član 6 stav 1 EK – pravo na pravično suđenje

Svako, tokom odlučivanja o njegovim građanskim pravima i obavezama ili o krivičnoj optužbi protiv njega, ima pravo na pravičnu i javnu raspravu u razumnom roku pred nezavisnim i nepristrasnim sudom, obrazovanim na osnovu zakona. Presuda se izriče javno, ali se štampa i javnost mogu isključiti iz celog ili sa dela suđenja, u interesu morala, javnog reda ili nacionalne bezbednosti u demokratskom društvu, kada to zahtevaju interesi maloletnika ili zaštita privatnog života stranaka, ili u meri koja je, po mišljenju suda, nužno potrebna u posebnim okolnostima kada bi javnost mogla da naškodi interesima pravde.

prava sadržana u članu 6 stav 1 EK

pravo na pristup sudu – pravo na pravičnu raspravu – pravo na javnu raspravu – pravo na raspravu pred nezavisnim i nepristrasnim sudom, obrazovanim na osnovu zakona – pravo na suđenje u razumnom roku

slučajevi protiv Srbije po članu 6 stav 1 EK

Anđelković protiv Srbije – Momčilović protiv Srbije – Klikovac i drugi protiv Srbije – Stojilković i drugi protiv Srbije – Vladeta Jovanović protiv Srbije – Adamović protiv Srbije – Hajnal protiv Srbije – Backović protiv Srbije – Đokić protiv Srbije – Šorgić protiv Srbije – Stanimirović protiv Srbije – Živić protiv Srbije – Rašković i Milunović protiv Srbije – Veljkov protiv Srbije – Ristić protiv Srbije – Rakić i drugi protiv Srbije – Motion Pictures Guarantors LTD protiv Srbije – Krivošej protiv Srbije – Dimitrijević i Jakovljević protiv Srbije – Čižkova protiv Srbije – Nemet protiv Srbije – Vinčić i drugi protiv Srbije – Simić protiv Srbije – Salontaji-Drobnjak protiv Srbije – M.V. protiv Srbije – Grišević i drugi protiv Srbije – Felbab protiv Srbije – Dorić protiv Srbije – Crnišanin i drugi protiv Srbije – Vlahović protiv Srbije – Stanković protiv Srbije – Čeh protiv Srbije – Cvetković protiv Srbije – Bulović protiv Srbije – R. Kačapor i drugi protiv Srbije – Jovićević protiv Srbije – Preduzeće ZIT protiv Srbije – Popović protiv Srbije – Ilić protiv Srbije – Stevanović protiv Srbije – Mikuljanac, Mališić i Šafar protiv Srbije – Jevremović protiv Srbije – Samardžić i AD Plastika protiv Srbije – Tomić protiv Srbije – Preduzeće EVT protiv Srbije – V.A.M. protiv Srbije – Stošić protiv Srbije – Pejčić protiv Srbije – Marinković, Sekulić i Kučević protiv Srbije – Lolić protiv Srbije – DOO Brojler Donje Sinkovce protiv Srbije – Mećava protiv Srbije – Majs Eksport-Import; Brany i Jugokoka; Jovčova protiv Srbije – Gligorić protiv Srbije – DKD Union doo protiv Srbije – Zarkov protiv Srbije – Vilotijević protiv Srbije – Maširević protiv Srbije – Premović protiv Srbije – Petrović protiv Srbije – Riđić i drugi protiv Srbije – Jovanović protiv Srbije i Radovanović protiv Srbije – Pop-Ilić i druge protiv Srbije – Janković protiv Srbije – Nikolić-Krstić protiv Srbije – Jovičić i drugi protiv Srbije – EVT protiv Srbije – Lučić, Gavović, Tomović i drugi protiv Srbije – Rakić protiv Srbije – Nuhović i Kurtanović protiv Srbije – Raguž protiv Srbije – Rafailović i Stevanović protiv Srbije – Grujović protiv Srbije – Rakić i Sarvan, Milenković i Veljković, Dragi Petrović, Šerifović i drugi protiv Srbije – Milojević i drugi protiv Srbije – Stoković i drugi protiv Srbije – Savić i drugi protiv Srbije


član 6 stav 2 EK – pravo na pravično suđenje

Svako ko je optužen za krivično delo smatraće se nevinim sve dok se ne dokaže njegova krivica na osnovu zakona.

