključuju inter alia, nove opštinske nadležnosti u opštinama u kojima su Srbi većina (kao što je to slučaj kod sekundarnog zdravstvenog osiguranja i višeg školstva); široku opštinsku autonomiju u finansijskim pitanjima, uključujući i mogućnost primanja finansiranja iz Srbije koje je trasparentno a namenjeno širokom spektru opštinskih aktivnosti i namena; odredbe o međuopštinskom partnerstvu i prekograničnoj saradnji sa institucijama u Srbiji; i osnivanje šest novih, ili značajno proširenih, opština u kojima su Srbi većina (Gračanica, Novo Brdo, Klokot, Ranilug, Partes, Severna Mitrovica).

l Rešenje takođe predviđa pravosudni sistem na Kosovu koji bi bio jedinstven, nezavisan, profesionalan i nepristrasan i koji bi omogućavao svim licima na Kosovu pristup pravdi. Ono takođe predviđa mehanizme koji treba da obezbede da sistem pravosuđa uključuje sve, a da sastav sudija i javnih tužilaca odražava multietnički karakter Kosova.

l Odredbe o zaštiti i promovisanju verskog i kulturnog nasleđa će osigurati slobodno i neometano postojanje i funkcionisanje srpske pravoslavne crkve (SPC) na Kosovu. Više od četrdeset ključnih verskih i kulturnih lokaliteta će biti okruženo Zaštitnim zonama kako bi se sprečilo bilo kakvo ometajuće komercijalno ili industrijsko poslovanje ili izgradnja, i kako bi se očuvalo kulturno dostojanstvo ovakvih mesta. Rešenje takođe nalaže uspostavljanje dodatne fizičke zaštite za određene izabrane objekte. SPC i njena interna organizacija će eksplicitno biti priznate od strane kosovskih vlasti i biće im data nepovredivost njihove imovine kao i oslobađanje kod plaćanja poreza i carinske olakšice. SPC na Kosovu će takođe imati slobodu da održava veze sa SPC u Beogradu.

l Sve izbeglice i interno raseljena lica sa Kosova imaće pravo na povratak i povraćaj njihove imovine i lične imovine. Rešenje takođe poziva Kosovo i Srbiju da u potpunosti sarađuju sa Međunarodnom komisijom Crvenog krsta kako bi se utvrdila sudbina nestalih lica.

l Rešenje uključuje konkretne odredbe koje imaju za cilj promovisanje i obezbeđivanje održivog ekonomskog razvoja na Kosovu. Rešenje propisuje transparentne postupke za rešavanje spornih imovinskih zahteva i za nastavak procesa privatizacije, oboje sa značajnim učešćem međunarodne zajednice. Pored toga, Rešenje definiše mehanizme za određivanje kosovskog učešća u spoljnom dugovanju Srbije i za rešavanje pitanja restitucije imovine.

l Rešenje takođe predviđa uspostavljanje profesionalnog, multietničkog i demokratskog bezbednosnog sektora na Kosovu, podstičući značajno lokalno učešće u njegovom razvoju, ali uz zadržavanje izvesnog nivoa međunarodnog nadzora neophodnog za krajnji uspeh u ovom osetljivom području. Policijske snage Kosova će imati jedinstveni lanac komande na celom Kosovu sa lokalnim policajcima koji će odražavati etnički sastav opština u kojima rade. U opštinama na Kosovu gde su Srbi većinski deo stanovništva, skupštine opština će imati veće nadležnosti kod izbora komandira lokalne stanice. Nove profesionalne multietničke Snage bezbednosti Kosova (SBK) će biti uspostavljene u roku od godinu dana. One će imati najviše do 2.500 aktivnih pripadnika i 800 rezervista. Rešenje predviđa da će sadašnji Kosovski zaštitni korpus (KZK) biti rasformiran u roku od jedne godine.

