Rektorat UB, foto: Peščanik
Rektorat UB, foto: Peščanik

U svom romanu Zavera budala, Džon Kenedi Tul na jednom mestu citira Platona: „Knjige su besmrtni sinovi koji se bune protiv očeva“.

Saga o doktoratu ministra finansija je u celosti poznata javnosti. Nakon što je 2014. na sajtu Peščanika profesor Raša Karapandža izneo neoborive dokaze da je u pitanju notorni plagijat, u septembru iste godine je Komisija za odbranu doktorske disertacije u sastavu Ondrej Jaško, Slađana Barjaktarović Rakočević i Dragan Đuričin ove navode odbila kao neosnovane. Nastavno-naučno veće (NNV) Fakulteta organizacionih nauka (FON) je potvrdilo ovu odluku Komisije.

Potom su 2016. na snagu stupili novi Kodeks profesionalne etike UB i Pravilnik o postupku utvrđivanja neakademskog ponašanja u izradi pisanih radova UB, kojim je predviđeno da se na fakultetima formiraju etičke komisije koje su obavezne da, za pitanja plagijata, formiraju stručnu komisiju. U skladu sa novodonesenim pravnim aktima UB, FON 2016. formira Etičku komisiju kojom predsedava profesorka Milica Bulajić. Iako je bila obavezna, ova Etička komisija nije formirala stručnu komisiju koja bi dostavila obrazloženo stručno mišnjenje na osnovu kojeg bi Etička komisija podnela izveštaj NNV-u FON-a, već je samostalno donela odluku da je doktorska teza ministra finansija originalna. Bez obzira na ovaj očigledan proceduralni propust, NNV FON-a je usvojilo izveštaj Etičke komisije o valjanosti ove doktorske disertacije.

Zbog pomenutog proceduralnog propusta, UB je primorao FON da 2018. formira Stručnu komisiju koja je utvrdila da 7% nepravilno preuzetog teksta nije plagijat i da je sasvim u redu da se od 126 citata pravilno navedu svega 2. Po već ustaljenom receptu, nova Etička komisija kojom je predsedavala bivša prorektorka UB profesorka Nevenka Žarkić Joksimović jednoglasno je usvojila izveštaj Stručne komisije. NNV FON-a je potom, opet, ubedljivom većinom podržalo izveštaj Etičke komisije.

Nakon žalbi Odboru za profesionalnu etiku UB na ovu odluku i svakojakih peripetija, u oktobru ove godine ista ta Etička komisija na čelu sa bivšom prorektorkom donosi rešenje kojim je utvrđeno postojanje elemenata neakademskog ponašanja ministra finansija, predložena je javna opomena, ali i to da doktorat ostane validan. Umesto da se izjasni o tome da li je doktorat plagijat ili nije, NNV FON-a je preinačilo predlog Etičke komisije iz javne opomene u javnu osudu. Budući da NNV FON-a nije odgovorilo na pitanje o plagijatu, Odbor je u novembru ove godine bio primoran da poništi ovu odluku i da na osnovu neoborivih dokaza utvrdi da je doktorat ministra finansija plagijat, zbog čega je Senatu UB predložio poništavanje ovog doktorata. Senat UB je prihvatio rešenje Odbora i poništio doktorat ministra finansija.

Zanimljivo je da je oktobarska odluka NNV FON-a da ne odgovori na postavljeno pitanje, već da utvrdi neakademsko ponašanje ministra finansija i predloži javnu osudu bez konstatovanog dela plagiranja u javnosti pozitivno propraćena i viđena kao nagoveštaj promene klime na ovom fakultetu.

Da li je to tako, naka čitaoci prosude sami pošto je NNV FON-a nedavno predložilo da u novom sazivu Veća naučnih oblasti tehničkih nauka UB, u kojem se između ostalog donose i odluke o doktoratima, njihov predstavnik bude profesorka Milica Bulajić (u prethodnom sazivu ovog veća je predstavnik FON-a bio mentor doktorata ministra finansija profesor Ondrej Jaško), predsednica prve Etičke komisije FON-a koja je uz drastično kršenje procedura utvrdila da doktorska disertacija ministra finansija „…sadrži određene propuste u načinu citiranja iza kojih ne stoje nečasne namere i koje su zanemarljivog obima u odnosu na ciljeve istraživanja i ukupne naučne doprinose disertacije“.

Autor je profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu.

Peščanik.net, 26.12.2019.

PLAGIJATI