prava sadržana u članu 6 stav 2 EK

pretpostavka nevinosti

slučajevi protiv Republike Srbije po članu 6 stav 2 EK

Hajnal protiv Srbije – Matijašević protiv Srbije


član 1 Protokola 1 uz EK – zaštita imovine

Svako fizičko i pravno lice ima pravo na neometano uživanje svoje imovine. Niko ne može biti lišen svoje imovine, osim u javnom interesu i pod uslovima predviđenim zakonom i opštim načelima međunarodnog prava. Prethodne odredbe, međutim, ni na koji način ne utiču na pravo države da primenjuje zakone koje smatra potrebnim da bi regulisala korišćenje imovine u skladu s opštim interesima ili da bi obezbedila naplatu poreza ili drugih dažbina ili kazni.

prava sadržana u članu 1 Protokola 1 uz EK

pravo na uživanje imovine – pravo da se ne bude lišen imovine

Ograničenja prava: javni interes i uslovi predviđeni zakonom ili opštim pravilima međunarodnog prava.

slučajevi protiv Republike Srbije po članu 1 Protokola 1 uz EK

Anđelić i drugi protiv Srbije – Momčilović protiv Srbije – Klikovac i drugi protiv Srbije – Stojilković i drugi protiv Srbije – Ališić i drugi protiv BiH, Hrvatske, Srbije, Slovenije i Makedonije – Adamović protiv Srbije – Bjelajac protiv Srbije – Vučković i 29 drugih protiv Srbije – Milosavljev protiv Srbije – Grudić protiv Srbije – Rašković i Milunović protiv Srbije – Majkić i Kin-Stib protiv Srbije – Popović protiv Srbije – Grišević i drugi protiv Srbije – Vlahović protiv Srbije – Kostić protiv Srbije – R. Kačapor i drugi protiv Srbije – Preduzeće ZIT protiv Srbije – Marčić i drugi protiv Srbije – Ilić protiv Srbije – Preduzeće EVT protiv Srbije – Stošić protiv Srbije – Pejčić protiv Srbije – Marinković, Sekulić i Kučević protiv Srbije – Lolić protiv Srbije – DOO Brojler Donje Sinkovce protiv Srbije – Majs Eksport-Import protiv Srbije – Brany i Jugokoka protiv Srbije – Jovčova protiv Srbije – Gligorić protiv Srbije – Zarkov protiv Srbije – Krstić protiv Srbije – Premović protiv Srbije – Mećava protiv Srbije – Jovanović protiv Srbije i Radovanović protiv Srbije – Pop-Ilić i druge protiv Srbije – Janković protiv Srbije – Nikolić-Krstić protiv Srbije – Jovičić i drugi protiv Srbije – EVT protiv Srbije – Lučić, Gavović, Tomović i drugi protiv Srbije – Rakić protiv Srbije – Nuhović i Kurtanović protiv Srbije – Raguž protiv Srbije – Rafailović i Stevanović protiv Srbije – Rakić i Sarvan, Milenković i Veljković, Dragi Petrović, Šerifović i drugi protiv Srbije – Stoković i drugi protiv Srbije


član 13 EK – pravo na delotvorni pravni lek

Svako kome su povređena prava i slobode predviđeni u ovoj Konvenciji ima pravo na delotvoran pravni lek pred nacionalnim vlastima, bez obzira jesu li povredu izvršila lica koja su postupala u službenom svojstvu.

prava sadržana u članu 13 EK

pravo na pravni lek pred nacionalnim vlastima – pravni lek mora biti delotvoran (efikasan), tj. mora predstavljati pravo stranke, a ne diskreciono ovlašćenje vlasti – pravo na pravni lek mora biti upotrebivo radi zaštite svih prava predviđenih u EK

slučajevi protiv Republike Srbije po članu 13 EK

Ališić i drugi protiv BiH, Hrvatske, Srbije, Slovenije i Makedonije – Nemet protiv Srbije – Popović protiv Srbije – M.V. protiv Srbije – Felbab protiv Srbije – Dorić protiv Srbije – Cvetković protiv Srbije – Jovićević protiv Srbije – Preduzeće ZIT protiv Srbije – Ilić protiv Srbije – Stevanović protiv Srbije – Mikuljanac, Mališić i Šafar protiv Srbije – Jevremović protiv Srbije – Tomić protiv Srbije – V.A.M. protiv Srbije – DOO Brojler Donje Sinkovce protiv Srbije – Zarkov protiv Srbije


član 8 EK – pravo na poštovanje privatnog i porodičnog života

1) Svako ima pravo na poštovanje svog privatnog i porodičnog života, doma i prepiske.

