Plato, Rektorat, foto: Peščanik
Plato, Rektorat, foto: Peščanik

UNIVERZITET U BEOGRADU
REKTORAT UNIVERZITETA
ODBOR ZA PROFESIONALNU ETIKU
B E O G R A D 11000
Studentski trg 1

Predmet: žalba akademika prof. dr Dušana Teodorovića, iz Beograda, Univerzitet u Beogradu Saobraćajni fakultet, Vojvode Stepe 305 i SANU, Knez Mihailova 35 i drugih, protiv odluke Nastavno-naučnog veća Fakulteta organizacionih nauka donete dana 28. oktobra 2019. godine, povodom osporavanja samostalnosti i autentičnosti doktorske disertacije Siniše Malog, pod nazivom „Kreiranje vrednosti kroz proces restrukturiranja i privatizacije – teorijske koncepcije i ostvareni rezultati u Srbiji“, iz Beograda, adresa Siniše Malog na radnom mestu: Vlada Republike Srbije, Ministarstvo  finansija – ministar finansija u Vladi Republike Srbije,  Beograd 11000, Kneza Miloša 20.

Na osnovu čl. 6. st. (1) u vezi sa čl. 3 st. (1) Pravilnika o postupku utvrđivanja neakademskog ponašanja, koji je doneo Senat Univerziteta u Beogradu 22. juna 2016. godine, Odboru za profesionalnu etiku Univerziteta u Beogradu, podnosimo

Ž A L B U

protiv odluke Nastavno-naučnog veća Fakulteta organizacionih nauka u Beogradu od 28. oktobra 2019. godine, kojom je utvrđeno da u doktorskoj disertaciji kandidata Siniše Malog, pod nazivom „Kreiranje vrednosti kroz proces restrukturiranja i privatizacije – teorijske koncepcije i ostvareni rezultati u Srbiji“, odbranjenoj na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu, ima elemenata neakademskog ponašanja, zbog čega mu je izrečena mera javne osude,

zbog

1) pogrešne primene materijalnog prava

2) pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja i

3) povreda postupka.

Ovlašćenje za podnošenje žalbe. Na dan 27. februara 2018. grupa nastavnika i naučnih radnika podnela je zahtev Rektoratu Univerziteta u Beogradu kojim pokreće postupak za ocenu autentičnosti i samostalnosti doktorske disertacije kandidata Siniše Malog, pod navedenim naslovom. Prvi potpisnik tog zahteva je akademik prof. dr Dušan Teodorović, koji je zahtev lično i neposredno predao Rektoratu. Prijem zahteva je potvrđen prijemnim štambiljem, sa datumom 27. februar 2018. S obzirom na veliki broj potpisa, ovaj zahtev će u daljem tekstu biti označen kao „zahtev Teodorovića i drugih“. Uz zahtev je podnesen i prilog.

Dokaz: fotokopija zahteva sa prijemnim štambiljem; fotokopija priloga predatog uz zahtev. Ovaj dokaz je u spisima predmeta i predat je uz žalbu protiv prve prvostepene odluke Nastavno-naučnog veća Fakulteta organizacionih nauka od 8. maja 2019.

U prilogu zahteva Teodorovića i drugih od 27. februara 2018. sadržano je obrazloženje zahteva, time što su navedeni osnovi za sumnju da je doktorat kandidata Siniše Malog rezultat plagiranja, tj. neovlašćenog preuzimanja delova ranije objavljenih radova trećih lica, bez označavanja tih delova na način koji je propisan Zakonom o autorskom i srodnim pravima, kao i autonomnim aktima Univerziteta u Beogradu. Zahtev je podnesen Rektoratu Univerziteta u Beogradu. Podnosiocima ovog zahteva nije poznato niti je o tome bilo ko od njih ikad bio obavešten, kakav je bio dalji postupak povodom zahteva – da li je tadašnji rektor prosledio zahtev Fakultetu organizacionih nauka, da li je ovaj zahtev bio osnova za zahtev Univerziteta u Beogradu, podnesen preko sadašnje rektorke prof. dr Ivanke Popović, da li je zahtev prosleđen Odboru za profesionalnu etiku Univerziteta u Beogradu. S obzirom na to da je 27. februara 2018. godine ovaj zahtev podnesen, na osnovu čl. 6. st. (1) Pravilnika o postupku utvrđivanja neakademskog ponašanja Univerziteta u Beogradu, svaki od potpisnika zahteva Teodorovića i drugih, ima pravo na podnošenje žalbe.

