Rektorat, foto: Peščanik
Rektorat, foto: Peščanik

Na sednici Nastavno-naučnog veća (NNV) Fakulteta organizacionih nauka (FON) od 28.10.2019., na kojoj se odlučivalo o predlogu Etičke komisije FON-a da se Siniši Malom izrekne javna opomena zbog propusta u citiranju u njegovoj doktorskoj disertaciji, među prvima sam se javio za reč i izneo sledeći predlog:

„Imajući u vidu da je žalba na odluku NNV i Etičke komisije FON-a stigla sa najvišeg mesta sa koga je u univerzitetskoj hijerarhiji mogla stići – od rektorke koja je po ovlašćenju Senata UB podnela žalbu – odgovoru na ovu žalbu moramo pristupiti sa najvećim stepenom akademske ozbiljnosti.

U žalbi rektorke su iznesene činjenice i fakti koji sadrže niz novih saznanja koja nisu bila poznata prilikom prethodnih odlučivanja NNV, a koja mogu značajno uticati na odlučivanje i promenu stava NNV po ovom pitanju. Ove činjenice u izveštaju Stručne komisije i Etičke komisije FON-a koje su nam za ovaj sastanak dostavljene nisu uzete u obzir. Takođe, predlog Etičke komisije FON-a ne daje odgovore na pitanja Odbora za profesionalnu etiku UB, na koje NNV treba da dostavi odgovor. To nije dobra osnova za odlučivanje, što može doprineti daljem produbljivanju krize.

Obzirom da je slučaj ovog doktorata visoko politizovan, moramo ga rešavati po najvišim akademskim standardima kako bi izbegli dalju politizaciju ovog slučaja i degradaciju ugleda FON-a, a i celokupnog obrazovnog sistema Srbije. U tom smislu predlažem da NNV donese dve odluke:

1. Da se odbaci izveštaj Etičke komisije FON-a zbog nedostatka odgovora na pitanja Odbora za profesionalnu etiku UB i neuvažavanja navedenih činjenica koje je u žalbi, po ovlašćenju Senata UB, podnela rektorka.

2. Da se stave van snage sve dosadašnje odluke NNV po ovom pitanju, kao i da se pokrene postupak donošenja nove odluke NNV koja bi se donela poštujući najviše akademske standarde i praksu. Da bi se do nove odluke NNV došlo, predlažem da se organizuje skup, najbolje u formi okruglog stola, na kome bi bili pozvani da učestvuju, najpre rektorka kao podnosilac prigovora, a zatim profesori Raša Karapandža i Dušan Teodorović, kao i drugi profesori na osnovu čijih žalbi je rektorka podnela žalbu. Tom skupu bi obavezno trebalo da prisustvuju i uzmu učešće doktorand Siniša Mali, njegov mentor, članovi Komisije za odbranu doktorata, kao i članovi Stručne i Etičke komisije FON-a. Zadatak ovog okruglog stola bi bio da se na razložan način u akademskoj raspravi dođe do predloga odluke koja bi bila osnova za odlučivanje na NNV. Insistiram da se ovaj predlog stavi na glasanje.“

Ovaj predlog dekan nije stavio na glasanje, a ostali diskutanti, a posebno prof. dr Dragan Vukmirović, su ga ismevali sa obrazloženjem da ne uvažava realnost i da „Siniša Mali mora da zadrži doktorat, makar bio doktor bez doktorata“. Ovo je otprilike sve što se tiče mog izlaganja. Nadalje ga niko nije spominjao. Jedina osoba koja je na ovom sastanku pored mene eksplicitno tražila da se predlog Etičke komisije FON-a odbaci je dr Vesna Cakeljić, redovna profesorka francuskog jezika.

Božidar Radenković, redovni profesor Fakulteta organizacionih nauka

Peščanik.net, 08.11.2019.

Srodni linkovi:

Dušan Teodorović – Još jedna žalba

Dejan Ilić – Borba za duše

PLAGIJATI