Foto: Milica Jovanović
Foto: Milica Jovanović

Univerzitet u Beogradu
Rektorat Univerziteta
Odbor za profesionalnu etiku
Beograd 11000
Studentski trg 1

Predmet: žalba akademika prof. dr Dušana Teodorovića, iz Beograda, Univerzitet u Beogradu Saobraćajni fakultet, Vojvode Stepe 305 i SANU, Knez Mihailova 35 i drugih, protiv odluke Nastavno-naučnog veća Fakulteta organizacionih nauka donete dana 8. maja 2019. godine, povodom osporavanja samostalnosti i autentičnosti doktorske disertacije Siniše Malog, pod nazivom

„Kreiranje vrednosti kroz proces restruktuiranja i privatizacije – teorijske koncepcije i ostvareni rezultati u Srbiji“, iz Beograda, adresa Siniše Malog na radnom mestu: Vlada Republike Srbije, Ministarstvo finansija – ministar finansija u Vladi Republike Srbije, Beograd 11000, Kneza Miloša 20.

Na osnovu čl. 6. st. (1) u vezi sa čl. 3 st. (1) Pravilnika o postupku utvrđivanja neakademskog ponašanja, koji je doneo Senat Univerziteta u Beogradu 22. juna 2016. godine, Odboru za profesionalnu etiku Univerziteta u Beogradu, podnosim

Ž A L B U

protiv odluke Nastavno-naučnog veća Fakulteta organizacionih nauka u Beogradu od 8. maja 2019. godine, kojom je prihvaćen izveštaj organa za profesionalnu etiku tog Fakulteta, a na osnovu Stručnog mišljenja Komisije, u sastavu: prof. Dr Dejan Erić, prof. Dr Vinko Kandžija, prof. Dr Tomaž Čater i prof. Dr Dragan Mikerević, podnesenog 3. aprila 2019. godine i utvrđeno da doktorska disertacija kandidata Siniše Malog, pod nazivom „Kreiranje vrednosti kroz proces restruktuiranja i privatizacije – teorijske koncepcije i ostvareni rezultati u Srbiji“, odbranjena na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu, nije rezultat nesamostalnog i neautentičnog rada, zbog:

1) povreda postupka,

2) pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja i

3) pogrešne primene materijalnog prava.

Ovlašćenje za podnošenje žalbe. Na dan 27. februara 2018. grupa nastavnika i naučnih radnika podnela je zahtev Rektoratu Univerziteta u Beogradu kojim pokreće postupak za ocenu autentičnosti i samostalnosti doktorske disertacije kandidata Siniše Malog, pod navedenim naslovom. Prvi potpisnik tog zahteva je akademik prof. dr Dušan Teodorović, koji je zahtev lično i neposredno predao Rektoratu. Prijem zahteva je potvrđen prijemnim štambiljem, sa datumom 27. februar 2018. S obzirom na veliki broj potpisa, ovaj zahtev će u daljem tekstu biti označen kao „zahtev Teodorovića i drugih“. Uz zahtev je podnesen i prilog.

Dokaz: fotokopija zahteva sa prijemnim štambiljem; fotokopija priloga predatog uz zahtev

U prilogu zahteva Teodorovića i drugih od 27. februara 2018. sadržano je obrazloženje zahteva, time što su navedeni osnovi za sumnju da je doktorat kandidata Siniše Malog rezultat plagiranja, tj. neovlašćenog preuzimanja delova ranije objavljenih radova trećih lica, bez označavanja tih delova na način koji je propisan Zakonom o autorskom i srodnim pravima, kao i autonomnim aktima Univerziteta u Beogradu. Zahtev je podnesen Rektoratu Univerziteta u Beogradu, zbog toga što doktorske diplome, posle sprovedenog postupka promocije, izdaje Univerzitet, a ne Fakultet na kojem je disertacija odbranjena. Podnosiocima ovog zahteva nije poznato niti je o tome bilo ko od njih ikad bio obavešten, kakav je bio dalji postupak povodom zahteva – da li je tadašnji rektor prosledio zahtev Fakultetu organizacionih nauka, da li je ovaj zahtev bio osnova za zahtev Univerziteta u Beogradu, podnesen preko sadašnje rektorke prof. dr Ivanke Popović, da li je zahtev prosleđen Odboru za profesionalnu etiku Univeziteta u Beogradu. Podnosioci zahteva, kao ni prvi potpisnik zahteva, akademik prof. dr Dušan Teodorović nikad nisu bili obavešteni o tome kako su organi Univerziteta u Beogradu dalje postupali povodom ovog zahteva. S obzirom na to da je 27. februara 2018. godine ovaj zahtev podnesen, na osnovu čl. 6. st. (1) Pravilnika o postupku utvrđivanja neakademskog ponašanja Univerziteta u Beogradu, svaki od potpisnika zahteva Teodorovića i drugih, ima pravo na podnošenje žalbe.

Na osnovu odluke Senata Univerziteta u Beogradu, objavljene 15. maja 2019. godine, Senat je ovlastio rektorku Univerziteta u Beogradu da, kao žalbu Univerziteta, Odboru za profesionalnu etiku Univerziteta uputi svaku žalbu bilo kog lica zaposlenog na Univerzitetu, u bilo kom nastavnom zvanju, a koja bude prispela Univerzitetu do 24. maja 2019. godine. Prvi potpisnik ove žalbe je akademik prof. dr Dušan Teodorović, zaposlen je u zvanju redovnog profesora Saobraćajnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, a pored imena svih drugih potpisnika biće označeno da li su u trenutku potpisivanja zaposleni u nekoj od članica Univerziteta u Beogradu i u kojoj.

Svi dokazi i drugi prilozi priključeni ovoj žalbi, uvršćeni su u popis pismena i dostavljeni Univerzitetu u Beogradu i predstavljaju sastavni deo ove žalbe.

CEO TEKST ŽALBE SA PRILOZIMA

PETICIJA nastavnika, saradnika i istraživača Univerziteta u Beogradu

Potpisnici Peticije

Peščanik.net, 22.05.2019.

Srodni linkovi:

Dušan Teodorović – Još jedna žalba

Miodrag Jovanović, Goran Dajović i Bojan Spaić – Žalba na odluku NNV FON-a

Raša Karapandža – Žalba na odluku NNV-a Fakulteta organizacionih nauka

PLAGIJATI