Budući da se ove godine nije praktično ništa uradilo da bi sledeće godine došlo do preokreta, sasvim je razumljivo da se očekuje samo blagi oporavak privrede. Što ne znači da će nova godina biti mnogo lakša od prethodne. No, pred svaku novu godinu ima smisla razmotriti šta bi trebalo uraditi kako bi se obezbedila osnova za trajniji oporavak i razvoj. Ključno pri tome je da se što je moguće više odustane od diskrecionog odlučivanja, što je isto kao i reći da je potrebna nova politika. Šta to znači?

Uzmimo najvažniji primer: fiskalna politika. Bez sumnje ništa nije važnije, politički posmatrano, od toga ko plaća javnu potrošnju i šta se njome obezbeđuje. Zapravo, od karaktera fiskalne politike u velikoj meri zavisi politika ili, drukčije rečeno, od toga šta je politizovano zavisi i kvalitet politike. Ako je diskreciona moć karakteristična za fiskalnu politiku, neizbežno je da se konkuriše za kratkoročne prednosti, da partijski sistem bude rascepkan koliko i diskrecione pozicije u budžetu i da pravila, pa i zakoni, ništa ne znače (jednostavnije rečeno, da je korupcija neizbežna).

Ima ljudi koji smatraju da je to u demokratijama neizbežno. Usled toga, u mnogim korumpiranim zemljama demokratija nije na nekoj naročitoj ceni, pa se često smatra i preprekom za ostvarivanje važnih ciljeva. Ili, kao što je rečeno u nekim komentarima na izveštaj revizorske komisije: Da smo sledili zakon, ne bismo mogli da uradimo ono što je trebalo uraditi. Slično govore i oni koji u demokratiji vide prepreku: narod i vlast naroda su razlog što se, kako se to kaže, ne vodi računa o državnim i nacionalnim interesima.

U stvari, u demokratijama sa više tradicije diskreciona su ovlašćenja veoma ograničena, usled čega su politizovana krupna pitanja, da ih tako nazovem. Ovo se postiže tako što se i sistem obaveza, poreski sistem, i struktura prava, najveći deo javnih rashoda, odrede na duže vreme. Tako da preostaje malo toga o čemu može da odlučuje jedan ili drugi ministar, jedna ili druga vlada, jedna ili druga skupština – kratkoročno i nezavisno od procesa izbora i demokratske legitimnosti.

To menja prirodu politike. Da uzmem jedan primer: međugeneracijska pravda. U svim se demokratijama veoma mnogo raspravlja o tome koliko da se troši na penzije, a koliko na obrazovanje. Jedno ne isključuje drugo, ali ako su sredstva ograničena, kao što uvek jesu, tada isti dinar ne može da ide na obe strane. Ovde je reč o političkoj i demokratskoj odluci u pravom smislu te reči: svima je u interesu i nema smisla uspostaviti sistem koji će važiti samo nekoliko meseci, pa ni nekoliko godina. No, slične se odluke moraju donositi i kada je reč o zdravstvenom sistemu, gde je takođe pravičnost od ključnog značaja, ali i o sistemu bezbednosti i manje-više o svim značajnijim pozicijama u budžetu.

Koje su posledice depolitizacije diskrecionog odlučivanja i politizacija dugoročnijih fiskalnih odluka? Jedna jeste da je prirodno da će se broj partija koje će konkurisati za vlast biti manji, jer će se odlučivati o raspodeli javnih prihoda na velike i trajne stavke. Mnogi politikolozi i političari misle da je broj partija gotovo isključivo određen izbornim sistemom. Mnogo je, međutim, važnije o čemu se odlučuje i koja su sredstva partijama i vladama na raspolaganju. Ukoliko se smanje mogućnosti diskrecionog odlučivanja i korupcija stoga bude manje korisna i efikasna, prirodno je očekivati da će se broj partija smanjiti jer će biti potrebno obezbediti podršku velikih grupa interesa u društvu i među glasačima.

