Najnovije izmene i dopune zakona o narodnim poslanicima, koji će se za nekoliko dana naći pred poslanicima skupštine, zadržale su rešenje po kome će svaki četrvti kandidat na listi biti žena. To znači 25% žena u Skupštini Srbije, što je suprotno preporukama EU, ratifikovanim konvencijama UN, našem Zakonu o ravnopravnosti polova i Ustavu Srbije.

Procenat od 30% je minimalni standard zastupljenosti žena u parlamentu (UN predviđaju 40%). I Ustav Srbije obavezuje državu na razvijanje politike jednakih mogućnosti za žene i muškarce, što je nemoguće ostvariti ukoliko žene imaju otežan pristup mestu na kome se kreiraju sve politike – Narodnoj Skupštini.

Zbog želje da očuvaju već stečena prava žena, predstavnici i predstavnice nevladinih oranizacija, medija, sindikata i političkih stranaka danas i sutra potpisuju otvoreno pismo koje će u sredu, 18 maja, biti upućeno svim narodnim poslanicima u Skupštini Srbije, sa zahtevom da podrže amandman Aleksandre Jerkov iz Lige socijaldemokrata Vojvodine, kojim bi žene dobile svako treće mesto u Skupštini Srbije.

OTVORENO PISMO NARODNIM POSLANICIMA I POSLANICAMA SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE

Mi dole potpisani članovi i članice, funkcioneri i funkcionerke političkih stranaka, nevladinih organizacija, medija i sindikata, kao i građanke i građani Srbije, podržavamo inicijativu za usvajanje amandmana na Predlog Zakona o izmenama i dopunama zakona o izboru narodnih poslanika, kojim se propisuje da se na svakom trećem mestu na izbornim listama mora naći manje zastupljen pol. Tražimo da navedeni Zakon usvojite sa podnetim amandmanom kao njegovim sastavnim delom.

Takođe tražimo da usvojite član 15 Predloga zakona koji glasi: „Kad poslaniku – pripadniku manje zastupljenog pola na izbornoj listi prestane mandat pre isteka vremena na koje je izabran, mandat se dodeljuje prvom sledećem kandidatu – pripadniku istog pola sa te izborne liste“.

Ovim amandmanom i članom 15 osigurava se ravnopravnije učešće oba pola u republičkom parlamentu, što je garantovano Ustavom Republike Srbije i Zakonom o ravnopravnosti polova.

Tražimo da svako treće mesto na izbornim listama bude garantovano za manje zastupljen pol. Time će se obezbediti uključivanje različitih perspektiva u diskusiju o pitanjima važnim za život svih građana i građanki naše zemlje. Ova mera doprineće uzimanju u obzir pitanja koja se odnose na ekonomski položaj žena, poštovanje prava i popravljanje ukupnog položaja žena u našem društvu.

Od vas očekujemo da svojim glasom podržite pravo da žene budu birane i izabrane u Skupštinu Republike Srbije, u minimalnom procentu od 30%.

Peščanik.net, 16.05.2011.

TEMA – FEMINIZAM