Beleška uz ovaj broj Reči

 
Najveći deo ovog broja Reči čine tekstovi napisani na osnovu izlaganja sa konferencije “Obrazovanje za demokratiju”, koja je održana u Beogradu 21. i 22. septembra 2012. godine. Tim tekstovima priključeni su i transkripti razgovora koji su se u okviru odgovarajućih panela vodili posle izlaganja. Struktura ove Reči gotovo je istovetna strukturi same konferencije. To se jasno vidi i iz brošure s konferencije koju ovde preštampavamo ispred ostalih priloga. Smatrali smo da će čitaocima biti od koristi da makar i letimično prođu kroz program i upoznaju se sa osnovnim temama konferencije, predavačima i diskutantima, kao i sa sažecima izlaganja.

Zahvaljujemo se predavačima i diskutantima što su odvojili vreme i da se dobro pripreme za konferenciju i da posle konferencije svoja izlaganja prirede za objavljivanje. Zahvaljujemo i osobama koje su pratile konferenciju i aktivno učestvovale u debatama. Tri javljanja iz tih debata, na str. 132, 137 i 195, pripadaju osobama kojima, našom greškom, nismo zabeležili ime. Izvinjavamo se zbog toga i njima i čitaocima.

Iz brošure se takođe vidi da je konferencija imala i nešto što smo uslovno nazvali “pratećim” programom. Reč je o predavanjima koja su profesori Walter Feinberg, Rima D. Apple i Michael W. Apple održali na Filozofskom fakultetu i Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Predavanje profesorke Apple nalazi se u “dodatku” posle materijala sa same Konferencije.

U tom istom dodatku, zainteresovani čitaoci mogu naći i jedanaest kratkih tekstova polemike koja se vodila na internet stranama Peščanika. U dogovoru sa urednicama Peščanika, polemika je osmišljena kao neka vrsta letnje najave za septembarsku konferenciju. Iako polemika na neki način jeste bila isprovocirana s “predumišljajem”, njen tok i učesnici nisu mogli biti planirani. Zahvaljujemo se učesnicima polemike na kvalitetnim prilozima. Zahvala ide i urednicama Peščanika Svetlani Lukić i Svetlani Vuković koje su i medijski i prijateljski podržale konferenciju, a potom i dozvolile da čitavu polemiku uvrstimo u ovaj broj.

Na početku brošure dati su i podaci o organizaciji konferencije. Tome ovde treba dodati dve stvari. Prva se tiče profesionalne, u najboljem smislu te reči, pomoći agencije “Miross” oko pripreme i realizacije konferencije, na čemu im se i ovde ponovo zahvaljujemo.

Druga stvar tiče se uverenja što ih delimo sa osobama iz Fondacije za otvoreno društvo, s kojima smo zajedno radili na osmišljavanju i realizaciji konferencije. Objavljivanjem knjiga i posebnih brojeva časopisa Reč o obrazovanju, kao i samom konferencijom, i Fondacija za otvoreno društvo i Fabrika knjiga skreću pažnju na važnost obrazovanja u savremenoj pluralnoj političkoj zajednici. Konferencijom je obeleženo i 20 godina rada Fondacije. Nadamo se da smo, s naše strane, predanim i kompetentnim radom i na publikacijama i u vezi s konferencijom dosegli nivo ugleda ove institucije, koja već dve decenije daje znatan doprinos unapređivanju društvenog života u Srbiji.

Dejan Ilić, Ana Kolarić

 
Iz sadržaja


Obrazovanje i javni interes

Patricia White: Građansko obrazovanje u demokratiji
Nenad Dimitrijević: Obrazovanje nakon moralnog pada: Kontekstualna odbrana perfekcionizma
Predrag Brebanović: Humanistika i “javni interes”
Ana Kolarić: Pedagogija i odgovornost: Razmišljanja o nastavi književnosti
Tinde Kovač Cerović: Obrazovanje obespravljenih


Obrazovanje i tržište

Michael W. Apple: Proizvodnja razlike: Neoliberalizam, neokonzervativizam i politika reforme obrazovanja
Aleksandar Baucal: Ne samo za tržište: O ključnim kompetencijama sledeće generacije građana
Dejan Ilić: Demokratija za obrazovanje
Dean Duda: Visoko obrazovanje kao javno dobro: Primjer iz regije


Kohezivna funkcija obrazovanja

Walter Feinberg: Obrazovanje građana za liberalno pluralno društvo
Dubravka Stojanović: Nastava istorije kao predvojnička obuka
Nenad Veličković: Nacionalizam u obrazovanju, na primjeru dejtonske BiH
John White: Školski program zasnovan na ciljevima i unapređivanje društvene kohezije


Uz konferenciju

Rima D. Apple: Razmišljanja o poziciji žena na univerzitetu danas
Viktor Ivančić: Mrtvi i hranjeni
Dejan Ilić: Za besplatne škole
Viktor Ivančić: Protiv nametnutih škola
Vojislav Pejović: Biti djeca
Dejan Ilić: Šta da se radi?
Vojislav Pejović: Korak po korak
Rastislav Dinić: Hvala vam što jedete sladoled
Viktor Ivančić: Školovanje ludom radovanje
Dejan Ilić: Zašto su važne priče
Vojislav Pejović: Tekst, kontekst, priča
Aleksandar Baucal: O pričama i znanjima

 
Preuzmite PDF nove Reči, 83.29

Peščanik.net, 13.03.2013.