Pored toga, moglo bi se očekivati da će doći do poboljšanja ideološke konkurencije. Jedna od karakteristika demokratije jeste značaj ideoloških razlika, dakle dugoročnih partijskih opredeljenja po krupnim pitanjima. U Srbiji je ideološki prostor beskrajno sužen, praktično na dokazivanje o tome da se služi državnom i nacionalnom interesu, a prema pravim ideološkim pitanjima se većina partija odnosi kao da u politici vlada poligamija. Svi su i nacionalisti i liberali i socijalno svesni i napredni i, naravno, radikalni. U demokratijama je taj promiskuitet isključen ideološkom konkurencijom. Nije baš tako lako da narodnjaci postanu naprednjaci, a ni da socijaldemokrate mašu sa tri prsta i nacionalni identitet identifikuju sa verskim.

To je, kada je bar reč o fiskalnoj politici, najveći doprinos koji bi Ministarstvo finansija moglo da načini sledeće godine: da izađe sa predlogom o dugoročnoj fiskalnoj strategiji i da predloži osnovna pravila na kojima će se zasnivati poreski sistem i struktura javnih rashoda. To bi racionalizovalo političku konkurenciju, a delovalo bi stabilizujuće za sve učesnike u privrednim i drugim poslovima.

Slično bi trebalo da bude i sa monetarnom politikom. Fleksibilni kurs nije opravdanje za diskrecionu monetarnu politiku. U javnosti se ne raspravlja o inflaciji za sledeću i naredne godine. Smatra se da je prirodno da taj cilj postavlja centralna banka. To je suviše diskreciono shvatanje nezavisnosti centralne banke. Ona bi trebalo da kaže u kom tačno periodu namerava da obezbedi cenovnu stabilnost i šta se pod tim tačno podrazumeva. Ako je to, recimo, inflacija od 2 ili 3 posto, valjalo bi da znamo kada će se do tog cilja stiči i zašto baš tada, a ne recimo nagodinu? Takođe, šta se događa ako se cilj ne ostvari?

Smanjenju diskrecione moći će doprineti proces integracije u Evropsku uniju, ali i taj proces zavisi od toga kojom će se brzinom promeniti preovlađujuće političke sklonosti ka diskrecionom odlučivanju uz oslanjanje na korupciju. Budući da su tolike godine izgubljene, možda bi trebalo početi sa novom godinom.

Blic, 09.01.2010.

Peščanik.net, 09.01.2010.

NOVE GODINE, BOŽIĆI I OSTALI DUPLIKATI

The following two tabs change content below.
Vladimir Gligorov (Beograd, 24. septembar 1945 – Beč, 27. oktobar 2022), ekonomista i politikolog. Magistrirao je 1973. u Beogradu, doktorirao 1977. na Kolumbiji u Njujorku. Radio je na Fakultetu političkih nauka i u Institutu ekonomskih nauka u Beogradu, a od 1994. u Bečkom institutu za međunarodne ekonomske studije (wiiw). Ekspert za pitanja tranzicije balkanskih ekonomija. Jedan od 13 osnivača Demokratske stranke 1989. Autor ekonomskog programa Liberalno-demokratske partije (LDP). Njegov otac je bio prvi predsednik Republike Makedonije, Kiro Gligorov. Bio je stalni saradnik Oksford analitike, pisao za Vol strit žurnal i imao redovne kolumne u više medija u jugoistočnoj Evropi. U poslednje dve decenije Vladimir Gligorov je na Peščaniku objavio 1.086 postova, od čega dve knjige ( Talog za koju je dobio nagradu „Desimir Tošić“ za najbolju publicističku knjigu 2010. i Zašto se zemlje raspadaju) i preko 600 tekstova pisanih za nas. Blizu 50 puta je učestvovao u našim radio i video emisijama. Bibliografija