Vetrokaz

Vetrokaz

Priče o nepostojećem (slučaj Jovanović) i plagiranom (slučaj Stefanović) doktoratu očekivano su se otrgle kontroli. U slučaju Jovanović, sve se polako svodi na bes: na to da nekadašnji rektor Megatrenda poput cirkuske atrakcije za različite medije prepričava kome je koliko novca dao i za šta. On ne želi da strada sam, pa se mediji bave stvarima koje nemaju nikakve veze sa onim o čemu su prvobitno govorili tekstovi na Peščaniku – da Jovanović nema doktorat iz Londona. Mediji o tome više ne pišu, jer je to pitanje zatvoreno dopisom koji je stigao iz Londonske škole ekonomije i ostavkom koju je Jovanović zbog toga podneo. Sada svedočimo ponašanju jednog ogorčenog građanina koji bi svoje probleme trebalo da rešava za svoj račun – oni zaista nisu tema za javnost i građane Srbije. Takvo skretanje sa glavnog toka treba da učini da što pre zaboravimo jednu važnu činjenicu – da su upravo mediji i građani dokazali da Jovanović mora da ide. To je za vlasti, naravno, jako opasno. Jer ako je otišao jedan, to može da se desi i drugima.

Prvi na listi potencijalnih je, naravno, Nebojša Stefanović. Zato su sve snage usmerene na to da se takav scenario izbegne – najznačajniji pritisak vrše neformalne snage kojima upravlja premijer. On Stefanovića brani od samog početka (kaže – optužbe su glupe, napad je politički). Premijer naravno ima i formalnu moć, ali u ovom slučaju on vrši neformalan pritisak, zato što o pitanju originalnosti Stefanovićevog doktorata u prvom koraku ima pravo da odlučuje samo visokoškolska ustanova u kojoj je doktorirao.1 Pošto javnost to zna, neformalna odbrana Stefanovića iz premijerovog kabineta mora na neki zaobilazan način biti formalizovana. Tako je ulogu formalnog ocenjivača pri univerzitetu Megatrend prikladno odigrala izvesna Komisija za ocenu osnovanosti pokretanja postupka poništavanja diplome o stečenom zvanju doktora ekonomskih nauka. Ta Komisija je nizom komičnih premisa stigla do zaključka da Stefanovićevu tezu ne treba preispitati. Tako je za javnost doktorat na nivou visokoškolske ustanove ocenjen kao originalan, a ministar Stefanović je izbegao sudbinu svog mentora.

Međutim, ta procedura je obična farsa, a pitanje Stefanovićevog doktorata formalno je i dalje otvoreno. Univerzitet je, poštujući član 101. Zakona o visokom obrazovanju i član 114. Zakona o opštem upravnom postupku, postupak provere morao pokrenuti, odnosno – nikakva komisija ne može prethodno odlučivati o tome da li će se to desiti ili ne. To je zakonska obaveza o kojoj se ne odlučuje. U tom smislu su nalazi Megatrendove komisije potpuno irelevantni – postupak ocene diplome je morao biti pokrenut onog trenutka kada je Fakultet za poslovne studije u Beogradu saznao za činjenice koje dovode u sumnju originalnost rada. Ovaj postupak ima svoj tok i svoja pravila i na kraju krajeva, svoju kontrolu u drugom stepenu – Ministarstvo obrazovanja.

Iz činjenice da upravni postupak nije pokrenut, dolazimo do zaključka da Stefanovićev fakultet do potrebnih saznanja nije došao, iako mediji u Srbiji o ovome pišu skoro dve nedelje. Zbog toga smo rešili da ovom fakultetu uputimo formalni zahtev za pokretanje stvarnog postupka u kome će se zaista rešiti da li je doktorat ministra Stefanovića originalan rad ili ne. Pokušaj da se ovom postupku pronađe dubler, što se nas tiče, nije uspeo.

Treba reći i to da će zaključak Megatrendove komisije, koji su potpisali tri profesora i jedan docent, ući u anale spektakularnog pada visokog obrazovanja u Srbiji. Potpisi tih ljudi će generacijama koje to budu proučavale pokazati da ovaj pad nema nikakve veze sa ekonomskom situacijom. Naprotiv, najveća nesreća srpskog obrazovanja su ljudi koji su profesionalno i moralno osiromašili – oni ne znaju (ili neće, svejedno) da rade svoj posao. Oni su zato spremni da svoj potpis stave ispod sledećih rečenica:

„Ako bi autor morao da svaku svoju rečenicu brani fusnotom, rad bi se pretvorio u same fusnote, što bi potpuno zamaglilo suštinu.“2

„Drugim rečima, nema pouzdanih kriterijuma da se uvek tačno utvrdi da li je nešto plagijat.“3

Tekst Predstavke

Megatrend Univerzitet
Fakultet za poslovne studije u Beogradu
Goce Delčeva 8
11070 Novi Beograd

U skladu sa članom 101. stav 4. Zakona o visokom obrazovanju4 i članom 114. stav 2. Zakona o opštem upravnom postupku5, Fakultetu za poslovne studije dostavljamo

PREDSTAVKU

Na osnovu koje je Fakultet, prema članu 114. stav 16 Zakona o opštem upravnom postupku dužan da po službenoj dužnosti pokrene postupak radi zaštite javnog interesa, odnosno pokrene upravni postupak o utvrđivanju originalnosti doktorskog rada Nebojše (Branka) Stefanovića.