l Imajući u vidu da ce ispunjavanje obaveza od strane Kosova u skladu sa Rešenjem zahtevati širok raspon složenih i teških aktivnosti, Rešenje predviđa buduće međunarodno prisustvo koje ce nadzirati i pomagati odgovarajuće napore kosovskih vlasti. Ovo prisustvo se sastoji od tri glavne komponente: l Međunarodni civilni predstavnik (MCP), koji je istovremeno i Specijalni predstavnik Evropske unije, biće postavljen od strane Međunarodne upravne grupe (MUG) koja je sastavljena od glavnih međunarodnih zainteresovanih učesnika. MCP će imati najviša ovlašćenja za nadzor nad primenom Rešenja. MCP će imati konkretna ovlašćenja koja će biti dodeljena njemu/njoj, kako bi bio/bila u mogućnosti da preduzima akcije neophodne za nadzor i obezbeđenje uspešne primene Rešenja. Ovo uključuje ovlašćenje da poništi odluke ili zakone donete od strane kosovskih vlasti i da kazni ili smeni javne funkcionere za čije akcije MCP oceni da nisu u skladu sa slovom ili duhom Rešenja. MCP će takođe biti konačna instanca na Kosovu u vezi civilnih aspekata Rešenja.

l Evropska Misija za politiku bezbednosti i odbrane (EMPBO) će nadgledati, voditi i savetovati u vezi svih područja vezanih za vladavinu zakona. Konkretno, ona će pomagati Kosovu u razvoju efikasne, pravične i reprezentativne policije, pravosudnih, carinskih i kazneno-popravnih institucija, a imaće i ovlašćenje da preuzme druge odgovornosti kako bi obezbedila održavanje i promovisanje vladavine zakona, javnog reda i bezbednosti.

l Međunarodno vojno prisustvo će pod rukovodstvom NATO i zajedno sa MCP, a kao podršku kosovskim institucijama, osigurati bezbedno i sigurno okruženje širom Kosova, sve dotle dok te institucije ne budu u stanju da u punoj meri preuzmu odgovornosti u vezi bezbednosti.

l Radi pomoći u nadzoru koji je neophodan za uspešnu primenu Rešenja, biće potrebno široko prisustvo OEBS (Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju) na terenu na Kosovu.

III. Primena Rešenja

l Nakon stupanja na snagu Rešenja, biće prelazni period od 120 dana, tokom kojeg će postojeći mandat UNMIK ostati nepromenjen. Kako bi se omogućio neposredni nadzor nad primenom Rešenja od strane Kosova, MCP će imati ovlašćenje da nadgleda tu primenu i daje preporuke UNMIK o akcijama koje treba preduzeti kako bi se obezbedilo poštovanje Rešenja.

l Tokom prelaznog perioda će Skupština Kosova, uz konsultacije sa MCP, biti odgovorna za usvajanje ustava i zakona neophodnih za sprovođenje Rešenja. Novi Ustav i zakoni će stupiti na snagu odmah nakon isteka prelaznog perioda.

l Na kraju prelaznog perioda mandat UNMIK će prestati i sva zakonodavna i izvršna vlast koja je bila data UNMIK biće kompletno prebačena na vlasti Kosova u skladu sa Rešenjem.

l U roku od devet meseci nakon stupanja na snagu Rešenja, treba da se održe opšti i lokalni izbori.

l Mandat MCP će se nastaviti sve dok MUG ne utvrdi da je Kosovo izvršilo primenu uslova Rešenja.


USTAVNE ODREDBE

Rešenje predviđa da će Kosovo imati Ustav koji će izraditi i usvojiti stanovnici Kosova. l Sve odredbe budućeg Ustava moraju da budu usklađene sa Rešenjem. U slučaju sukoba između Ustava i Rešenja, prednost ima Rešenje.

l Rešenje ne propisuje ceo Ustav, već definiše neke ključne elemente koji moraju da budu ugrađeni u budući Ustav.

