(“Sl. glasnik RS”, br. 78/2006)

Član 1

Ovom odlukom utvrđuje se visina i način obračuna i plaćanja naknada za korišćenje Predela izuzetnih odlika “Šargan-Mokra Gora”.

Član 2

Naknadu za korišćenje Predela izuzetnih odlika “Šargan-Mokra gora” plaćaju preduzeća i druga pravna lica, preduzetnici i građani (u daljem tekstu: korisnici) koji prilikom obavljanja delatnosti, drugih radnji i posete koriste pogodnosti Predela izuzetnih odlika “Šargan-Mokra Gora” kao zaštićenog prirodnog dobra (u daljem tekstu: zaštićeno područje).

Naknada iz stava 1. ovog člana plaća se za:

1. obavljanje određenih delatnosti u zaštićenom području korišćenjem prostora i drugih nepokretnosti i pojedinih prirodnih resursa;

2. korišćenje posebno uređenih terena u zaštićenom području ili terena pogodnih za određene namene;

3. korišćenje imena i znaka zaštićenog područja, odnosno “Parka prirode Mokra Gora” d.o.o;

4. korišćenje usluga koje pruža “Park prirode Mokra Gora” d.o.o;

5. posetu, odnosno ulazak u zaštićeno područje.

Član 3

Naknada za obavljanje delatnosti utvrđuje se i plaća za sledeće delatnosti:

1. Turizam

1) Za delatnost turističkog posredovanja naknadu plaćaju agencije, preduzeća, biroi, radnje i drugi registrovani subjekti za tu vrstu usluga, u godišnjem iznosu od 7.544,00 dinara;

2. Ugostiteljstvo

1) Za usluge smeštaja ili ishrane naknadu plaćaju ugostiteljski objekti, i to:

– hoteli i moteli, po ležaju, u godišnjem iznosu od 2.105,00 dinara,

– odmarališta i drugi slični objekti, po ležaju, u godišnjem iznosu od 1.351,00 dinara;

2) Za ugostiteljske usluge bez smeštaja naknadu plaćaju:

– restorani, kafane, barovi, diskoteke, poslastičarnice i slični objekti, po m2 podne površine, u godišnjem iznosu od 1.421,00 dinara,

– privremeni objekti (kiosci, bifei i sl.), po m2 površine, u godišnjem iznosu od 7.544,00 dinara,

– montažni objekti (šatori i sl.) za vreme vašara i drugih javnih manifestacija, po m2 površine, u dnevnom iznosu od 1.619,00 dinara.

U površinu objekta računa se pored zatvorenog prostora i spoljašnji prostor na kome se pruža usluga (terase, bašte, trotoari i sl.).

3. Trgovina

1) Za delatnost trgovine na malo naknadu plaćaju:

– prodavnice prehrambenih i neprehrambenih proizvoda, po m2 podne površine, u godišnjem iznosu od 754,00 dinara,

– benzinske stanice, po m2 pokrivene površine objekta, u godišnjem iznosu od 3.018,00 dinara,

– pokretne tezge za prodaju suvenira (osim domaće radinosti) i drugi pokretni objekti namenjeni prodaji robe, po jednoj tezgi ili pokretnom objektu, u dnevnom iznosu od 450,00 dinara;

2) Za delatnost trgovine na veliko, svim vrstama robe, uključujući i građevinski materijal, naknadu plaćaju:

– stovarišta svih vrsta, po m2 ukupne površine, u godišnjem iznosu od 1.421,00 dinara.

4. Usluge iznajmljivanja

Naknadu za usluge iznajmljivanja plaćaju pravni subjekti za:

1) iznajmljivanje motornih sanki, motornih bicikala, motocikala i motornih četvoro i trotočkaša (“bagija” i “terenaca”) po komadu, u dnevnom iznosu od 1.500,00 dinara;

2) iznajmljivanje bicikala, po komadu, u dnevnom iznosu od od 50,00 dinara.

