Foto: Predrag Trokicić

Foto: Predrag Trokicić

Ministarstvo finansija, koje je dužno da izradi nacrt, tvrdi da ne poseduje informacije o tome. Transparentnost Srbija je od Ministarstva finansija tražila informaciju o tome da li je Vladi upućen nacrt zakona o završnom računu budžeta za 2015. godinu, kao i informaciju o datumu kada je to učinjeno ili informaciju zašto do sada nije, budući da je takav podatak trenutno nedostupan javnosti. Po članu 78. Zakona o budžetskom sistemu, Ministarstvo finansija je moralo da do 20. juna 2016. dostavi Vladi nacrt završnog računa za 2015, a Vlada je pre više od godinu dana (do sredine jula 2016) imala obavezu da dostavi Skupštini predlog zakona o završnom računu budžeta.

Imajući u vidu ove zakonske obaveze, odgovor Ministarstva finansija da „ne poseduje dokument koji bi sadržao traženu informaciju“ predstavlja iznenađenje, koje je bilo pojačano time što nas je Ministarstvo finansija uputilo da informacije potražimo od Uprave za trezor, koja je u sastavu istog tog ministarstva. Obrazloženje je bilo da se „završni račun budžeta sačinjava na osnovu podataka iz godišnjih finansijskih izveštaja, koji se dostavljaju Upravi za trezor“. Sačekali smo i odgovor iz Trezora. U tom odgovoru, Trezor podučava šta je čiji posao u pripremi završnog računa i tvrdi da je Uprava za trezor još 23. juna 2016. dostavila Ministarstvu finansija celokupnu dokumentaciju u vezi sa završnim računom. Drugim rečima, ne samo da nas je Ministarstvo finansija uputilo da od Uprave za trezor tražimo podatke u vezi sa dokumentom koji sami treba da sačine (nacrt zakona o završnom računu), već su nas uputili da od Trezora tražimo dokumenta koja su u tom trenutku već godinu dana bila u posedu Ministarstva. Ma koliko bilo loše ako je u ovom slučaju Ministarstvo nameravalo da oteža ostvarivanje prava na pristup informacijama, još bi lošije bilo ukoliko tom državnom organu nije poznato da li poseduje podatke o ispunjavanju jedne od svojih najvažnijih zakonskih obaveza.

Element koji odgovor Ministarstva finansija čini još apsurdnijim jeste činjenica da je Državna revizorska institucija (DRI) već obavila reviziju završnog računa budžeta Srbije za 2015, i objavila izveštaj o tome. Da bi DRI mogla da uradi svoj deo posla, morala je da ima pred sobom završni račun, ma u kojoj fazi usvajanja da se nalazio taj dokument, to jest bez obzira na to da li je nacrt već dostavljen Vladi ili ne.

Nije zgoreg podsetiti, kad smo već otvorili priču o završnom računu budžeta za 2015, da su Ministarstvo finansija i Vlada već prekoračili rokove za pripremu (ili makar za objavljivanje) nacrta, odnosno predloga završnog računa za 2016. godinu. Nije objavljena ni fiskalna strategija koja bi trebalo da im prethodi. Isto tako, možemo se prisetiti i da Narodna skupština još od 2002. godine nije usvajala zakon o završnom računu budžeta. To je jedan od pokazatelja nedovoljne odgovornosti i kontrole u oblasti javnih finansija. Sve to znatno utiče na lošiji skor Srbije u relevantnim rangiranjima zemalja (npr. Indeks otvorenosti budžeta), negativno se odražava na vladavinu prava, a i na obim i korisnost rashoda.

Autor je programski direktor Transparentnosti Srbija.

Peščanik.net, 07.08.2017.