biljka čuvarkuća

Foto: Predrag Trokicić

Povodom nedavnog komentara ministra Šarčevića o učešću akademske zajednice u subotnjim protestima, smatram da je potrebno podsetiti na sledeće:

1. Ustavom Republike Srbije svakom građaninu i građanki zajamčena je sloboda mišljenja, izražavanja, mirnog okupljanja, kao i upućivanja peticija. Ta prava pripadaju i članovima akademske zajednice, uz obavezu da unutar univerziteta deluju politički neutralno.

2. Zakon o visokom obrazovanju definiše principe na kojima se zasniva delatnost visokog obrazovanja. Među njima su: otvorenost prema javnosti i građanima, uvažavanje humanističkih i demokratskih vrednosti nacionalne i evropske tradicije, i poštovanje ljudskih prava i građanskih sloboda.

3. Univerzitet u svom Kodeksu profesionalne etike podržava i podstiče slobodu mišljenja i izražavanja članova univerzitetske zajednice. Shodno tome, članovi akademske zajednice imaju pravo na javno istupanje i slobodu izražavanja, uključujući i nastupe pred publikom i u sredstvima javne komunikacije.

4. Ličnost svakog člana univerzitetske zajednice, koju čine nastavno i naučno osoblje, studenti, saradnici i vannastavno osoblje, mora uvek da bude poštovana, u skladu sa ustavnim i zakonskim jemstvima integriteta, dostojanstva i prava na privatnost.

prof. dr Ivanka Popović
rektorka Univerziteta u Beogradu

Univerzitet u Beogradu, 05.02.2019.

Peščanik.net, 06.02.2019.

PROTESTI 2018/19.