RATEL, vladino telo za regulisanje telekomunikacija, kroz tehnički dokument, bezazleno nazvan TEHNIČKI USLOVI ZA PODSISTEME, UREĐAJE, OPREMU I INSTALACIJE INTERNET MREŽE namenjen Internet provajderima, u Srbiju uvodi totalitaran monitoring svih elektronskih komunikacija od strane “nadležnog organa”.

Šta Internet provajderi treba da omoguće “nadležnim ogranima”:

a) pasivni monitoring Internet aktivnosti u realnom vremenu;

b) prikupljanje i analizu statistike Internet aktivnosti;

v) presretanje elektronske pošte, pridruženih sadržaja (attachment) i obradu Web mail-a;

g) presretanje IP telefonskog saobraćaja, faksimila i IP video saobraćaja;

d) presretanje IM (instant messenger) saobraćaja;

đ) presretanje saobraćaja na peer-to-peer mrežama.

Ustav Srbije kaže sledeće:

Tajnost pisama i drugih sredstava opštenja

Član 41.

Tajnost pisama i drugih sredstava komuniciranja je nepovrediva. Odstupanja su dozvoljena samo na određeno vreme i na osnovu odluke suda, ako su neophodna radi vođenja krivičnog postupka ili zaštite bezbednosti Republike Srbije, na način predviđen zakonom.

Zaštita podataka o ličnosti

Član 42.

Zajemčena je zaštita podataka o ličnosti. Prikupljanje, držanje, obrada i korišćenje podataka o ličnosti uređuju se zakonom.

Zabranjena je i kažnjiva upotreba podataka o ličnosti izvan svrhe za koju su prikupljeni, u skladu sa zakonom, osim za potrebe vođenja krivičnog postupka ili zaštite bezbednosti Republike Srbije, na način predviđen zakonom.

Svako ima pravo da bude obavešten o prikupljenim podacima o svojoj ličnosti, u skladu sa zakonom, i pravo na sudsku zaštitu zbog njihove zloupotrebe.

***

Ovaj diskutabilni dokument donet je na osnovu člana 55. Zakona o telekomunikacijama, koji u drugom stavu kaže ovako:

Javni telekomunikacioni operator je dužan da kao deo sistema, o sopstvenom trošku, oformi podsisteme, uređaje, opremu i instalacije za zakonom ovlašćeni elektronski nadzor određenih telekomunikacija.

Jedini zakonom ovlašćeni e-nadozor je onaj na osnovu sudske odluke i u slučajevima kada je ugrožena bezbednost Republike Srbije, a to se u ovom podzakonskom dokumentu ne pominje.

Navedeni zahtev provajderima da “periodično na zahtev dostavlja eksportovanu bazu” je van zakonskog okvira.

Sledeći zahtev je: “u realnom vremenu potpuno autonomni pasivni monitoring Internet aktivnosti proizvoljnog pretplatnika i preusmeravanje dolaznog i odlaznog saobraćaja ka akvizicionom centru nadležnog državnog organa.”

Znači, ne određene osobe koja se krivično goni i za koju se ima ovlašćenje suda, već “proizvoljnog pretplatnika.”

Ista stvar važi i za e-mail komunikaciju – “pasivni monitoring u realnom vremenu, servisa elektronske pošte i preusmeravanje sadržaja pošte ka akvizicionom centru nadležnih državnih organa.”

Postavlja se i pitanje kako će biti ispunjena ustavna obaveza da “Svako ima pravo da bude obavešten o prikupljenim podacima o svojoj ličnosti, u skladu sa zakonom.” Da li ćemo na mesečnom nivou biti obaveštavani o prikupljenim informacijama o aktivnostima građana na Internetu, ili ćemo morati da sami idemo u SUP i steknemo “uvid” u stanje dosijea?

PDF: Patriot act, analiza yucoma

 
Peščanik.net, 27.07.2008.