Kao Mali učen sam, foto: Slavica Miletić
Kao Mali učen sam, foto: Slavica Miletić

1. Zahtev Etičkoj komisiji Univerziteta u Beogradu za utvrđivanje povrede Kodeksa profesionalne etike UB dekana Fakulteta Organizacionih nauka u Beogradu, dr Milije Suknovića, redovnog profesora FON-a: Tekst Zahteva / Dokaz 1 / Dokaz 2 / Dokaz 3

2. Zahtev Etičkoj komisiji FON-a za utvrđivanje neakademskog ponašanja prof. dr Ondreja Jaška, mentora Siniše Malog, i prof. dr Slađane Barjaktarović Rakočević, članice komisije za ocenu i odbranu doktorske disertacije Siniše Malog: Tekst Zahteva / Prilog 1 / Prilog 2

3. Zahtev Etičkoj komisiji Ekonomskog fakulteta za utvrđivanje neakademskog ponašanja dr Dragana Đuričina, redovnog profesora Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, kao člana komisije za ocenu i odbranu doktorske disertacije Siniše Malog: Tekst Zahteva / Prilog 1 / Prilog 2

4. Zahtev Etičkoj komisiji Fakulteta Organizacionih nauka za utvrđivanje neakademskog ponašanja ranijih članova Etičke komisije FON-a: dr Milice Bulajić, dr Mladena Čudanova, Srđe Bjeladinovića, Mr Veroljuba Nastića i Miloša Krstanovića: Tekst zahteva / Prilog 1 / Prilog 2

5. Zahtev Senatu UB, Dekanu, NNV-u i Etičkoj komisiji FON-a za utvrđivanje neakademskog ponašanja članova EK FON-a dr Nevenke Žarkić Joksimović, dr Mladena Čudanova, Dr Milice Jovanović, Snježane Jerković i Mihajla Okiljevića: Tekst Zahteva / Prilog 1 / Prilog 2 / Prilog 3

Beograd, maj 2020.
Akademik, prof. dr Dušan Teodorović
Prof. dr Vesna Rakić Vodinelić i
grupa profesorki i profesora UB

Peščanik.net, 02.06.2020.

PLAGIJATI