Filozofski fakultet u Beogradu, foto: Peščanik
Filozofski fakultet u Beogradu, foto: Peščanik

Filozofski fakultet
Univerzitet u Beogradu
Nastavno-naučnom veću
Dekanu, prof. dr Miomiru Despotoviću

OSTAVKA

Poštovani članovi i članice NNV-a, poštovani dekane, sledeći svetli primer dr Slobodana Prvanovića, zamenika člana Odbora za profesionalnu etiku, podnosim ostavku na članstvo u Veću naučnih oblasti pravno-ekonomskih nauka Univerziteta u Beogradu.

Obrazloženje: U ponedeljak, 15.7.2019., Odbor za profesionalnu etiku Univerziteta u Beogradu je izdao šturo saopštenje o predmetu osporene doktorske disertacije Siniše Malog u kojem je Odbor „utvrdio da je mišljenje Stručne komisije Fakulteta, na osnovu kojeg je doneta odluka fakultetskog Nastavno-naučnog veća nepotpuno, nejasno i kontradiktorno, što sprečava Odbor da donese konačnu odluku”. Nalaz Odbora da je mišljenje Stručne komisije FON-a nejasno, nepotpuno i kontradiktorno predstavljao je dovoljnu osnovu za donošenje konačne, drugostepene odluke Odbora o povredi Kodeksa profesionalne etike UB, kojom bi se preinačila odluka NNV Fakulteta organizacionih nauka, naročito ako se uzmu u obzir i novi dokazi o plagiranju izneseni u žalbi koju je inicirao akademik Dušan Teodorović krajem maja ove godine. Štaviše, s obzirom na navedene nejasnoće, nepotpunosti i kontradiktornosti vezane za mišljenje stručne komisije FON, Odbor je, pre donošenja konačne odluke, mogao „da zatraži i dodatna objašnjenja od svih učesnika u postupku i drugih stručnih lica“ (čl. 6, stav 2 Pravilnika o postupku utvrđivanja neakademskog ponašanja u izradi pisanih radova). Umesto toga, Odbor se odlučio da ovaj predmet vrati na ponovno odlučivanje fakultetu koji je već utvrdio da je prepisivanje koje je konstatovano u disertaciji Siniše Malog – dozvoljeno. Ova odluka univerzitetskog organa, nažalost, jasno svedoči o nepovratnoj degradaciji sistema visokog obrazovanja u Republici Srbiji, koja je poslednjih nekoliko godina značajno dobila na ubrzanju, zahvaljujući, pre svega, nipodaštavajućem odnosu vladajuće većine prema članovima univerzitetskih zajednica. Duboko zabrinut zbog sve intenzivnijeg delovanja tih razornih sila, osećam moralnu obavezu da podnesem ostavku u veću Univerziteta čiji sam član, jer naš Univerzitet očigledno nije u stanju da zaštiti dosledno sprovođenje pravnih akata koje je sam utvrdio i doneo i nije našao za shodno da stane u odbranu prava na slobodno izgovorenu reč nekolicine svojih profesora koji su zbog svojih javnih nastupa postali predmet višenedeljnog bezočnog progona od strane vršilaca vlasti ove zemlje.

Beograd, 16.7.2019.
S poštovanjem,
Prof. dr Ognjen Radonjić

Peščanik.net, 16.07.2019.

Srodni linkovi:

Slobodan Prvanović – Dositeju, oprosti!

Nenad Makuljević – Uništavanje univerziteta

Dejan Ilić – Moralni debili

Dubravka Stojanović – Univerzitet na tacni

PLAGIJATI