Dream Works, Where's Waldo?
Dream Works, Where’s Waldo?

U svojoj prvoj odluci u vezi sa doktoratom Siniše Malog, Beogradski univerzitet je odlučio da odbije izveštaj FON-a u kojem se navodi da disertacija gradonačelnika Beograda predstavlja originalno naučno delo.

U sredu, 10. decembra 2014, Veće pravno-ekonomskih nauka Beogradskog univerziteta nije prihvatilo pokušaj dekana FON-a Milana Martića da se usvajanjem izveštaja mentora Siniše Malog, dr Ondreja Jaška, ceo proces zapravo zatvori tako što bi se izbeglo formiranje komisije (koja bi inače morala da se formira) za razmatranje dokaza o plagijatima na koje je ukazao profesor Raša Karapandža u svom tekstu na Peščaniku. Za predlog Milana Martića glasalo je 11 članova Veća od ukupno 23 člana, čime nije ostvarena većina (dok je prema jednim izvorima za izglasavanje potrebna prosta većina od 12 članova, drugi tvrde da procedura nalaže da je za odluke neophodno 15 od 23 glasa), te je predlog odbačen. Senatu Beogradskog univerziteta preostaje da se na sledećoj sednici izjasni o ovoj odluci Veća. Ako je po ustaljenoj praksi, ali i prirodi samog slučaja, Senat bi trebalo da potvrdi preporuku Veća i odbije izveštaj FON-a da je disertacija Siniše Malog originalno naučno delo.

Međutim, kako je moguće da ni pola godine nakon iznošenja dokaza da doktorat Siniše Malog obiluje plagijatima, Beogradski univerzitet još nije formirao nezavisnu komisiju koja bi proverila javno iznete navode o plagijatu? Beogradski univerzitet je obavezan da reaguje na ovakve sumnje, te je nedopustivo da rektor Bumbaširević, kao i ostali članovi rukovodstva Univerziteta, ovako (ne)reaguju na slučaj plagijata gradonačelnika Malog. Umesto da komisija sastavljena od nezavisnih stručnjaka da odgovor na sve iznete nalaze prof. Karapandže, Beogradski univerzitet pokušava da reši slučaj tako što će glasati o izveštaju koji je sačinio niko drugi do mentor Siniše Malog, koji mu je i dodelio doktorat za koji postoje snažne indicije da je plagiran.

Rukovodstvo Beogradskog univerziteta snosi punu odgovornost za to što slučaj Siniše Malog još nije rešen. Ne samo da za pola godine nije obavljena provera navoda profesora Raše Karapandže, nego još nije ni formirana komisija koja će se baviti tim pitanjem. Reč i izveštaj mentora Siniše Malog, dr Ondreja Jaška sa FON-a, ne može biti nikakav garant niti kredibilan izvor na osnovu kojeg bi se određivao Beogradski univerzitet.

Ako najjači univerzitet u Srbiji ne želi i nema kapaciteta da adekvatno reaguje u jednom ovakvom slučaju, postavlja se pitanje da li bi oni koji vode taj univerzitet trebalo da podnesu ostavke.

Peščanik.net, 14.12.2014.

PLAGIJATI