Ustav mora da obezbedi da: l Kosovo bude multietničko društvo zasnovano na jednakosti svih njegovih građana; l Kosovo nema zvaničnu veroispovest i da je neutralno po pitanju verskih uverenja; l Kosovo ima sopstvenu posebnu zastavu, grb i himnu, koji moraju da odražavaju njegov multietnički karakter ; l Zvanični jezici na Kosovu budu albanski i srpski jezik; l Kosovo ima pravo da pregovara i zaključuje međunarodne sporazume, uključujući pravo da traži članstvo u međunarodnim organizacijama; l Kosovo neće imati bilo kakve teritorijalne zahteve, niti će tražiti ujedinjenje sa bilo kojom državom ili delom bilo koje države; l Kosovo unapređuje i ostvaruje bezbedan i dostojanstven povratak izbeglica i interno raseljenih lica sa Kosova; l Prava i slobode utvrđene u glavnim međunarodnim instrumentima i sporazumima u vezi sa osnovnim ljudskim pravima i slobodama budu neposredno primenjiva na Kosovu; l Nevećinske zajednice budu zastupljene u Skupštini putem sistema zagarantovanih/rezervisanih poslaničkih mesta; l Zakonodavstvo koje se bavi oblastima od posebnog interesa za kosovske manjinske zajednice propisuje posebnu skupštinsku proceduru – “dvostruku većinu” glasova poslanika skupštine i poslanika koji pripadaju partijama, koalicijama, građanskim inicijativama i nezavisnim kandidatima koji su se izjasnili da predstavljaju zajednice l Vlada Kosova, uključujući javne službe, odražava raznolikost stanovništva Kosova; l Predsednik Kosova predstavlja jedinstvo naroda Kosova; l Bude uspostavljen Ustavni sud, sastavljen od devet istaknutih pravnika najvišeg moralnog karaktera.


LJUDSKA PRAVA I OSNOVNE SLOBODE I PRAVA ZAJEDNICA I NJIHOVIH PRIPADNIKA

Ljudska prava i osnovne slobode l Rešenje predviđa da Kosovo mora da podrži, promoviše i štiti međunarodno priznata ljudska prava i osnovne slobode.

l Sva lica na Kosovu imaju pravo na ova prava i slobode bez bilo kakve diskriminacije. Sva lica na Kosovu su jednaka pred zakonom i imaju pravo, bez diskriminacije, da na isti način budu štićena zakonom.


PRAVA ZAJEDNICA I NJIHOVIH PRIPADNIKA

l U okviru Rešenja, Kosovo mora da garantuje zaštitu nacionalnog ili etničkog, kulturnog, jezičkog i verskog identiteta svih zajednica i njihovih pripadnika.

l Pripadnici zajednica imaće specifična prava, pored svojih ljudskih prava i osnovnih sloboda, uključujući pravo na slobodu izražavanja, negovanje i razvoj svog identiteta i osobenosti zajednice. U skladu sa važećim zakonima i međunarodnim standardima, pripadnici zajednica će na primer, imati pravo da: l dobijaju javno obrazovanje na jednom od službenih jezika na Kosovu po svom izboru na svim nivoima, ili na svom jeziku tamo gde čine dovoljnu većinu; l osnivaju i upravljaju privatnim obrazovnim institucijama i institucijama za obuku; l slobodno koriste svoj jezik i pismo u privatnom i javnom životu; l koriste svoj jezik i pismo u svojim odnosima sa javnim organima u oblastima u kojima imaju dovoljan udeo u stanovništvu; l koriste i ističu simbole zajednice; l njihova lična imena budu zavedena u originalnom obliku; l imaju garantovan pristup i da budu zastupljeni u javnim elektronskim medijima, kao i da imaju program na svom jeziku, osnivaju i koriste svoje medije i koriste rezervisani broj frekvencija za elektronske medije; l uživaju neometane međusobne kontakte na Kosovu i sa licima u bilo kojoj državi.

l Pripadnici zajednica će takođe imati jasne uloge u javnim poslovima i u procesima donošenja odluka na Kosovu, uključujući garantovanu zastupljenost u Skupštini, Vladi i pravosuđu.


