visibabe

Foto: Predrag Trokicić

Saopštenje Dekanskog saveta Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu od 6.2.2019.

Predsednica Vlade Republike Srbije Ana Brnabić, u intervjuu za TV Pink od 03.02.2019. godine, na neprihvatljiv način je govorila o Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, kao i o nastavnicima i saradnicima Filozofskog fakulteta koji su javno podržali građanske proteste. Mišljenja i stavove koje je premijerka Brnabić iznela u intervjuu razumeli smo kao akt omalovažavanja delatnosti i narušavanja ugleda Filozofskog fakulteta i svih njegovih zaposlenih.

Svakom građaninu Republike Srbije, uključujući i nastavnike i saradnike Filozofskog fakulteta u Beogradu, Ustavom Republike Srbije zajamčeno je pravo na slobodu mišljenja i izražavanja, bez obzira na to da li izražavaju podršku ili kritiku aktuelne vlasti. Obaveza je članova akademske zajednice da javno istupaju, ukazujući na pojave koje ugrožavaju opšte interese društva zasnovanog na vladavini prava i socijalnoj pravdi, načelima građanske demokratije, ljudskim i manjinskim pravima i slobodama i evropskim principima i vrednostima. Ovaj vid delovanja članova akademske zajednice nije u suprotnosti sa njihovom naučnom i nastavnom delatnošću, već doprinosi očuvanju akademskog integriteta visokog obrazovanja.

Kao odgovor na tvrdnje premijerke Brnabić o nezadovoljavajućim materijalno-tehničkim uslovima studiranja na Filozofskom fakultetu, izjavljujemo da Filozofski fakultet u Beogradu raspolaže svim potrebnim uslovima za uspešnu organizaciju i realizaciju nastave. Oslanjajući se na sredstva iz budžeta Republike i sredstva iz drugih izvora, Fakultet posvećeno radi na unapređivanju kvaliteta nastave, ali i materijalnih i tehničkih uslova za učenje i rad studenata i zaposlenih. Fakultet raspolaže respektabilnom organizacionom i tehničkom infrastrukturom u kojoj funkcioniše deset studijskih grupa, jedanaest biblioteka, jedanaest čitaonica, osam instituta, dvadeset osam istraživačkih centara i sedam laboratorija. Naše prostorije nisu prljave, studije nisu fiktivne, disertacije nisu plagirane i diplome nisu lažne.

Svaki student Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu ima pravo na zaštitu od diskriminacije po bilo kom osnovu. Diskreditovanje studenata koji se zapošljavaju ili volonterski angažuju u bilo kojoj organizaciji, pa i u Vladi Srbije, nespojivo je sa sistemom vrednosti i principima na kojima se zasniva nastavno-naučno i društveno delovanje Filozofskog fakulteta u Beogradu i svih njegovih zaposlenih. Iz tog razloga molimo premijerku Anu Brnabić da nas upozna sa relevantnim detaljima kako bismo, u skladu sa gorenavedenim vrednostima, zaštitili pravo našeg studenta na stručno usavršavanje i volontiranje u Vladi Republike Srbije, kao i pravo na slobodu mišljenja i izražavanja.

Filozofski fakultet, 07.02.2019.

Peščanik.net, 07.02.2019.

PROTESTI 2018/19.