2) Javne vlasti neće se mešati u vršenje ovog prava sem ako to nije u skladu sa zakonom i neophodno u demokratskom društvu u interesu nacionalne bezbednosti, javne bezbednosti ili ekonomske dobrobiti zemlje, radi sprečavanja nereda ili kriminala, zaštite zdravlja ili morala, ili radi zaštite prava i sloboda drugih.

prava sadržana u članu 8 EK

pravo na poštovanje privatnog života – pravo na poštovanje porodičnog života – pravo na poštovanje doma – privatnost prepiske – ograničenja moraju biti u skladu sa zakonom, neophodna u demokratskom društvu, ili radi postizanja ciljeva iz člana 8 stav 2

slučajevi protiv Republike Srbije po članu 8 EK

Zorica Jovanović protiv Srbije – Milošević protiv Srbije – Jovančić protiv Srbije – Krivošej protiv Srbije – Salontaji-Drobnjak protiv Srbije – Stojanović protiv Srbije – Felbab protiv Srbije – Tomić protiv Srbije – V.A.M. protiv Srbije – Milojević i drugi protiv Srbije


član 10 EK – sloboda izražavanja

1) Svako ima pravo na slobodu izražavanja. Ovo pravo uključuje slobodu posedovanja sopstvenog mišljenja, primanja i saopštavanja informacija i ideja bez mešanja javne vlasti i bez obzira na granice. Ovaj član ne sprečava države da zahtevaju dozvole za rad televizijskih, radio i bioskopskih preduzeća.

2) Pošto korišćenje ovih sloboda povlači za sobom dužnosti i odgovornosti, ono se može podvrgnuti formalnostima, uslovima, ograničenjima ili kaznama propisanim zakonom i neophodnim u demokratskom društvu u interesu nacionalne bezbednosti, teritorijalnog integriteta ili javne bezbednosti, radi sprečavanja nereda ili kriminala, zaštite zdravlja ili morala, zaštite ugleda ili prava drugih, sprečavanja otkrivanja obaveštenja dobijenih u poverenju, ili radi očuvanja autoriteta i nepristrasnosti sudstva.

prava sadržana u članu 10 EK

sloboda mišljenja – pravo na izražavanje mišljenja – sloboda primanja i širenja informacija – ograničenja moraju biti zakonska, proporcionalna i legitimna, tj. isključivo radi ostvarivanja ciljeva iz člana 10 stav 2

slučajevi protiv Republike Srbije po članu 10 EK

Inicijativa mladih za ljudska prava protiv Srbije – Bodrožić i Vujin protiv Srbije – Bodrožić protiv Srbije – Filipović protiv Srbije – Lepojić protiv Srbije – Tešić protiv Srbije – Isaković-Vidović protiv Srbije


član 5 EK – pravo na slobodu i sigurnost

1) Svako ima pravo na slobodu i bezbednost ličnosti. Niko ne može biti lišen slobode osim u sledećim slučajevima i u skladu sa zakonom propisanim postupkom:

(a) u slučaju zakonitog lišenje slobode na osnovu presude nadležnog suda,

(b) u slučaju zakonitog hapšenja ili lišenja slobode zbog neizvršenja zakonite sudske odluke ili radi obezbeđenja ispunjenja neke obaveze propisane zakonom,

(c) u slučaju zakonitog hapšenja ili lišenja slobode radi privođenja lica pred nadležnu sudsku vlast zbog opravdane sumnje da je izvršilo krivično delo, ili kada se to opravdano smatra potrebnim kako bi se predupredilo izvršenje krivičnog dela ili bekstvo po njegovom izvršenju,

(d) u slučaju lišenja slobode maloletnog lica na osnovu zakonite odluke u svrhu vaspitnog nadzora ili zakonitog lišenja slobode radi njegovog privođenja nadležnom organu,

(e) u slučaju zakonitog lišenja slobode da bi se sprečilo širenje zaraznih bolesti, kao i zakonitog lišenja slobode duševno poremećenih lica, alkoholičara ili uživalaca droga ili skitnica,

(f) u slučaju zakonitog hapšenja ili lišenja slobode lica da bi se sprečio njegov neovlašćeni ulazak u zemlju, ili lica protiv koga se preduzimaju mere u cilju deportacije ili ekstradicije.