IZBEGLICE I INTERNO RASELJENA LICA

l Rešenje takođe daje pravo svim izbeglicama i interno raseljenim licima sa Kosova da se vrate i zahtevaju povraćaj svoje imovine i ličnih dobara u skladu sa kosovskim i međunarodnim pravom.


NESTALA LICA

l Rešenje poziva Kosovo i Republiku Srbiju da preduzmu potrebne mere da utvrde i pruže informacije u vezi sa identitetom, lokacijom i sudbinom nestalih lica, u punoj saradnji sa Međunarodnim komitetom Crvenog krsta i sa drugim međunarodnim partnerima.


DECENTRALIZACIJA

Rešenje obezbeđuje sistem decentralizacije čija je svrha promovisanje dobrog upravljanja, transparentnosti i efikasnosti u javnim službama. Posebno uviđajući zabrinutost zajednice kosovskih Srba, rešenje obezbeđuje visok stepen kontrole nad njenim sopstvenim poslovima.


OSNIVANJE NOVIH OPŠTINA

l Rešenjem se osniva šest novih ili proširenih srpskih opština na Kosovu: Severna Mitrovica; Gračanica; Ranilug; Parteš; Klokot/Vrbovac; i Novo Brdo.

l Sadašnja opština Mitrovica biće podeljena na dve opštine Severnu Mitrovicu i Južnu Mitrovicu, a saradnja i koordinacija između te dve opštine ostvarivaće se putem novouspostavljenog Zajedničkog odbora.

l Dodatne opštine za manjinske zajednice mogu da budu osnovane u konsultaciji sa dotičnim zajednicama.

l Odredbe Rešenja koje se odnose na osnivanje novih opština može, prema potrebi, da razmatra, menja i dopunjuje Međunarodni civilni predstavnik nakon što bude sproveden popis stanovništva.


NADLEŽNOSTI OPŠTINA

l Sve opštine imaće odgovornost iz oblasti koje utiču na svakodnevni život građana Kosova, uključujući: obrazovanje na predškolskom nivou, nivou osnovnog i srednjeg obrazovanja; javnu primarnu zdravstvenu zaštitu; lokalni privredni razvoj; urbano i ruralno planiranje; javno stanovanje; davanje naziva putevima, ulicama i drugim javnim mestima; i pružanje javnih usluga i komunalnih usluga, između ostalog.

l Osim toga, navedene srpske opštine na Kosovu imaće sledeće proširene odgovornosti: l Opštine Severna Mitrovica, Gračanica i Štrpce imaće ovlašćenja nad bolnicama i pružanjem sekundarne zdravstvene zaštite u svojim opštinama.

l Opština Severna Mitrovica imaće određene odgovornosti u pogledu Univerziteta na srpskom jeziku u Mitrovici.

l Sve srpske opštine na Kosovu biće odgovorne za zaštitu i promociju kulturnih i verskih pitanja na lokalnom nivou; l Sve srpske opštine na Kosovu imaće povećanu ulogu u izboru komandira lokalnih policijskih stanica.


OPŠTINSKE FINANSIJE

l Sve opštine biće odgovorne za svoje sopstvene budžete i imaju prava na sopstvene finansijske resurse.

l Biće uspostavljen pravedan i transparentan sistem dodeljivanja sredstava, koji će obezbediti veću autonomiju opština pri dodeli i potrošnji sredstava dobijenih iz budžeta centralne vlade.


SARADNJA OPŠTINA

l Opštine će imati pravo da formiraju udruženja i partnerstva sa drugim opštinama na Kosovu radi vršenja svojih funkcija od zajedničkog interesa.

l Opštine će imati pravo da sarađuju sa opštinama i institucijama u Srbiji, uključujući i pravo da primaju finansijske donacije i tehničku pomoć iz Srbije u okviru parametara koji su jasno utvrđeni ovim rešenjem.