5. Snimanje filmova i fotografisanje

Za snimanje filmova i fotografisanje u komercijalne svrhe u zaštićenom području naknadu plaćaju pravna i fizička lica, i to:

1) za igrane, reklamne i druge filmove, po započetom danu rada/snimanja, u iznosu od 8.900,00 dinara,

2) za dokumentarne filmove, po započetom danu rada, u iznosu od 4.450,00 dinara,

3) za komercijalne filmove, po započetom danu rada, u iznosu od 3.000,00 dinara

4) komercijalno fotografisanje, po započetom danu rada, u iznosu od 1.491,00 dinara.

6. Transport

Za transport ljudi, tereta, energije, signala telekomunikacija i tečnih i drugih materija naknadu plaćaju pravna i fizička lica koji su vlasnici ili im je povereno upravljanje objektima i opremom za transport, i to za:

1) železnicu, ski-liftove i žičare, po metru dužnom, u godišnjem iznosu od 350,00 dinara,

2) javne puteve, po metru dužnom, u godišnjem iznosu od 160,00 dinara,

3) visokonaponske elektrovodove, po metru dužnom, u godišnjem iznosu od 80,00 dinara,

4) PTT vodove, po metru dužnom, u godišnjem iznosu od 80,00 dinara,

5) cevovode, po metru dužnom, u godišnjem iznosu od 80,00 dinara,

6) TV releje i bazne stanice mobilne telefonije, po objektu, u godišnjem iznosu od 80.000,00 dinara.

Član 4

Naknada za korišćenje posebno uređenih ili pogodnih terena za određene namene utvrđuje se i plaća za:

1. Sport i rekreaciju

Naknadu za korišćenje terena ili objekata uređenih za potrebe sporta i rekreacije plaćaju vlasnici tih terena ili objekata (izuzev škola), i to za sportske terene, po m2 površine, u godišnjem iznosu od 15,00 dinara.

2. Postavljanje reklama

Za reklame koje se postavljaju u zaštićenom području, naknadu plaćaju pravna i fizička lica koja reklamiraju proizvode i usluge i to po površini reklamnog panoa:

1) do jednog m2, u godišnjem iznosu od 14.913,00 dinara,

2) preko jednog m2, za svaki sledeći m2, u godišnjem iznosu od 2.983,00 dinara;

3. Kuće za odmor – vikendice

Za korišćenje kuća za odmor – vikendica u zaštićenom području naknadu plaćaju vlasnici tih nepokretnosti, i to po jednom m2 podne površine, u godišnjem iznosu od 88,00 dinara.

Član 5

Naknadu za korišćenje imena i znaka zaštićenog područja i “Parka prirode Mokra Gora” d.o.o. plaćaju pravna i fizička lica kada to ime, odnosno znak upotrebljavaju u:

1. nazivu firme, na memorandumu i drugim dokumentima,

2. oznaci proizvoda,

3. reklamama, prospektima, brošurama i drugim reklamnim materijalima.

Član 6

Naknadu za korišćenje usluga koje pruža “Park prirode Mokra Gora” d.o.o. plaćaju korisnici tih usluga za:

1. Usluge organizovanog obilaska i prezentacije posebnih prirodnih i kulturnih vrednosti na zaštićenom području, uz pratnju vodiča – nadzornika “Parka prirode Mokra Gora” d.o.o. i to:
1) učenici po osobi, u jednokratnom iznosu14,00 dinara,
2) ostali građani, po osobi, u jednokratnom iznosu21,00 dinara;
2. Korišćenje parking prostora kojim upravlja i koji održava “Park prirode Mokra Gora” d.o.o. po vozilu, za jedan dan, i to za:
1) autobuse150,00 dinara,
2) putnička vozila50,00 dinara,
3) prikolice i kamp-prikolice150,00 dinara,
4) kamione150,00 dinara,
5) šlepere i kamione sa prikolicom250,00 dinara,
6) traktore i druga poljoprivredna vozila75,00 dinara.

