Saopštenje

Zabrinuti zbog svrhe studiranja pravnih nauka i, uopšte, smisla sticanja bilo kog akademskog zvanja, a povodom izbora sudija koji je izvršio Visoki savet sudstva, Javno objavljenog dana 17.12.2009. godine i izbora zamenika javnih tužilaca objavljenog 16.12.2009. godine, smatrajući da se radi o pitanju od opšteg društvenog i državnog značaja, Studentski Parlament Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Studentski Parlament Pravnog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu, Studentski Parlament Pravnog fakulteta Univerziteta u Nišu, Studentski Parlament Pravnog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu i Studentski Parlament Pravnog fakulteta Univerziteta u Prištini – Kosovska Mitrovica izdaje sledeće

Javno Saopštenje

1. Odluke o izboru sudija i tužilaca su donete na nelegitiman i nelegalan način, jer su oba organa – Visoki savet sudstva i Državno veće tužilaca radili i odlučivali u nepotpunom sastavu, suprotno Ustavu i Zakonu.

2. U Visoki savet sudstva, u dva navrata, od strane Narodne skupštine Srbije nije izabran ni jedan od predloženih kandidata iz reda profesora svih Pravnih fakulteta u Srbiji, iako su oni svojim kvalitetom to zaslužili, dok član Visokog saveta sudstva iz reda advokata nije izabran od strane svoje profesije na zakonom predviđeni način, te kao takav ne može predstavljati advokaturu.

3. Oba organa, i VSS i DVT, radili su i odlučivali pod velom državne tajne, skriveni od očiju stručne i opšte Javnosti, čime su njihov rad i odlučivanje bili nezakoniti, netransparentni i suprotni načelima demokratije.

4. Iza ovakvog nezakonitog, neJavnog i nedemokratskog načina rada VSS-a i DVT-a stoji očigledni uticaj interesne grupe oličene u Slobodanu Homenu – državnom sekretaru u Ministarstvu pravde, Nenadu Konstantinoviću – predsedniku administrativnog odbora Narodne skupštine Srbije, Bošku Ristiću – predsedniku odbora za pravosuđe Skupštine RS i Dragoljubu Đorđeviću – privremenom predsedniku Advokatske komore Srbije.

5. Molimo da se više ne narušava pijetet upokojenih sudija. Nema opravdanja za neznanje i ishitrenost kojima se ismeva etika i remeti mir ožalošćene porodice umrlog, a izabranog sudije.

6. Mi, studenti pravnih fakulteta u Republici Srbiji, zahtevamo da se izvrši na zakonom predviđeni način izbor predstavnika profesora pravnih fakulteta u Srbiji i predstavnika advokature u VSS i DVT, te da se nakon toga sprovede procedura izbora sudija i tužilaca uz puno poštovanje principa zakonitosti i Javnosti.

Obrazloženje saopštenja

Činjenica je da je Visoki savet sudstva počeo sa radom u aprilu 2009. godine bez predstavnika obe nezavisne profesije – i profesure i advokature. Predstavnik iz reda profesora Pravnih fakulteta u Srbiji nikada nije izabran u VSS, iako prof. akademik Slobodan Perović spada u red najvećih imena u istoriji naše pravne nauke, a prof. Zoran Tomić spada u krug najboljih i najuglednijih profesora Pravnog fakulteta u Beogradu. Predstavnik iz reda advokata izabran je od strane Narodne skupstine Srbije 25. oktobra 2009. godine, nakon što je rad i odlučivanje po pitanju izbora sudija najvećim delom bio završen, ali je njegovom izboru prethodila nelegalna i nelegitimna procedura odlučivanja u Advokatskoj komori Srbije, jer predloženi kandidat nije izabran na način kojim se obezbeđuje najšira zastupljenost članstva, a to je Skupština Advokatske komore Srbije, već je izabran od strane Upravnog odbora AKS, koji za takvu vrstu odlučivanja nije bio nadležan. Posebnu pažnju privlači i činjenica da su nelegalno izabrani advokat iz Niša Dejan Ćirić i Boško Ristić – kumovi.

Dakle, VSS je radio i odlučivao u krnjem sastavu i sa članom iz reda advokata koji nije izabran u skladu sa Zakonom o visokom savetu sudstva, pa su i odluke VSS nezakonite i time ništave.

Rad i VSS i DVT je bio netransparentan i nedemokratski, jer se predstavnici profesure i advokature nisu konsultovali sa svojom bazom, koju je trebalo da predstavljaju, već su predstavljali same sebe. To je uslovilo da ne bude izabran veći broj sudija i jedan broj tužilaca koji bi po redovnom toku stvari morali biti izabrani.

Izvesno je da su glavni kreatori svih ovih događanja pripadnici interesne grupe oličeni u imenu Slobodana Homena, Nenada Konstantinovića i Boška Ristića, kao i privremenog predsednika AK Srbije Dragoljuba Đorđevića, koji su, zaklanjajući se iza potrebe reformisanja pravosudnog sistema, zapravo radili samo u korist svojih privatnih interesa, zbog čega bi morali biti po hitnom postupku smenjeni. Postoje dokazi da su pomenuta lica aktivno učestvovala u opstrukciji izbora profesora i advokata u Narodnoj skupštini Srbije u dva navrata, kao i da su, zajedno sa privremenim predsednikom AKS Dragoljubom Đorđevićem kao svojm eksponentom u AKS, uticali na rad i odlučivanje AKS po pitanju izbora njenih predstavnika u VSS i DVT, o čemu postoje, izmedju ostalog, pismene i usmene izjave uglednog advokata i istaknutog pravnika Slobodana Šoškića.

Mi, studenti pravnih fakulteta, raspolažemo dovoljnim znanjem da tvrdimo da je pravilnim tumačenjem Zakona o VSS i Zakona o DVT izbor svojih predstavnika mogla da izvrši isključivo njihova profesija, a da je na Narodnoj skupštini Srbije izbor predstavnika dve nezavisne profesije morao da bude potvrđen. Pošto se to nije dogodilo, izvesno je da nisu poštovane vrednosti i značaj navedenih profesija koje im i Zakon o visokom savetu sudstva i Zakon o državnom veću tužilaca daju, te da nisu vrednovani stručni i moralni kriterijumi, već da je dnevno politička podobnost bila isključivo merilo za izbor predstavnika u pomenuta dva organa.

Jedino moguće rešenje, na kome mi studenti insistiramo, jeste da se izvrši zakonit izbor predstavnika obe nezavisne profesije – profesure i advokature u oba organa, i VSS i DVT, te da se nakon toga u transparentnoj i demokratskoj atmosferi izvrši ponovni izbor sudija i tužilaca. U suprotnom smatraćemo da i najviša vlast u Srbiji stoji iza ovakvog načina rada gore pomenute interesne grupe i odlučivanja po pitanju izbora sudija i tužilaca, te da ni njoj nije stalo da Srbija postane pravna država po standardima Evropske unije, uz puno poštovanje ljudskih prava i sloboda. Sa svoje strane obećavamo da ćemo do kraja istrajati, kao mladi juristi i intelektualna budućnost Srbije, na ostvarenju ovih ciljeva.

U Beogradu, dana 20. decembra 2009. godine:

Studentski Parlament Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu
Studentski Parlament Pravnog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu
Studentski Parlament Pravnog fakulteta Univerziteta u Nišu
Studentski Parlament Pravnog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu
Studentski Parlament Pravnog fakulteta Univerziteta u Prištini – Kosovska Mitrovica

Peščanik.net, 06.01.2010.

REFORMA PRAVOSUĐA