VERSKO I KULTURNO NASLEĐE

Verska sloboda i zaštita l Na osnovu Rešenja, Kosovo neće imati zvaničnu religiju.

l Rešenje predviđa autonomiju i zaštitu svih veroispovesti, njihove imovine i njihovih objekata.

l Srpskoj pravoslavnoj crkvi (SPC) na Kosovu biće pružena dodatna bezbednost i druge određene vrste zaštite, prava, privilegija i imuniteta, uključujući garancije protiv eksproprijacije, potpuno diskreciono pravo u upravljanju svojom imovinom, rekonstrukciji imovine i pristupu svojim objektima.

l SPC će moći slobodno da prima donacije i podršku od bilo koje institucije, pod uslovom da se to obavlja na potpuno transparentan način.


BEZBEDNOST

l SPC, njeni manastiri, crkve i drugi verski i kulturni lokaliteti od posebnog značaja za zajednicu kosovskih Srba dobiće neophodno fizičko obezbeđenje.

l Glavnu odgovornost za pružanje ove vrste obezbeđenja imaće kosovske agencije za sprovođenje zakona.

l Međunarodno vojno prisustvo nastaviće da obezbeđuje devet glavnih srpskih verskih i istorijskih objekata do donošenja odluke o prenosu ove odgovornosti na Kosovsku policijsku službu.


ZAŠTITNE ZONE

l 45 zaštitnih zona biće uspostavljeno oko najznačajnijih crkava i manastira, kao i istorijskih spomenika.

l Zaštitnim zonama biće zabranjene ili ograničene izvesne aktivnosti koje mogu da imaju štetan uticaj na istorijski, kulturni i prirodni ambijent oko objekata, ili da ozbiljno remete monaški način života, ali njima neće biti ugrožena imovinsko-vlasnička prava.

l Od 45 zaštitnih zona, biće uspostavljene zone oko Manastira Visoki Dečani, Pećke Patrijaršije, Manastira Gračanica, Manastira Devič i Manastira Gorioč, Manastira Budisavci, Istorijskog centra Prizrena, sela Velika Hoča i oko brojnih drugih lokaliteta.


SAVET ZA NADGLEDANJE SPROVOĐENJA

l Biće osnovan Savet za nadgledanje sprovođenja (SNS), uz učešće lokalnih i međunarodnih predstavnika, koji će nadgledati i pomagati sprovođenje Rešenja u delu koji se odnosi na zaštitu srpskog verskog i kulturnog nasleđa na Kosovu.


VRAĆANJE ARHEOLOŠKIH i ETNOLOŠKIH EKSPONATA

l Od vlasti u Srbiji se očekuje da vrate arheološke i etnološke eksponate, koji su pozajmljeni iz muzeja na Kosovu 1998-1999. godine.


OPŠTE

l Odredbe Rešenja koje se odnose na privredu imaju za cilj obezbeđivanje ekonomske održivosti Kosova.

l Rešenjem se omogućuje da Kosovo, između ostalog, traži članstvo u međunarodnim finansijskim institucijama (MFI) i da sklapa ugovorne aranžmane i druge međunarodne aranžmane.

l Rešenjem se stavlja poseban naglasak na obezbeđivanje da imovinski sporovi, koji često pogađaju prava manjina budu rešavani na transparentan način, u skladu sa relevantnim međunarodnim standardima i uz znatno međunarodno angažovanje.

l Međunarodni civilni predstavnik (MCP) imaće ulogu u naimenovanju osoba na ključne položaje u privredi.


