Posle toliko napisa i pitanja u vezi sa doktorskom disertacijom gospodina Nebojše Stefanovića, ostaje i jedno drugo pitanje za građane Srbije: „Da li je moguće da ovu zemlju vode ljudi koji ne znaju da primenjuju njene zakone?“ Onog momenta kada je pala sumnja da ova doktorska disertacija nije originalno naučno delo, na osnovu koga bi njen autor mogao dobiti akademsko zvanje „doktor nauka“, otvoreno je za nas pravnike relativno jednostavno pitanje: kako se ta dilema može otkloniti.

U čl. 1 Zakona o opštem upravnom postupku (ZUP) je propisano: „Po ovom zakonu dužni su da postupaju državni organi kad u upravnim stvarima, neposredno primenjujući propise, rešavaju o pravima, obavezama ili pravnim interesima fizičkog lica, pravnog lica ili druge stranke, kao i kad obavljaju druge poslove utvrđene ovim zakonom.“

U čl. 2 ZUP-a je propisano: „Po ovom zakonu dužna su da postupaju i preduzeća i druge organizacije kad u vršenju javnih ovlašćenja koja su im poverena zakonom rešavaju, odnosno obavljaju druge poslove iz čl.1 ovog zakona.“

U smislu čl. 32 Zakona o visokom obrazovanju nema dileme da Megatrend univerzitet predstavlja ustanovu kojoj je po zakonu povereno vršenje delatnosti visokog obrazovanja, koja delatnost je od opšteg društvenog interesa u smislu čl. 2 Zakona o visokom obrazovanju. Ovaj univerzitet je jedino nadležan da u smislu čl. 101 stav 4. Zakona o visokom obrazovanju oglasi ništavom diplomu o stečenom naučnom nazivu doktora nauka, ako utvrdi da doktorska disertacija nije originalni naučni rezultat rada kandidata.

Prema čl. 113 i čl. 114 ZUP-a sâm Megatrend univerzitet bi mogao po službenoj dužnosti da pokrene prvostepeni postupak, ali je očigledno da ljudi koji ga vode to nisu želeli da učine. Druga mogućnost prema imperativnim propisima je zahtev za pokretanje prvostepenog upravnog postupka za ocenu sporne disertacije koju je moguće podneti samo Megatrend univerzitetu.

Ko može podneti ovaj zahtev i na taj način postati stranka u tom postupku?

Prema čl. 39 ZUP-a stranka je lice po čijem je zahtevu pokrenut postupak ili protiv koga se vodi postupak, ili koje, radi zaštite svojih prava ili pravnih interesa, ima pravo da učestvuje u postupku i ta stranka može biti svako fizičko ili pravno lice (čl. 40 ZUP-a).

Konferencija univerziteta Srbije (KONUS) može podneti zahtev Megatrend univerzitetu radi pokretanja prvostepenog postupka za primenu čl. 101 st. 4 Zakona o visokom obrazovanju. KONUS je nadležan prema čl. 19 pomenutog zakona da razmatra pitanja od zajedničkog interesa za unapređivanje nastavno-naučne delatnosti na univerzitetu. Sasvim je sigurno da utvrđivanje da li je jedna doktorska disertacija plagijat ili ne predstavlja pitanje od značaja za nastavno-naučnu delatnost u čemu se zapravo i ogleda pravni interes KONUS-a da podnese zahtev Megatrendu. U tom smislu inicijativa KONUS-a za formiranje posebne Komisije za ekspertizu sporne disertacije ima akademski značaj i može biti od uticaja u eventualnom ožalbenom postupku, ali formiranje te Komisije nije dovoljno, jer upravni postupak ima svoj zakonom predviđen tok.

Po dobijanju zahteva, Megatrend univerzitet je dužan da sprovede postupak za utvrđivanje činjenica relevantnih za odluku da li se u konkretnom slučaju može primeniti čl.101 st. 4 Zakona o visokom obrazovanju ili ne, i o tome donese odgovarajuće rešenje. To rešenje će dostaviti strankama u postupku i javno oglasiti na sajtu univerziteta, nakon čega počinje da teče rok za podnošenje žalbe Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, kao drugostepenom upravnom organu, od strane stranke koja nije zadovoljna donetim rešenjem u prvostepenom postupku. Žalbu može podneti ili podnosilac zahteva ili lice o čijoj se disertaciji radi, ukoliko nisu zadovoljni odlukom Megatrend univerziteta kao prvostepenog organa.

Ukoliko bilo koja stranka u postupku podnese žalbu na rešenje Megatrend univerziteta, Ministarstvo je dužno da po pravilima ZUP-a sprovede ožalbeni postupak i donese odgovarajuće rešenje kojim ili (1) usvaja žalbu i poništava prvostepeno rešenje i predmet vraća na ponovni postupak, sa nalozima šta treba u ponovnom postupku dopuniti, ispraviti i sl. ili (2) odbija žalbu i potvrđuje prvostepeno rešenje.

Od dana dobijanja rešenja Ministarstva, kao drugostepenog organa, počinje da teče zakonom predviđen rok za podnošenje tužbe u upravnom sporu protiv drugostepenog rešenja, od strane one stranke u postupku koja nije zadovoljna rešenjem Ministarstva. Po ZUP-a rok za pokretanje upravnog spora pred Upravnim sudom u Beogradu je 30 dana od dana prijema drugostepenog rešenja.

Upravni sud svojom presudom odlučuje o spornom predmetu tako što ili (1) usvaja tužbu i poništava odluku Ministarstva čime se predmet vraća na ponovni postupak ili (2) odbija tužbu i time potvrđuje drugostepenu odluku Ministarstva. I tu se svaka dilema oko ovog pitanja završava i zatvaraju legalno i legitimno vrata za bilo kakvo spekulisanje ovom temom kao i dalje uznemiravanje javnosti.

Ishod upravnog postupka može biti dvojak: (1) da se utvrdi da sporna disertacija jeste orginalno delo kandidata ili (2) da se utvrdi da sporna disertacija nije originalno delo kandidata, u kom slučaju Megatrend univerzitet treba da donese rešenje u smislu čl.101. st. 4 Zakona o visokom obrazovanju. Ukoliko ovaj univerzitet to ne učini iako za to postoje zakonski uslovi, a u nameri da zaštiti svog kandidata, Ministarstvo u vršenju upravnog nadzora ima ovlašćenja da izda nalog Megatrendu za donošenje takvog rešenja.

No, bez obzira na zakonom propisani postupak po kome se ovo pitanje može rešiti, ostaje dilema u vezi ponašanja samog gospodina Stefanovića.

Gospodin Stefanović je po ZUP-u ovlašćen da lično podnese zahtev kojim bi kod Megatrend univerziteta pokrenuo prvostepeni postupak i tako bio stranka u istom, jer ima neposredan pravni interes da se utvrdi da njegova doktorska disertacija predstavlja njegov originalan naučni rad. Građani s pravom pitaju zašto on to nije učinio? Izbegavanjem da to učini i očekivanjem da ga neko uzme u odbranu od institucija sistema, on sâm sebe kompromituje i u ličnom i u profesionalnom smislu. Da li ovo njegovo izbegavanje legalnog i legitimnog puta da dokaže originalnost svoje doktorske disertacije znači priznanje da ista nije njegov originalan rad i da su ispunjeni uslovi da se ta disertacija poništi?

Mr Dobrila Miletić, advokat

Peščanik.net, 19.06.2014.

PLAGIJATI