Odlukom Senata Univerziteta u Beogradu, objavljenom 15. maja 2019. godine, ovlašćena je rektorka Univerziteta u Beogradu da, kao žalbu Univerziteta Odboru za profesionalnu etiku Univerziteta uputi svaku žalbu bilo kog lica zaposlenog na Univerzitetu, u bilo kom nastavnom zvanju. Nova odluka iste sadržine odredila je kao rok na novu žalbu protiv odluke Nastavno-naučnog veća Fakulteta organizacionih nauka od 28. oktobra 2019 – 11. novembar 2019. godine. Prvi potpisnik ove žalbe, akademik prof. dr Dušan Teodorović, zaposlen je u zvanju redovnog profesora Saobraćajnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, a pored imena svih drugih potpisnika biće označeno da li su u trenutku potpisivanja zaposleni u nekoj od članica Univerziteta u Beogradu i u kojoj.

Svi dokazi i drugi prilozi priključeni prvoj izjavljenoj žalbi, uvršćeni su u popis pismena i dostavljeni Univerzitetu u Beogradu, kao prilozi uz žalbu protiv prvostepene odluke Nastavno-naučnog veća Fakulteta organizacionih nauka od 8. maja 2019. i predstavljaju sastavni deo i ove žalbe.

1) Pogrešna primena materijalnog prava

Odlukom Nastavno-naučnog veća Fakulteta organizacionih nauka (dalje: NNV FON) je pogrešno primenjeno materijalno pravo, sadržano u Zakonu o visokom obrazovanju i suprotna zakonu i opštim aktima Univerziteta u Beogradu.

Odluci NNV FON-a prethodio je izveštaj Etičke komisije FON-a, u kome se, kao bitna argumentacija, navodi sledeće:

„Stručna komisija nije dostavila detaljnu analizu stručnih primedbi navedenih u žalbama upućenih Etičkom odboru, te na taj način nije Etičkoj komisiji pružila dovoljno činjenica za ocenu tačke 4. Izveštaja Stručne komisije od 23.10.2019. godine.

Uzimajući u obzir da su u izveštaju Stručne komisije od 03.04.2019. godine, identifikovani propusti u citiranju pojedinih izvora literature, kao i da je kandidat za polaznu osnovu u obradi pojedinih pitanja koristio doktorsku disertaciju S. Hajlemariama, a da pritom pomenuti rad nije naveden u spisku korišćenih izvora, zaključuje se da u disertaciji ima elementa neakademskog ponašanja, u pogledu strogog poštovanja autorskih prava.“

Pozivajući se na ovu argumentaciju, Etička komisija je predložila NNV FON-a da Siniši Malom izrekne meru javne opomene, na osnovu čl. 16. Pravilnika o radu etičkih komisija i Odbora za profesionalnu etiku Univerziteta u Beogradu. Nastavno-naučno veće je, na sednici od 28. oktobra o.g., prihvatilo ovaj izveštaj, a umesto predložene mere, izreklo je meru javne osude.

Ovakva odluka NNV FON-a je nezakonita i suprotna opštim aktima Univerziteta u Beogradu.

Preuzmite PDF cele Žalbe koju je sastavila profesorka Vesna Rakić Vodinelić

Peščanik.net, 08.11.2019.

Srodni linkovi:

Vesna Rakić Vodinelić – Kakvu je to odluku donelo NNV FON-a povodom doktorata Siniše Malog?

Božidar Radenković – Moja diskusija

Dejan Ilić – Borba za duše

Dušan Teodorović – Žalba

PLAGIJATI