Krajem juna ove godine na Univerzitetu u Beogradu se dogodio neverovatan slučaj, koji po karakteru i mogućim posledicama podseća na obračune sa univerzitetskim profesorima koji su vođeni u doba vladavine Mire Marković i Slobodana Miloševića. Senat Univerziteta je, uz predsedavanje rektora Branka Kovačevića, na sednici od 27. juna 2012. godine odlučio da penzioniše profesora Fakulteta političkih nauka Milana Podunavca, uprkos odluci Nastavno-naučnog veća FPN o produženju radnog odnosa profesoru Podunavcu za školsku godinu 2012/2013, 2013/2014. i 2014/2015. godinu.

Ključni argument članica i članova Senata Univerziteta u Beogradu koji su glasali za penzionisanje profesora Milana Podunavca naslonjen je na sadržinu peticije koju je pokrenuo izvesni Milan Babić i u kojoj piše da je Milan Podunavac jedan od najgorih profesora u istoriji FPN, krajnje neobjektivan ispitivač, zbog koga su mnogi studenti prekinuli studije, te da mu zbog toga treba sprečiti produženje radnog odnosa. U peticiji se dodaje da se profesor Podunavac sa studentima „vukao“ po sudovima, da su studenti protiv njega uporno demonstrirali, a da su na kraju uspeli u tome da njegov predmet prebace iz prve godine studija u drugu.

Zanimljivo je da je ovu peticiju pratila serija tekstova u časopisima Tabloid i Svedok. Tako je u Tabloidu broj 261 objavljen tekst autora Slobodana Markovića pod naslovom: „Gmazovi iz naučnog socijalizma“, u kojem se neprimerenim, vulgarnim rečnikom opisuje naučna karijera Milana Podunavca. U časopisu Svedok ovom temom se bavio Vladan Dinić. U broju 830 Dinić komentariše prethodnu odluku Senata Univerziteta o odlaganju odluke o produženju radnog odnosa Milanu Podunavcu. U tekstu pod naslovom „Mitropolit bački Irinej uz profesore, protiv studenata!?“ autor neargumentovano osporava moralni i profesionalni kredibilitet profesora Podunavca.

Senat Univerziteta u Beogradu je, odlučujući o produženju radnog odnosa Milanu Podunavcu, a na osnovu navedene peticije i verovatno uticaja tabloidne i kvazipatriotske štampe, napravio proceduralni i akademski prekršaj, čime je, po mom sudu, drastično ugrožen akademski integritet Univerziteta u Beogradu.

Proceduralni prekršaj tiče se dve stvari. Jedno je peticija koja je poslužila kao sredstvo za obračun, a druga stvar se odnosi na način glasanja u ovom slučaju. Peticiju je pripremila i poslala u Rektorat fantomska grupa ljudi, za koju se ne može utvrditi ko je tačno čini, niti je jasno ko su tačno potpisnici peticije. Naspram ove nevidljive grupe potpisnika peticije, na Univerzitetu u Beogradu postoji veliki broj studentskih organizacija i studentskih organa koji raspravljaju i odlučuju o pitanjima koja se tiču statusa studenata. Nijedna od ovih organizacija niti organa studentskog organizovanja i odlučivanja nikada nije raspravljala niti uputila bilo kakav prigovor na rad profesora Milana Podunavca na Fakultetu političkih nauka. Umesto da uvaži rad legalnih i legitimnih studentskih predstavnika, Senat Univerziteta je mimo uobičajenog principa javnog glasanja u ovom slučaju odlučivao tajnim glasanjem i to na osnovu neproverenih i netačnih informacija nelegitimne grupe. Senat Univerziteta u Beogradu je, grubo kršeći proceduru odlučivanja, naudio akademskom i profesionalnom delu Milanu Podunavcu, a sebi pričinio nenadoknadivu štetu.

