Fotografije čitalaca, Rade Vilimonović

Fotografije čitalaca, Rade Vilimonović

Srbija je zarobljena država i u potpunosti izručena na milost i nemilost političkih stranaka. Zbog svog slabog institucionalnog kapaciteta, ona nije sposobna da formuliše i sprovodi javne politike. Formiraju se nove organizacione jedinice, potčinjene političarima koji ih zloupotrebljavaju. Rešenje problema nedopustivog curenja informacija o najosetljivijim policijskim istragama zahteva da nadležnost za sprečavanja curenja informacija MUP prebaci sa novoformirane Službe za bezbednost i zaštitu podataka na Sektor unutrašnje kontrole.

Često se dešava da se informacije za koje se veruje da ih policija poseduje, izvlače iz ove institucije, objavljuju ili daju određenim pojedincima. Tim podacima se spinuje često radi zadovoljenja uskih stranačkih interesa, a ne suzbijanja kriminala ili korupcije. Problem se produbljuje kada izvršna vlast institucionalno sebi podredi proces odliva informacija iz policije, u cilju navodnog sprečavanja mogućih zloupotreba. Tako je u MUP-u formirana nova Služba za bezbednost i zaštitu podataka. Nadležna je da prikuplja i analizira operativne podatke radi sprečavanja curenja tajnih informacija neovlašćenom licu iz policije.

Dve činjenice su tu problematične, iako se na prvi pogled čini da su čelnici MUP-a konačno odlučili da stanu na put curenju informacija iz policije.

Služba za bezbednost i zaštitu podataka teško može da spreči političku zloupotrebu informacija iz policije: ta mogućnost bi bila realna samo ako bi zaposleni u Službi odbili da izvrše zadatke koji nisu u skladu sa zakonom. U organizacionom pogledu, Služba je direktno podređena ministru unutrašnjih poslova kao predstavniku izvršne vlasti i najčešće članu vladajuće stranke. Šef Službe odgovara samo ministru policije. Ne postoji nijedna druga instanca između šefa Službe i ministra, kao na primer u slučaju Službe za borbu protiv organizovanog kriminala koja je u okviru Uprave kriminalističke policije. Služba za bezbednost i zaštitu podataka nema svoju nezavisnost, što je ključno za efikasnu kontrolu i sprečavanje političke zloupotrebe informacija u posedu policije.

Formiranjem Službe za bezbednost i zaštitu podataka dodatno se komplikuje unutrašnja kontrola MUP-a. Ta služba je peta organizaciona jedinica unutrašnje kontrole u MUP-u, pored Sektora unutrašnje kontrole, posebnih odeljenja za kontrolu zakonitosti u radu u beogradskoj policiji, Upravi policije i Žandarmeriji i Odeljenja za pritužbe. U Zakonu u policiji (čl. 225) jasno je precizirano da kontrolu zakonitosti rada zaposlenih u MUP-u vrši Sektor unutrašnje kontrole, a ne neki drugi delovi Ministarstva. Logično bi bilo, i u skladu sa zakonom, da sprečavanje curenja informacija iz policije, kao tešku povredu službene dužnosti po Zakonu o policiji (čl. 207), obavlja Sektor unutrašnje kontrole, a ne deo Ministarstva koji je u potpunosti pod kontrolom ministra.

Na ovaj način se ne rešava problem koji je Evropska komisija utvrdila u izveštaju o skriningu pre skoro tri godine. Tom prilikom je preporučeno da država preduzme hitne mere kako bi se sprečilo curenje informacija o tekućim ili planiranim policijskim istragama. U nedavno usvojenom akcionom planu za poglavlje 23 obećano je da će se sačiniti idealni model za detekciju izvršilaca i dokazivanje krivičnog dela odavanje službene tajne (mera 2.3.7.3.) do kraja drugog kvartala 2016. godine. Možda je novoformirana Služba za bezbednost i zaštitu podataka idealni model za utvrđivanje odakle informacije cure iz policije, ali sigurno nije idealan za dokazivanje curenja informacija radi zadovoljavanja uskih političkih interesa.

Mogućnosti političke zloupotrebe policijskih informacija su veće ako ne postoji sistem unutrašnje kontrole, kao što je to slučaj sa policijom u Srbiji. U takvom okruženju policijski operativni podaci su u posedu određenih političkih interesnih grupa, koje onda odlučuju kako će plasirati te informacije. Ono što je započeto za vreme prethodne vlasti sada je usavršeno. Izvršnoj vlasti je u potpunosti omogućeno da kontroliše, ali i zloupotrebi informacije koje poseduje policija. Takvo stanje je opasno za društvo u kojem ne postoji dovoljno razvijena politička kultura.

Autor je istraživač Beogradskog centra za bezbednosnu politiku.

Peščanik.net, 12.05.2016.