Član 7

Za ulazak u zaštićeno područje naknadu plaćaju vlasnici, odnosno korisnici motornih vozila kupovinom ulaznice.

Cena ulaznice iz stava 1. ovog člana utvrđuje se po motornom vozilu u dnevnom iznosu i to za:
1) putničko vozilo50,00 dinara,
2) autobus150,00 dinara,
3) teretno vozilo200,00 dinara,
4) teretno vozilo sa poluprikolicom ili prikolicom250,00 dinara,
5) šleper i vučni voz350,00 dinara.

Za ulazak u zaštićeno područje putnika koji se prevoze železničkim kompozicijama “Šarganske osmice“ i železničkim kompozicijama drugih prevoznika, naknadu plaća preduzeće koje upravlja železničkom prugom i objektima, odnosno preduzeće koje je vlasnik železničke kompozicije, za dane u kojima se saobraćaj odvija, u dnevnom iznosu od 500,00 dinara.

Za pojedine kategorije vlasnika, odnosno korisnika motornih vozila iz stava 2. ovog člana (žitelji, zaposleni, redovni javni prevoznici i dr.), “Park prirode Mokra gora” d.o.o. utvrdiće beneficije ili oslobađanje od plaćanja naknade.

Član 8

Naknada iz člana 3. tač. 1, 2, 3, i 6. i člana 4. tač. 1, 3. i 4. obračunava se u godišnjem iznosu i plaća tromesečno, na osnovu fakture “Parka prirode Mokra gora” d.o.o, najkasnije do 15. datuma prvog meseca u narednom tromesečju.

Naknada iz člana 3. tačka 2. podtačka 2), treća alineja (montažni objekti) i člana 3. tačka 5. (snimanje i fotografisanje) plaća se u ukupnom obračunatom iznosu prilikom pribavljanja odobrenja za postavljanje montažnog objekta, odnosno odobrenja za snimanje i fotografisanje u komercijalne svrhe, na osnovu fakture “Parka prirode Mokra Gora” d.o.o.

Naknada iz člana 3. tačka 3. podtačka 1), treća alineja (pokretne tezge) obračunava se dnevno i može se plaćati po tromesečnoj fakturi “Parka prirode Mokra Gora” d.o.o. ili u dnevnom iznosu nadzorniku ili drugom ovlašćenom radniku “Parka prirode Mokra Gora” d.o.o. preko blok uplatnice, a na zahtev lica može se izdati i račun.

Naknada iz člana 6. obračunava se dnevno i plaća nadzorniku ili drugom ovlašćenom radniku “Parka prirode Mokra Gora” d.o.o.

Naknada iz člana 5. obračunava se i plaća godišnje u visini od 2% ukupnog prihoda prometa roba i usluga koji se ostvare pod imenom i znakom Predela izuzetnih odlika “Šargan-Mokra Gora”.

Naknada iz člana 7. stav 2. plaća se na deonici magistralnog puta M 3 Užice-Višegrad koja prolazi kroz zaštićeno područje, kupovinom ulaznice na mestima posebno utvrđenim i uređenim za te namene.

Naknada iz člana 7. stav 2. obračunava se dnevno i plaća tromesečno na osnovu fakture “Parka prirode Mokra Gora” d.o.o, najkasnije do 15. datuma prvog meseca u narednom tromesečju.

Član 9

Bliže uslove, način i mesto naplate naknada iz člana 7, izgled ulaznice, uslove i visinu popusta ili oslobađanja od plaćanja te naknade utvrdiće “Park prirode Mokra Gora” posebnim aktom.

Član 10

Naknade utvrđene ovom odlukom uplaćuju se na račun “Parka prirode Mokra Gora” d.o.o.

Sredstva ostvarena od naknada po ovoj odluci koriste se za zaštitu i razvoj Predela izuzetnih odlika “Šargan-Mokra Gora”.

Član 11

Ova odluka stupa na snagu po dobijanju saglasnosti Ministarstva nauke i zaštite životne sredine osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije”.

Peščanik.net, 19.03.2009.