Predmet ovog istraživanja je veza između karaktera države i korupcije. Prvo ćemo pokazati jačanje “partijske države” i porast sistemske korupcije. Zatim ćemo prikazati kako funkcioniše partijski monopol na državu u uslovima višepartijskog sistema. Cilj nam je da otkrijemo strukturne mehanizme koje političke partije koriste da bi “zarobile” javnu imovinu i distribuciju rukovodećih položaja u javnom sektoru (u bilo kom njegovom delu); oni omogućavaju prisvajanje (korumpiranje) države za partijske, lične i korporativne interese. Te mehanizme ćemo prikazati kako na centralnom tako i na lokalnom nivou. Takođe ćemo analizirati poziciju regulatornih institucija i ulogu pojedinih zakona, u prvom redu o finansiranju političkih stranaka, kao mehanizama koji omogućavaju ukrštanje i spoj biznisa i političkih struktura. Potom ćemo analizirati kako građani Srbije vide ulogu partija u “zarobljavanju” države i u korupciji; koristićemo ispitivanja javnog mnenja sprovedena za potrebe istraživanja partijske države u Srbiji. Potom ćemo predložiti mere koje bi trebalo preduzeti kako bi se smanjio ili neutralisao fenomen zarobljene (partijske) države kao ključni uzrok lošeg upravljanja, netransparentnosti vlasti i potiskivanja javnog interesa za račun privatnog.

PDF Partijska država

Republika, april 2007.

Peščanik.net, 06.04.2007.


The following two tabs change content below.
Vesna Pešić

Vesna Pešić

Vesna Pešić, političarka, borkinja za ljudska prava i antiratna aktivistkinja, sociološkinja. Diplomirala na Filozofskom fakultetu u Beogradu, doktorirala na Pravnom, radila u Institutu za društvene nauke i Institutu za filozofiju i društvenu teoriju, bila profesorka sociologije. Od 70-ih pripada peticionaškom pokretu, 1982. bila zatvarana sa grupom disidenata. 1985. osnivačica Jugoslovenskog helsinškog komiteta. 1989. članica Udruženja za jugoslovensku demokratsku inicijativu. 1991. članica Evropskog pokreta u Jugoslaviji. 1991. osniva Centar za antiratnu akciju, prvu mirovnu organizaciju u Srbiji. 1992-1999. osnivačica i predsednica Građanskog saveza Srbije (GSS), nastalog ujedinjenjem Republikanskog kluba i Reformske stranke, sukcesora Saveza reformskih snaga Jugoslavije Ante Markovića. 1993-1997. jedna od vođa Koalicije Zajedno (sa Zoranom Đinđićem i Vukom Draškovićem). 2001-2005. ambasadorka SR Jugoslavije, pa SCG u Meksiku. Posle gašenja GSS 2007, njegovim prelaskom u Liberalno-demokratsku partiju (LDP), do 2011. predsednica Političkog saveta LDP-a, kada napušta ovu partiju. Narodna poslanica (1993-1997, 2007-2012).

Vesna Pešić

Latest posts by Vesna Pešić (see all)