MANIFEST O SEKULARIZMU

Polazeći od:

– svesti da je sekularno društvo tekovina modernog doba i da je afirmacija sekularnih vrednosti nužan uslov održavanja i jačanja demokratskog poretka zasnovanog na poštovanju ljudskih prava;

– uvida u sve agresivnije mešanje verskih zajednica, pre svega Srpske pravoslavne crkve, u državne poslove, zbog čega najveću odgovornost snosi država;

– tendencije rasta klerikalizacije društva;

– činjenice da ukidanje odvojenosti verskih zajednica od države ugrožava osnovna ljudska prava svih građanki i građana, kako verujućih, tako i neverujućih;

Koalicija za sekularnu državu predlaže Manifest o sekularizmu.

Mi smo:

Koaliciju za sekularnu državu pokrenula je početkom 2006. godine grupa nevladinih organizacija, reagujući na Zakon o crkvi i verskim zajednicama.

Koaliciju čine: aktivisti/kinje civilnog društva, pre svega organizacija za mir i ljudska prava, autonomnih ženskih grupa, eksperti i ekspertkinje pravnih i uopšte humanističkih nauka, aktivisti/kinje političkih partija građanske orijentacije, ukratko građanke i građani zabrinuti/e zbog sve veće klerikalizacije u Srbiji, gubljenja sekularnog karaktera države i jačanja uticaja verskih zajednica, pre svega Srpske pravoslavne crkve na državne poslove, na obrazovni sistem i uopšte na javni život u Srbiji.

Zalažemo se:

– Za sekularnu državu – potpunu odvojenost crkve od države, nemešanje crkve u državne poslove, ali i nemešanje države u religijska pitanja;

– Za laički obrazovni sitem – za škole u kojima nema verske indoktrinacije i mešanja crkve i verskih institucija, zasnivanje obrazovanja na temeljima naučnog racionalizma;

– Za slobodu verispovesti – afirmisanje prava da se pripada verskoj zajednici, da se ona promeni ili napusti, te najzad, da se ne veruje i ne pripada ni jednoj verskoj zajednici;

– Za jednak tretman verujućih i neverujućih – odsustvo bilo kakve vrste diskriminacije, ili privilegija kod javnog ispoljavanja vere ili odsustva verovanja;

– Za društvo u kome je ispoljavanje veroispovesti isključivo privatna stvar svakog pojednica/pojednike, a naročito državnih funkcionera/funkcionerki.

Nameravamo:

– Da upozorimo javnost da gubljenje sekularnog karaktera države ima ozbiljne posledice po mir, demokratiju, ljudska prava, posebno ženska ljudska prava;

– Da ukažemo na stalne zloupotrebe religije, tradicije, nacije, kulturnog nasleđa u političke svrhe, radi sticanja legitimiteta, zadobijanja političke moći, sticanja političkih poena itd;

– Da podržimo istinsku slobodu veroispovesti i sekularizam kao ključnu tekovinu modernog doba;

– Da podstičemo i širimo slične koalicije unutar civilnog društva jer na taj način najbolje štitimo mir, demokratiju i ljudska prava.

Pokrećemo:

– Edukativne aktivnosti širenjem informacija o vrednostima sekularizma, putem letaka, brošura, javnih tribina, seminara…;

– Zakonodavne inicijative, od kojih će prva biti ocena ustavnosti Zakona o crkvi i verskim zajednicama;

– Organizujemo 10. decembra na Međunarodni dan ljudskih prava niz aktivnosti pod sloganom „ Stop klerikalizaciji“, o čijem ćemo sadržaju blagovremeno obavestiti javnost.

Žene u crnom

Centar za mir i razvoj demokratije

Centar za unapređenje pravnih studija, CUPS

Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji

Inicijativa mladih za ljudska prava

Beogradski centar za ljudska prava

Komitet pravnika za ljudska prava, YUCOM

Queeria, centar za promociju kulture nenasilja i različitosti

List Republika

Socijaldemokratska unija, SDU

Urban In, Novi Pazar

Beograd, 9. oktobra 2007.

Peščanik.net, 09.10.2007.

ATEIZAM