Restoran Salon 1905 u zgradi Geozavoda, foto: BIRN
Restoran Salon 1905 u zgradi Geozavoda, foto: BIRN

Vlada Srbije ustupila je besplatno zgradu Geozavoda u Savamali preduzeću Beograd na vodi na 30 godina, uz mogućnost daljeg izdavanja tog prostora, saznaje BIRN. Zaključkom od 9. novembra 2016. Vlada Srbije odlučila je da pomenuti objekat ustupi na korišćenje bez naknade „radi obavljanja delatnosti promocije projekta Beograd na vodi, kao i u druge svrhe potrebne za poslovanje društva“. U dokumentu koji je BIRN dobio od Direkcije za imovinu Republike Srbije na osnovu Zakona o pristupu informacijama od javnog značaja – nema obrazloženja odluke po kojoj se više od 6.000 kvadrata javne svojine daje bez naknade jednom privatnom preduzeću, u kojem Republika Srbija nema upravljačka prava, jer je ono u većinskom vlasništvu firme iz Ujedinjenih arapskih emirata Eagle Hils, preko preduzeća Belgrade Waterfront Capital Investment LLC.

Navodi se da Republika Srbija kao osnivač pomenutog preduzeća učestvuje u dobiti koje Beograd na vodi doo bude ostvario poslovanjem zgrade Beogradske zadruge, u skladu sa udelom koje ima u navedenom privrednom društvu (32 odsto). Dalje, Direkcija za imovinu Republike Srbije, koja gazduje zgradom Geozavoda, potpisala je 23. novembra 2016. Ugovor o davanju na korišćenje nepokretnosti, sa preduzećem Beograd na vodi doo.

Potpisivanjem Ugovora o davanju na korišćenje nepokretnosti sklopljenog 23.11.2016. prestao je da važi prethodni Ugovor o davanju u zakup koji je sklopljen 11.09.2014. Prethodnim Ugovorom o zakupu, Direkcija za imovinu je preduzeću Beograd na vodi predala 6.288 kvadratnih metara zgrade Beogradske zadruge na besplatno korišćenje tokom prve dve godine zakupa. Nakon te dve godine, kako je pisalo u tom ugovoru, zakupac bi bio obavezan da plaća zakupninu koju je trebalo utvrditi u skladu sa važećom odlukom grada Beograda (609, 10 dinara po kvadratu mesečno).

U Ugovoru o davanju na korišćenje nepokretnosti koji su potpisali direktori Direkcije za imovinu i Beograda na vodi, Jovan Vorkapić i Nikola Nedeljković, ugovorne strane pozivaju se, između ostalog, na Ugovor o zajedničkom ulaganju u projekat Beograd na vodi iz aprila 2015, kao i na Sporazum o saradnji Vlada Srbije i UAE iz marta 2013. godine kao „krovnim dokumentima“. Za razliku od prethodnog ugovora kojim je bilo zabranjeno davanje objekta u podzakup, članom 12 novog ugovora, preduzeću Beogradu na vodi dozvoljeno je da zaključuje ugovore o zakupu dela nepokretnosti i ugovore o davanju državine/prava na zauzimanje nepokretnosti u svrhe promovisanja poslovanja tog preduzeća i projekta Beograd na vodi.

Podsetimo da je prethodnim dvogodišnjim Ugovorom o zakupu koji je bio sklopljen 11.9.2014, Beogradu na vodi bilo zabranjeno davanje u zakup zgrade Beogradske zadruge (jer davanje u podzakup nepokretnosti zabranjuje i član 34 Zakona o javnoj svojini), ali da je uprkos tome u tom objektu otvoren luksuzni restoran Salon 1905 koji je u vlasništvu “trećih lica”. Kako su postojale indicije da je time Ugovor o zakupu bio prekršen, BIRN je Direkciji za imovinu postavio niz pitanja u vezi sa sprovođenjem nadzora i kontrole upravljanja imovinom koja joj je poverena u staranje, ali Direkcija o otvaranju restorana o tome nije znala ništa i nije pokrenula postupak kontrole.

Takođe, Ugovorom su bliže precizirani uslovi korišćenja zgrade Geozavoda, u koji spadaju i oni koji se odnose na eventualni raskid ugovora. Između ostalog, u članu 13. piše da Republika Srbija ne može raskinuti Ugovor pre isteka naznačenog perioda trajanja tog Ugovora, dok Beograd na vodi može da raskine Ugovor po svom nahođenju i u bilo kom trenutku.

Jelena Veljković, Javno, 12.12.2016.

Peščanik.net, 20.12.2016.

BEOGRAD NA VODI