Akademski prekršaj se tiče tri stvari. Senat Univerziteta u Beogradu je najpre poništio jednoglasnu odluku Nastavno-naučnog veća Fakulteta političkih nauka, čime je poručio da mišljenja i stavovi profesora Fakulteta političkih nauka, čak i u situaciji kada svi profesori glasaju za jedan predlog odluke, za Univerzitet ne znače ništa. U ponovljenom glasanju Nastavno-naučnog veća FPN, koje je usledilo nakon što je Senat Univerziteta odlučio da FPN preispita svoju odluku o produženju radnog odnosa, Nastavno-naučno veće je uz samo jedan glas protiv potvrdilo svoju raniju odluku za produženje radnog odnosa prof. dr Milanu Podunavcu. Na junskoj sednici Senat nije uvažio mišljenje Nastavno-naučnog veća FPN, već je sledio upute fantomske grupe koja je podršku za svoje delovanje našla u tabloidnim medijima.

Druga stvar kojom je Senat Univerziteta u Beogradu napravio akademski prekršaj odnosi se na zvanično sprovedene evaluacije rada nastavnika Fakulteta političkih nauka pa i profesora Podunavca. Dekan Fakulteta političkih nauka prof. dr Ilija Vujačić je Senatu Univerziteta u Beogradu dostavio evaluacione listove profesora Podunavca i to za poslednje četiri godine njegovog rada na predmetima. Na osnovu podataka iz evaluacionih listova jasno se vidi da je profesor Milan Podunavac ocenjen visokim ocenama, naročito u odnosu na kriterijume koji su poslužili za napad na njega. Ukupna prosečna ocena profesora Podunavca na različitim predmetima kretala se od 3,77 do 4,69 (na skali od 1 do 5 na kojoj je 1 najniža, a 5 najviša ocena). Imajući u vidu ove podatke, jasno je da je prilikom odlučivanja o produženju radnog odnosa profesoru Podunavcu, Senat Univerziteta u Beogradu apsolutno zanemario mišljenje studentkinja i studenata i time ozbiljno narušio sopstveni akademski integritet.

Treća stvar koja potpada pod akademski prekršaj tiče se prihvatanja lažirane slike naučnog i pedagoškog rada Milana Podunavca koje je učinjeno kroz tabloidne medije. Doprinos profesora Milana Podunavca političkoj teoriji i političkim naukama u celini je očigledan. O tome svedoče knjige koje je profesor Podunavac pisao na srpskom i na egleskom jeziku, kao i veliki broj naučnih tekstova, ogleda i analiza koje je do sada objavio. Njegova međunarodna akademska reputacija je nesporna; nedavno je sa profesorom Džonom Kinom, čuvenim teoretičarem civilnog društva i demokratije, objavio novu knjigu, a kao vrstu internacionalnog priznanja za naučni doprinos političkoj teoriji Milan Podunavac je dobio priliku da uredi dva broja međunarodnog naučnog časopisa Journal of Southern Europe and the Balkans. Njegov rad sa studentima je uvek bio prožet posvećenošću i usmerenošću ka problemu. On se nalazi u grupi profesora FPN koja je kontinuirano radila na poboljšaju uslova rada i učvršćivanju reputacije FPN u međunarodnoj akademskoj zajednici.

Nakon što je Senat Univerziteta u Beogradu doneo sramnu odluku o penzionisanju profesora Milana Podunavca, grupa profesora, docenata i asistenata sa Fakulteta političkih nauka i drugih fakulteta Univerziteta u Beogradu pripremila je apel za poštovanje akademskog integriteta koji će biti upućen Senatu Univerziteta u Beogradu sa zahtevom da se odluka od 27. juna poništi. Neophodno je i da javnost bude upoznata sa svim, a naročito sa teškim akademskim prekršajima koji se dešavaju na Univerzitetu u Beogradu, kako se nikada više ne bi ponovila situacija proganjanja univerzitetskih profesora i kako bi se čuvao akademski integritet Univerziteta. Nikada više ne bi smelo da se desi da najbolji među nama, umesto da budu nagrađivani za svoj rad, bivaju izloženi poniženju. Slučaj Milana Podunavca ne bismo smeli da odspavamo; ishod ovog slučaja biće merilo akademske i moralne snage ili pak posrnuća Univerziteta u Beogradu.

 
Peščanik.net, 09.07.2012.