IMOVINA

l Javna preduzeća (JP), kojima trenutno upravlja Kosovska poverenička agencija (KPA), biće preneta u nadležnost Kosova. Javna preduzeća koja pružaju svoje usluge samo u ograničenom broju opština biće preneta u nadležnost tih opština.

l Povereništvo nad društvenim preduzećima (DP) obavljaće KPA, u kojoj će biti znatnog međunarodnog angažovanja. Konačnu reč po pitanju zahteva i žalbi na odluke KPA će i dalje će imati Specijalna komora pri Vrhovnom sudu u kojoj su međunarodne sudije u većini.

l Kosovska agencija za imovinu (KAI) će nastaviti da rešava privatne imovinske sporove u skladu sa svojim mandatom, uz jako međunarodno angažovanje. Žalbe na odluke Komisije za imovinske zahteve KAI rešavaće veća Vrhovnog suda u kojima su međunarodne sudije u većini.

l Skupština Kosova se bavi pitanjima restitucije imovine, uključujući imovinu Srpske pravoslavne crkve, kao prioritetnim pitanjem. Sve manjinske zajednice biće uključene u taj proces.


SPOLJNI DUG

l Shodno Rešenju, Kosovo će preuzeti svoj deo spoljnog duga Republike Srbije.

l Deo međunarodnog duga Kosova biće utvrđen putem pregovora između Kosova i Republike Srbije, uzimajući u obzir principe koji su korišćeni za raspodelu spoljašnjeg duga u slučaju sukcesije Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije.


PRAVOSUDNI SISTEM

Rešenje predviđa pravosudni sistem na Kosovu koji je zasnovan na vladavini prava, koji je integrisan, nezavisan, profesionalan i nepristrasan.


OBEZBEĐIVANJE ETNIČKE RAZNOLIKOSTI

l U vezi sa regrutovanjem, izborom, imenovanjem, unapređivanjem i transferom sudija i tužilaca, Rešenje zahteva od relevantnih organa na Kosovu da obezbede da sudska i tužilačka služba odražavaju multietnički karakter Kosova, a posebno etnički sastav u oblasti njihovih nadležnosti. U tom smislu: l Kosovski savet za pravosuđe (KSP) treba da preduzme sve potrebne mere u cilju povećanja broja sudija i tužilaca iz zajednica koje su trenutno podzastupljene; l Na nivou okružnih sudova i Vrhovnog suda, postojaće zahtev za određenim minimalnim brojem sudskih pozicija rezervisanih za sudije sa Kosova koji nisu Albanci; l Kandidate za mesta sudija koja su rezervisana za pripadnike kosovskih nealbanskih zajednica, nominovaće za imenovanje članovi KSP koji sami predstavljaju nealbanske zajednice.


POBOLJŠANJE PRISTUPA PRAVOSUĐU

l Biće osnovan Ustavni sud kojeg će činiti devet uglednih pravnika od najvećeg moralnog karaktera; l Rešenje se fokusira na poboljšanje pristupa pravosuđu svih lica na Kosovu, a posebno stanovnika novoosnovanih opština na Kosovu sa srpskom većinom; l Nova opština će imati mogućnost da podnese zahtev KSP za osnivanje novog osnovnog suda na svojoj teritoriji, ili da bude pod nadležnošću jednog od osnovnih sudova u drugoj opštini; l Ako za tu opštinu ne bude osnovan novi osnovni sud, nadležni organi moraće da preduzmu sve mere koje su potrebne da se obezbedi da lokalne zajednice u novoj opštini imaju pristup pravosuđu, uključujući na primer, osnivanje Odeljenja osnovnog suda na teritoriji te opštine, ili obezbeđivanje da osnovni sud koji je nadležan za tu opštinu zaseda u toj opštini.


JAČANJE KOSOVSKOG SAVETA ZA PRAVOSUĐE (KSP)

l Rešenje predviđa sastav KSP koji je široko zastupnički, funkcionalan i nezavisan; l Po završetku mandata UNMIK, KSP će imati najviše ovlašćenje da predlaže Predsedniku Kosova kandidate za imenovanja ili reimenovanja u zvanja sudija i tužilaca; l KSP će i dalje biti ovlašćen da vrši tekuću, sveobuhvatnu reviziju podobnosti svih kandidata na celom Kosovu za stalna imenovanja u pravosudnoj i tužilačkoj službi.