Predstavkom vas obaveštavamo sledećem činjeničnom stanju:

  • da postoji sumnja da je rad originalni rad kandidata, a koja je izražena u javnosti;
  • da postoji sumnja da je kandidat bez citiranja preuzeo tuđe autorske radove, što je u suprotnosti sa Zakonom o autorskim i srodnim pravima i to:

– na strani 14 – sadržaj preuzet iz knjige Decentralizacija kao polazište daljeg razvoja Srbije – priručnik, autora Dejana Vučetića i Dejana Janićijevića (2006);

– na strani 35 – sadržaj preuzet sa strana 279 i 280 iz zbornika Jačanje lokalne vlasti, koji je uredila Emilia Kandeva (2002);

– na strani 48 – sadržaj preuzet sa strana 15 i 16 iz publikacije “Priručnik za uključivanje građana i civilnog društva u procese odlučivanja” autorke Snežane Đorđević (2011);

– na strani 57 – sadržaj preuzet sa strane 16. publikacije Lokalna agenda 21: uvod u planiranje održivog razvoja, autora Slobodana Milutinovića (2004);

– na strani 59 – sadržaj preuzet sa strane 468 teksta Milane Mrkalj “Menadžment u funkciji održivog razvoja” (2012);

– na strani 61 – sadržaj preuzet iz rezimea teksta Mehmeda Avdagića, Maje Radić i Dževade Avdagić “Demokratizacija menadžmenta u procesima promjena” (2012);

– na strani 77 – sadržaj preuzet iz knjige Modeli lokalne organizacije lokalne samouprave: Slovenija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Makedonija i Srbija, koju su uredili Zdravka Zlokapa i Dušan Damjanović (2008);

– na strani 120 – sadržaj preuzet iz zbornika Reforma sistema finansiranja lokalne samouprave, koji su uredili Antony Levitas i Gábor Péteri (2004);

– na strani 146 – sadržaj preuzet sa strane 257 članka “Organizacione mogućnosti za poboljšanje procesa upravljanja ljudskim resursima u državnoj upravi” Srđana Isakovića i Lidije Marković (2012);

– na strani 149 – sadržaj preuzet sa strane 10 iz knjige Lokalni ekonomski razvoj – evropski putokaz ka modernoj lokalnoj samoupravi, autorki Vanese Belkić i Milice Hrnjez (2010);

– na strani 170 – sadržaj preuzet sa strane 74. strane knjige Efikasan opštinski menadžer, koju je izdao CeSID (2007).

Smatramo da su ovi navodi dovoljni da Fakultet, u skladu sa Zakonom o opštem upravnom postupku, ispita ove navode, kao i celokupni doktorski rad kandidata Stefanovića. Ukoliko doktorski rad nije originalni rad kandidata, pozivamo vas da oglasite ništavom diplomu o stečenom naučnom nazivu doktora nauka Nebojše (Branka) Stefanovića, onako kako to član 101. Zakona o visokom obrazovanju i propisuje.

U Beogradu,

Peščanik.net, 17.06.2014.

Srodni linkovi:

Vesna Rakić-Vodinelić – Još jedan pravni put za ispitivanje tvrdnji o plagijatu doktorske disertacije

Eric Gordy – O Mega-izveštaju

Dobrila Miletić – Doktorska disertacija i upravni postupak

PLAGIJATI

________________

  1. Član 101. Zakona o visokom obrazovanju.
  2. Zaključak komisije, str. 3.
  3. Zaključak komisije, str. 5.
  4. Visokoškolska ustanova oglašava ništavom diplomu o stečenom naučnom nazivu doktora nauka, ako utvrdi da doktorska disertacija nije originalan naučni, odnosno umetnički rezultat rada kandidata.
  5. Pri pokretanju postupka po službenoj dužnosti organ uzima u obzir i eventualne predstavke građana i organizacija i upozorenje nadležnih organa.
  6. Nadležni organ će pokrenuti postupak po službenoj dužnosti kad to određuje zakon ili drugi propis i kad utvrdi ili sazna da, s obzirom na postojeće činjenično stanje, treba pokrenuti postupak radi zaštite javnog interesa.
The following two tabs change content below.
Sofija Mandić je rođena 1986. u Novom Sadu. Diplomirana je pravnica, posrednica u mirnom rešavanju sporova i aktivistkinja za ljudska prava. Radi u Centru za pravosudna istraživanja (CEPRIS), a prethodno je bila angažovana u Beogradskom centru za bezbednosnu politiku i Nacionalnom demokratskom institutu. Generalna je sekretarka Peščanika, sa kojim sarađuje od 2007, kao učesnica u radijskim emisijama, a zatim i kao autorka tekstova. Autorka, koautorka i urednica je brojnih analiza o vladavini prava, stanju ljudskih prava u Srbiji i njihovoj perspektivi. Neke od skorašnjih su: Izbori pred Upravnim sudom 2022 – pregled postupanja i odluka (ur. CEPRIS, 2022), Izveštaj o javnosti rada Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca (CEPRIS, 2022), Sloboda izražavanja pred sudom (ur. SĆF, 2021-2022), Rad sudova tokom epidemije zarazne bolesti COVID-19 (OEBS, 2021), Ljudska prava u Srbiji (BCLJP, 2018-2021), Naša urušena prava (FES, 2019), Uslovi za izbor i napredovanje sudija i tužilaca u pravnom obrazovanju (CEPRIS, 2018), Skorašnji Ustav Srbije – rodna perspektiva (ŽPRS, 2017). Kao predstavnica civilnog društva učestvuje u procesu izrade komentara i mišljenja na izmene Ustava iz 2022, kao i zakona koji proizlaze iz ovih promena.

Latest posts by Sofija Mandić (see all)