Queeria – Centar za promociju kulture nenasilja i ravnopravnosti iz Beograda, u saradnji sa organizacijama Queer Zagreb i Sarajevski otvoreni centar i uz podršku Berghof Foundation, objavljuje

JAVNI KONKURS

za dostavljanje autorskih tekstova u produženom roku

U skladu sa svojom izdavačkom delatnošću, Queeria – Centar za promociju kulture nenasilja i ravnopravnosti u okviru projekta Dealing with the Past: Sexuality and Gender Perspective, objavljuje publikaciju odabranih autorskih tekstova.

Pravo dostavljanja radova imaju svi individualni/e autori/ke i autorske grupe sa prostora bivše Jugoslavije (Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Hrvatska, Kosovo, Makedonija, Slovenija, Srbija)

Tematski okvir:

Dostavljeni radovi treba da ukazuju na korelaciju poimanja roda i/ili seksualnosti na prostorima bivše SFRJ kao i današnjih, pojedinačnih država, sa ratovima tokom 1990-tih, porastom nacionalizma, etničke netrpeljivosti, uticaja institucija religije, ali i procesa koji se dešavaju u poslednjoj dekadi: tranzicija, demokratizacija, promocija i poštovanje ljudskih prava, pristupanje EU, ali i pojava ekstremnog nasilja i diskriminacije.

Kontekst:

Projekat Dealing with the Past: Gender & Sexuality Perspective, analizira promene koje su tokom poslednjih dvadeset godina nastale u dominantnim odnosima na polju roda i seksualnosti, a koje su pre svega, uzrokovane ratovima na prostoru bivše Jugoslavije. Takođe, važno je analizirati na koje je su načine pitanja roda i seksualnosti reflektovana u proces suočavanja sa prošlošću, tranzicije, demokratizacije i implementiranja ljudskih prava na prostoru bivše Jugoslavije.

Tokom ratova (1991-1996) silovan je i seksualno zlostavljan veliki broj žena. Bassiouni Report pokazuje da je svako deseto silovanje ili seksualno zlostavljanje u pomenutim ratovima bilo nasilje muškarca nad muškarcem. Paralelno sa ovim pojavama koje se odvijaju na ratištu, pre svega u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Srbiji, ali i drugim državama bivše Jugoslavije, dolazi do procesa retradicionalizacije rodnih uloga i do značajne promene u reprezentaciji žene i muškarca u javnosti. Ženska prava se neprestano dovode u pitanje, a jedno od fundametalnih ženskih prava – pravo na abortus, tema je kontinuirane javne debate.

Utvrđivanje patrijarhalnih obrazaca uticalo je na pojavu snažne homofobije, koju dokazuje nasilje koje se sprovodi nad pripadnicima/cama LGBT populacije. Tako, u Beogradu nije moguće održati bezbednu Gej paradu, u Zagrebu uvek neko biva pretučen, dok su se u Bosni ujedinili nacionalistički i verski ekstremisti iz svih dominantnih etničkih i verskih zajednica i sprečili održavanje prvog Sarajevo Queer Festivala.

Nakon ratova, u procesu demokratizacije i približavanja celog regiona Evropskoj uniji, jedan od najvećih problema odnosi se na prihvatanje i implementaciju ženskih i LGBT ljudskih prava. Istovremeno, ljudska prava ovih dveju grupa stalno su na udaru jakih nacionalističkih snaga, koje se oštro protive suočavanju sa prošlošću. Razlog protivljenja je navodni sukob ženskih i LGBT prava sa tradicionalnim sistemom vrednosti.

Kroz projekat Dealing with the Past: Gender & Sexuality Perspective analiziramo da li je moguće u potpunosti realizovati proces suočavanja sa prošlošću, ukoliko se izuzmu promene nastale unutar rodnih obrazaca kao i na polju seksualnosti, a koje su rezultat dominantnih nacionalističih politika devedesetih.

Rokovi:

Prijavu teme sa obaveznim apstraktom dostaviti 01.avgusta  2011. godine.

Autori/ke čiji apstrakti budu uzeti u dalje razmatranje dostaviće svoje radove najkasnije do 01. septembra 2011.

Uslovi:

Dostavljeni radovi moraju biti originalni.

Uz apstrakt koji treba da sadrži do 400 karaktera, prilažu se lični podaci autora/ke:ime, prezime, broj telefona i e-mail adresa i kratka biografija (do 100 reči).

Radovi se šalju na bosanskom/crnogorskom/hrvatskom/srpskom jeziku, u elektronskoj verziji na adresu [email protected] sa naznakom: Za konkurs.

 
Queeria – Centar za promociju kulture nenasilja i ravnopravnosti, 25.06.2011.

Peščanik.net, 25.06.2011.