2) Svako ko je uhapšen biće odmah i na jeziku koji razume obavešten o razlozima za njegovo hapšenje i o svakoj optužbi protiv njega.

3) Svako ko je uhapšen ili lišen slobode shodno odredbama iz stava 1c ovog člana biće bez odlaganja izveden pred sudiju ili drugo službeno lice zakonom određeno da obavlja sudske funkcije i imaće pravo da mu se sudi u razumnom roku ili da bude pušten na slobodu do suđenja. Puštanje na slobodu može se usloviti jemstvima da će se lice pojaviti na suđenju.

4) Svako ko je lišen slobode ima pravo da pokrene postupak u kome će sud hitno ispitati zakonitost lišenja slobode i naložiti puštanje na slobodu ako je lišenje slobode nezakonito.

5) Svako ko je bio uhapšen ili lišen slobode u suprotnosti s odredbama ovog člana ima utuživo pravo na naknadu.

prava sadržana u članu 5 EK

pravo na slobodu – pravo na bezbednost – zabrana nezakonitog lišenja slobode i ugrožavanja bezbednosti – prava lica zakonito lišenog slobode – prava u slučaju nezakonitog lišenja slobode

slučajevi protiv Republike Srbije po članu 5 EK

Đermanović protiv Srbije – Milošević protiv Srbije – Vrenčev protiv Srbije – Slavko Lakatoš i drugi protiv Srbije – Habimi i drugi protiv Srbije – Grujović protiv Srbije


član 3 EK – zabrana mučenja

Niko ne sme biti podvrgnut mučenju, ili nečovečnom ili ponižavajućem postupanju ili kažnjavanju.

prava sadržana u članu 3 EK

Pravo na integritet ličnosti – apsolutna zabrana u odredbi navedenog postupanja, bez obzira od koga potiče

slučajevi protiv Republike Srbije po članu 3

Hajnal protiv Srbije – Stanimirović protiv Srbije – Milanović protiv Srbije – Slavko Lakatoš i drugi protiv Srbije


član 14 EK – zabrana diskriminacije

Uživanje prava i sloboda predviđenih u ovoj Konvenciji obezbeđuje se bez diskriminacije po bilo kom osnovu, kao što su pol, rasa, boja kože, jezik, veroispovest, političko ili drugo mišljenje, nacionalno ili socijalno poreklo, veza s nekom nacionalnom manjinom, imovno stanje, rođenje ili drugi status.

prava sadržana u članu 14 EK

jednakost u uživanju prava uređenih u EK, bez obzira na lična svojstva navedena u odredbi – zabrana diskriminacije po bilo kom ličnom svojstvu

slučajevi protiv Republike Srbije po članu 14 EK

Vučković i 29 drugih protiv Srbije – V.A.M. protiv Srbije


član 2 EK – pravo na život

1) Pravo na život svake osobe zaštićeno je zakonom. Niko ne može biti namerno lišen života, sem prilikom izvršenja presude suda kojom je osuđen za zločin za koji je ova kazna predviđena zakonom.

2) Lišenje života se ne smatra protivnim ovom članu ako proistekne iz upotrebe sile koja je apsolutno nužna:

(a) radi odbrane nekog lica od nezakonitog nasilja,

(b) da bi se izvršilo zakonito hapšenje ili sprečilo bekstvo lica zakonito lišenog slobode,

(c) prilikom zakonitih mera koje se preduzimaju u cilju suzbijanja nereda ili pobune.

prava sadržana u članu 2 EK

pravo na život u odnosu na sve

Odstupanja izrično predviđena u članu 2 stav 2: pored opšte obaveze poštovanja prava na život, država ima pozitivnu obavezu da utvrdi da li je neko protivpravno izgubio život.

slučajevi protiv Republike Srbije po članu 2 EK

Mladenović protiv Srbije – Petrović protiv Srbije

Peščanik.net, 14.06.2013.

Srodni link:

TEMA – SRBIJA U STRAZBURU