Pravo-mora-da-vlada-svima

Povodom senzacionalističkih naslova i tvrdnji u tekstovima  iznesenih u nekim medijima, na primer: “Marinković: Firma osnovana lažnom ličnom kartom Andreja Vučića (www.rts.rs, 26. 10. 2014.); “FALSIFIKAT: Vučićevom bratu ukraden identitet!” (www.kurir-info.rs, 27. 10. 2014.) i sličnih, neophodno je vratiti se pravnom poretku Republike Srbije i poštovanju principa vladavine prava, bez obzira na koga se odnosi – na premijera, njegovog brata ili nekog trećeg.

U privrednom registru Agencije za privredne registre (APR) upisan je naziv, svojstvo direktora i svojinski status društva sa ograničenom odgovornošću (doo) Asomacum:

Pravo-(mora)-da-vlada-svima1

Taj upis stoji i danas, 27. oktobra 2014. godine, a poslednji uvid izvršen je u 16:38 časova. Doo Asomacum je, kao što se vidi, upisano u APR 16.03.2010. godine.

Postupak upisa u APR uređen je Zakonom o postupku registracije u Agenciji za privredne registre (“Službeni glasnik Republike Srbije” br. 99/2011 i 83/2014).

Jedno od načela na kojima se zasniva postupak registracije, tj. upisa u APR, jeste tačnost i pretpostavka savesnosti, prema kome treća lica, koja se u pravnom prometu pouzdaju u podatke iz registara, ne snose štetne pravne posledice zbog netačnih podataka u registrima (član 3. tač. 2 Zakona o postupku registracije u APR). Narodni poslanik i predsednik Nove stranke Zoran Živković je jedno od tih “trećih lica” u čiju korist postoji pretpostavka tačnosti, savesnosti i pouzdanja u podatke iz registra. Na osnovu čl. 22. st. 3. i 4. ovog Zakona, registracija proizvodi pravno dejstvo prema trećim licima narednog dana od dana objavljivanja i deluje u budućnosti, od dana objavljivanja, koji je istovetan danu upisa. Pretpostavka da postoji doo Asomacum,  da je u pitanju aktivno privredno društvo, da je njegov stopostotni vlasnik građanin Andrej Vučić, sa JMBG 0904972710519, deluje danas, važi prema svim trećim licima, uključujući i premijera i obavezuje lice – Andreja Vučić.

Izvršeni upis i pretpostavka tačnosti i pouzdanja u upis ne mogu se oboriti nijednim novinskim člankom, nijednom izjavom, makar poticala i od visokih funkcionera Poreske uprave. Jedini način na koji se izvršeni upis može poništiti predviđen je u čl. 33. Zakona o postupku registracije APR koji glasi:

“Lice koje ima pravni interes može tužbom zahtevati utvrđenje da je registracija osnivanja privrednog društva ništava:

1) ako su u prijavi navedeni neistiniti podaci;

2) ako je registracija izvršena na osnovu lažnog dokumenta, dokumenta izdatog u nezakonito sprovedenom postupku ili dokumenta sa neistinitim činjenicama;

3) ako postoje drugi zakonom predviđeni razlozi.

Tužba iz stava 1. ovog člana podnosi se nadležnom sudu u roku od 30 dana od dana saznanja tužioca za razloge ništavosti, a najkasnije u roku od godinu dana od dana registracije.

Po prijavi tužioca, uz koju se dostavlja dokaz o pokretanju postupka za utvrđivanje ništavosti registracije osnivanja privrednog društva, registrator registruje zabeležbu postojanja spora za utvrđenje ništavosti registracije.

Kada je pravnosnažnom presudom utvrđena ništavost registracije osnivanja privrednog društva sud će, u roku od 15 dana od dana pravnosnažnosti, dostaviti presudu nadležnom registru radi registracije zabeležbe ništavosti registracije osnivanja i pokretanja postupka prinudne likvidacije tog društva.”

Rok za podnošenje ove tužbe je istekao i lice koje ima pravni interes (a to bi svakako bilo lice Andrej Vučić), po svemu sudeći nije podnelo tužbu za poništaj upisa. Jer, da jeste ne bi bilo potrebe da tačnost i pouzdanje u registar “pobijaju” mediji i službenici Poreske uprave. Učinio bi to– do danas – on sam.

Verodostojnost tvrdnji da je identitet Andreja Vučića “ukraden”, tako što mu je ukradena lična karta je krajnje sporan, jer je svima na internetu dostupan i ovaj podatak:

Pravo-(mora)-da-vlada-svima2

Zar jedan prosečan građanin odista ne zna da mu je blokiran račun? Zar to nije prilika da se zainteresuje za navodnu „krađu identiteta“? Zar se za ovako nešto angažuje ne samo „slobodna“ srpska štampa, već i delovi državnog aparata?

Nova stranka, 27.10.2014.

Peščanik.net, 28.10.2014.


The following two tabs change content below.
Vesna Rakić Vodinelić, beogradska pravnica, 1975-1998. predaje na državnom pravnom fakultetu u Beogradu, gde kao vanredna profesorka dobija otkaz posle donošenja restriktivnog Zakona o univerzitetu i dolaska Olivera Antića za dekana. Od 1987. članica Svetskog udruženja za procesno pravo. 1998-1999. pravna savetnica Alternativne akademske obrazovne mreže (AAOM). 1999-2001. rukovodi ekspertskom grupom za reformu pravosuđa Crne Gore. Od 2001. direktorka Instituta za uporedno pravo. Od 2002. redovna profesorka Pravnog fakulteta UNION, koji osniva sa nekoliko profesora izbačenih sa državnog fakulteta. Od 2007. članica Komisije Saveta Evrope za borbu protiv rasne diskriminacije i netolerancije. Aktivizam: ljudska prava, nezavisnost pravosuđa. Politički angažman: 1992-2004. Građanski savez Srbije (GSS), 2004-2007. frakcija GSS-a ’11 decembar’, od 2013. bila je predsednica Saveta Nove stranke, a ostavku na taj položaj podnela je u aprilu 2018, zbog neuspeha na beogradskim izborima. Dobitnica nagrade „Osvajanje slobode“ za 2020. godinu.

Latest posts by Vesna Rakić Vodinelić (see all)