SEKTOR BEZBEDNOSTI

l Rešenje će znatno ojačati ovlašćenja i odgovornosti vlasti u Prištini u pogledu bezbednosti na Kosovu.

l Novi Kosovski savet bezbednosti, koji podnosi izveštaje Premijeru, biće odgovoran za izradu sveobuhvatne bezbednosne strategije.


KOSOVSKA POLICIJSKA SLUŽBA (KPS)

l KPS će imati objedinjeni lanac komandovanja širom Kosova.

l Etnički sastav KPS unutar određene opštine će, u obimu u kojem je to moguće, odražavati etnički sastav stanovništva te opštine.

l U opštinama u kojima kosovski Srbi predstavljaju većinu, Skupština opštine će imati ulogu u vršenju izbora komandanta lokalne policijske stanice.


KOSOVSKE BEZBEDNOSNE SNAGE (KBS)

l Biće osnovane nove, profesionalne i multietničke Kosovske bezbednosne snage.

l KBS će imati najviše 2.500 aktivnih pripadnika i 800 pripadnika u rezervi, bez teškog naoružanja. Pripadnici KBS će biti regrutovani širom Kosova putem formalnog procesa selekcije koji će zajedno da razrade Kosovo i Međunarodno vojno prisustvo (MVP) l KBS će u početku biti pre svega odgovorne za reagovanje u kriznim situacijama, za uklanjanje eksplozivnih naprava i civilnu zaštitu.

l KBS će biti sastavljene i pripremljene za vršenje drugih bezbednosnih funkcija koje nisu prikladne za policiju i druge organizacije za sprovođenje zakona. MVP će, u koordinaciji sa MCP, odlučiti kada će ovlastiti KBS da se angažuju na tim novim bezbednosnim funkcijama.

l Sadašnji KZK, pošto je postigao svoje ciljeve, uključujući pružanje pomoći u oporavku Kosova posle sukoba, biće raspušten u roku od jedne godine od završetka tranzicionog perioda. Međunarodna zajednica će razraditi proces za demobilizaciju i reintegraciju penzionisanih pripadnika KZK-a.


OBAVEŠTAJNA SLUŽBA

Kosovo će imati domaću bezbednosnu agenciju koja će pratiti pretnje po unutrašnju bezbednost kosova.

Međunarodno prisustvo – nema razlike između inicijalnog i konačnog predloga.

Kosovo će biti odgovorno za vođenje svojih sopstvenih poslova i za ispunjavanje obaveza koje propisuje Rešenje. Biće imenovan Međunarodni civilni predstavnik radi nadgledanja sprovođenja Rešenja i pružanja podrške relevantnim naporima kosovskih vlasti. KFOR će i dalje biti prisutan širom Kosova i pružaće podršku kosovskim vlastima.


MEĐUNARODNO CIVILNO PRISUSTVO

a. Međunarodni civilni predstavnik

l Međunarodnog civilnog predstavnika (MCP), koji će takođe biti Specijalni predstavnik EU (SPEU), imenovaće Međunarodna upravna grupa (MUG) sastavljena od ključnih međunarodnih aktera.

l Međunarodni civilni predstavnik na Kosovu imaće najvišu vlast u vezi sa tumačenjem civilnih aspekata Rešenja.

l Međunarodni civilni predstavnik imaće podršku Međunarodne civilne kancelarije (MCK). Međunarodna civilna kancelarija biće manja i njena uloga biće suštinski drugačija od uloge UNMIK.

l Za razliku od UNMIK, MCP neće imati izvršni mandat da upravlja Kosovom. Međunarodni civilni predstavnik imaće specifična ovlašćenja koja njemu/njoj dozvoljavaju da preduzme mere neophodne za nadgledanje i obezbeđivanje uspešnog sprovođenja Rešenja. Međunarodni civilni predstavnik može, na primer, da ispravi ili poništi odluke kosovskih javnih organa za koje on/ona utvrdi da nisu u skladu sa tekstom ili duhom Rešenja.

