Inicijativa mladih za ljudska prava (Inicijativa) pozdravlja presudu Evropskog suda za ljudska prava koja je danas doneta u slučaju Živote Milanovića protiv Republike Srbije, po predstavci koju je Inicijativa podnela 2. oktobra 2007. godine. Prema presudi, državni organi Republike Srbije prekršili su član 3. i član 14. Evropske konvencije o ljudskim pravima.

Života Milanović iz Jagodine, član Hindu Vajšnavske verske zajednice, od 2001. do 2007. godine pet puta je napadan zbog svog religijskog opredeljenja. Napadači su ga prebijali rukama i nogama, bezbol palicama, ubadali nožem u ruke, noge, stomak i grudi. Juna 2006. godine Životi je nožem urezan krst na glavi. Inicijativa je podnela tri krivične prijave Okružnom tužilaštvu u Jagodini, prvu u martu 2006, a poslednju u junu 2007, obraćala se predsedniku Srbije, ministrima pravde i unutrašnjih poslova i Generalnom inspektoratu, ali su se napadi i dalje nastavljali.

Kako se navodi u presudi, država Srbija je odgovorna za kršenje člana 3. Konvencije prema kome niko ne sme biti podvrgnut mučenju, nečovečnom ili ponižavajućem postupanju ili kažnjavanju, a s tim u vezi i člana 14, po kom se uživanje prava i sloboda predviđenih ovom Konvencijom obezbeđuje bez diskriminacije po bilo kom osnovu, kao što su pol, rasa, boja kože, jezik, veroispovest, političko ili drugo mišljenje, nacionalno ili socijalno poreklo, veza s nekom nacionalnom manjinom, imovno stanje, rođenje ili drugi status.

Kako je to ustanovljeno praskom Suda, prilikom istrage nasilnih incidenata, državne vlasti imaju dodatnu dužnost da preduzmu sve razložne korake za utvrđivanje da li su etnička mržnja ili predrasude igrali ulogu u tome. Dužnost da se istraži moguća veza između ovakvih stavova i nasilnog čina je jedan aspekt procesnih obaveza države.

U slučaju da Republika Srbija ne uloži zahtev za iznošenje slučaja pred Veliko veće u roku od tri meseca, ovo će biti prva pravosnažna presuda suda u Strazburu po kojoj se Srbija smatra odgovornom za kršenje odredbe o zabrani diskriminacije Evropske konvencije o ljudskim pravima.

 
Inicijativa mladih za ljudska prava, 14.12.2010.

Peščanik.net, 15.12.2010.