l Mandat MCP će trajati sve dok MUG ne utvrdi da je Kosovo ispunilo sve uslove navedene u Rešenju. Međunarodna upravna grupa će prvo razmatranje statusa sprovođenja rešenja sprovesti nakon dve godine.

b. Misija evropske bezbednosne i odbrambene politike (EBOP)

l Misija EBOP, pod upravom SPEU, pomagaće Kosovu u razvijanju efikasnih, pravednih i zastupničkih institucija vladavine prava.

l Misija EBOP imaće ovlašćenje da obezbedi da pojedina osetljiva krivična dela budu propisno istražena, krivično gonjena i presuđena, uključujući, prema potrebi, od strane nezavisnih međunarodnih tužilaca i sudija.

l Misija EBOP će takođe imati ovlašćenje da preuzme ograničene izvršne funkcije da bi se obezbedilo održavanje i unapređivanje vladavine prava, javnog reda i bezbednosti.


MEĐUNARODNO VOJNO PRISUSTVO

l KFOR će ostati na Kosovu kao Međunarodno vojno prisustvo (MVP) da bi obezbedio sigurnu i bezbednu sredinu, zajedno sa MCP i uz podršku kosovskih institucija, sve do vremena kada one budu u stanju da preuzmu odgovornost za bezbednost Kosova.

l Na početku sprovođenja Rešenja, KFOR će obezbeđivati određen broj ranije utvrđenih lokaliteta Srpske pravoslavne crkve.

l Tokom početnog perioda, MVP će takođe nadgledati, pratiti i imati izvršnu vlast nad novim Kosovskim bezbednosnim snagama.


PRELAZNI ARANŽMANI

Nakon što Rešenje stupi na snagu nastupiće prelazni period u trajanju od 120 dana. U toku ovog prelaznog perioda:

Proces donošenja Ustava

l Biće izrađen nacrt novog Ustava od strane Ustavne komisije sastavljene od 21 člana, koji moraju da za tu svrhu poseduju neophodne relevantne profesionalne kvalifikacije i ekspertizu.

l Ustav će potvrditi Međunarodni civilni predstavnik (MCP).

l Skupština Kosova imaće odgovornost da formalno usvoji Ustav. Za usvajanje će biti potrebna 2/3 većina u Skupštini i


ZAKONODAVSTVO KOSOVA

l Skupština Kosova mora formalno da usvoji izvesne zakonske propise neophodne za sprovođenje uslova Rešenja. Oni će početi da važe odmah nakon završetka prelaznog perioda.

l Ti zakonski propisi moraju da obuhvate zakone o opštim i lokalnim izborima, o lokalnoj samoupravi i granicama opština, i o uspostavljanju zaštitnih zona oko naznačenih srpskih verskih i kulturnih objekata.


PRISUSTVO UNMIK

l U toku prelaznog perioda, UNMIK će nastaviti da izvršava svoj mandat shodno Rezoluciji 1244(1999) Saveta bezbednosti UN. O pitanjima koja se odnose na sprovođenje Rešenja, konsultovaće se sa MCP, koji će imati ovlašćenje da nadgleda sprovođenje Rešenja i daje preporuke UNMIK u vezi sa bilo kojom aktivnošću koju treba preduzeti da bi bila obezbeđena usaglašenost sa Rešenjem.

l Ustavni okvir i drugi važeći zakoni ostaće na snazi u onoj meri u kojoj nisu suprotni Rešenju.

l Na kraju prelaznog perioda ovlašćenja će sa UNMIK biti u celini preneta na kosovske organe, ukoliko nije drugačije predviđeno Rešenjem.

l UNMIK će obezbediti valjano prenošenje postojećeg pravnog okvira u pravni okvir uspostavljen na osnovu Rešenja.


IZBORI

l Najkasnije 9 meseci od stupanja na snagu, na Kosovu će se održati opšti i opštinski izbori.

Danas, 28.03.2007.

Peščanik.net, 27.03.2007.